Westminster system

http://dbpedia.org/resource/Westminster_system an entity of type: Abstraction100002137

Το σύστημα Γουεστμίνστερ είναι ένα δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης που διαμορφώθηκε από το Βρετανικό σύστημα, όπως λειτουργεί αυτό στο παλάτι του Γουεστμίνστερ, την έδρα του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το σύστημα είναι μια σειρά διαδικασιών ενός νομοθετικού σώματος. Χρησιμοποιείται, ή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, στα εθνικά νομοθετικά σώματα ή στα τοπικά νομοθετικά σώματα των περισσότερων (νυν ή πρώην) εθνών της Κοινοπολιτείας , αρχίζοντας από τις καναδικές επαρχίες στο μέσο του 19ου αιώνα. Χρησιμοποιείται επίσης στην Αυστραλία, την Ινδία,το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές, την Ιρλανδία, την Τζαμάικα, τη Μαλαισία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σινγκαπούρη, τη Μάλτα κ.α. rdf:langString
Sistem Westminster adalah sebuah sistem parlementer pemerintah yang dimodelkan setelah berkembang di Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara. Istilah tersebut datang dari Istana Westminster, kursi dari parlemen Inggris.Sistem tersebut merupakan serangkaian prosedur untuk pengoperasian sebuah legislatur. Sistem tersebut digunakan, atau sesekali digunakan, dalam legislatur nasional dan legislatur subnasional dari kebanyakan negara Persemakmuran dan eks-Persemakmuran setelah meraih , mula-mula pada pada 1848 dan enam koloni Australia antara 1855 dan 1890. Namun, beberapa bekas koloni juga mengadopsi sistem presidensial (contohnya Nigeria) atau sistem hibrida (seperti Afrika Selatan) sebagai bentuk pemerintahan mereka. rdf:langString
ウェストミンスター・システム(英語: Westminster system)とは、イギリスにおける制度を範とする議院内閣制のモデルである。 rdf:langString
웨스트민스터 체제(영어: Westminster System)는 입법부를 운영하는 절차를 통합하는 의원내각제 정부의 형태이다. 이 개념은 영국에서 처음 개발되었다. 이 체제의 특징은 입법부의 구성원인 의원으로 구성된 행정부가 있으며, 입법부에 책임이 있고, 반대 진영인 야당이 있으며, 정부 수반과 별도로 의례적인 국가 원수가 있다. 이 용어는 영국 의회가 위치한 웨스트민스터궁에서 왔다. 웨스트민스스터 체제는 미국에서 시작된 대통령제나 프랑스 정부에서 사용하는 이원집정부제와 비교된다. 웨스트민스터 체제는 (미국을 제외한) 대영제국의 이전 식민지 국가 및 그 지방정부 입법부에서 사용되거나 한때 사용되었다. 1848년 영국령 캐나다와 1855년에서 1890년 사이의 오스트레일리아의 6개 식민지에서 처음 사용되었다. 이스라엘은 영국 위임통치령 팔레스타인에서 독립하면서 웨스트민스터 체제에서 영감을 받은 정부 형태를 채택했다. 그러나 나이지리아나 남아프리카 공화국 등의 일부 옛 식민지는 대통령제나 혼합형 정부 형태를 채택했다. rdf:langString
O sistema de Westminster é um sistema parlamentarista de governo modelado após esse que se desenvolveu no Reino Unido. Este termo vem do Palácio de Westminster, sede do parlamento britânico. O sistema é uma série de procedimentos para operar uma legislatura. Ele é usado, ou já foi usado, nas legislaturas nacionais e legislaturas subnacionais da maioria das nações da Commonwealth e ex-Commonwealth, começando com as primeiras províncias canadenses em 1848 e as seis colônias australianas entre 1855 e 1890. No entanto, algumas antigas colônias adotaram desde então o sistema presidencialista (Nigéria, por exemplo) ou um sistema híbrido (como a África do Sul) como forma de governo. rdf:langString
西敏制(英語:Westminster system),也译为威斯敏斯特制),是指沿循英國國會體制,奉行議会至上原则的議會民主制,以其所在西敏宮為名。荷蘭學者李帕特歸類為「西敏模式」(Westminster model)。 西敏制是当代民主宪政体制的一种,是沿循英国议会(驻西敏宫)所用之体制的议会制。 rdf:langString
نظام وستمنستر أو نموذج وستمنستر هو نظام برلماني -سلسلة من إجراءات إدارة هيئة تشريعية- طُوِّر في إنجلترا، وهي حاليًا إحدى الدول التأسيسية للمملكة المتحدة. ظهر هذا المصطلح في قصر وستمنستر، مقر البرلمان البريطاني. يُستخدم النظام، أو استُخدم سابقًا، في المجالس التشريعية الوطنية ودون الوطنية لمعظم المستعمرات السابقة التابعة للإمبراطورية البريطانية عقب حصولها على الحكم الذاتي، بدءًا بالمقاطعات الكندية في عام 1848، والمستعمرات الأسترالية الست بين عامي 1855 و1890. مع ذلك، تبنت بعض المستعمرات السابقة منذ ذلك الحين إما النظام الرئاسي (كنيجيريا) أو النظام الهجين (كجنوب أفريقيا) كنظام حكم. rdf:langString
El sistema de Westminster és un sistema parlamentari de govern basat en l'existent al Regne Unit. Agafa el seu nom del Palau de Westminster, la seu del Parlament britànic. És utilitzat en la majoria dels membres o antigament membres del Commonwealth, sobretot a les províncies canadenques a partir del mitjans del segle xix després pel mateix Canadà, Austràlia, l'Índia, Irlanda, Jamaica, Malàisia, Nova Zelanda, Malta així com en els Estats o províncies federats d'aquests països. rdf:langString
Westminsterský systém je pojem označující buď obecně parlamentní systém vlády (vláda je odpovědná parlamentu), nebo specifický parlamentní systém vlády, jak se vyvinul v moderní éře ve Spojeném království a odtud byl převzat v jiných zemích, většinou bývalých britských koloniích. Pojem je odvozen od Westminsterského paláce, v němž sídlí britský parlament. Westminsterský systém přijala roku 1848 Kanada, v roce 1855 Austrálie. Jako westminsterský bývá označován též systém vlády v Indii, Irsku, Malajsii, Singapuru, na Jamajce, Novém Zélandu a Maltě. Některé kolonie ovšem nakonec převzaly systém jiný (Nigérie, Egypt, JAR). U některých zemí je blízkost westminsterskému systému zřejmá či diskutovaná (Izrael, Japonsko). Westminsterský systém bývá dáván často do kontrastu k systému prezidentskému rdf:langString
Das Westminster-System, in einschlägiger englischer Literatur Westminster system, Westminster model oder in deutscher Literatur auch Westminster-Demokratie genannt, ist ein parlamentarisches Regierungssystem, das im 13. Jahrhundert im Königreich England gebildet und über die Jahrhunderte weiterentwickelt wurde und als eines der ältesten parlamentarischen Systeme der Welt gilt. rdf:langString
La Westminster-sistemo estas formo je demokratia regado kreita surbaze de la regado en Britio. Ĝi prenas sian nomon el la Palaco de Westminster, sidejo de la brita registaro. Ĝi estas uzata de kelkaj nacioj anoj de la Brita Komunumo de Nacioj kaj ankaŭ de aliaj landoj kiuj ne apartenas al ĝi, kiel Irlando. Temas pri serio de proceduroj por funkcigi la regperiodon. Kvankam la Westminster-sistemoj estas parlamentaj, ekzistas aliaj parlamentaj sistemoj, kiel tiuj de Germanio aŭ Hispanio, en kiuj la leĝdonpovaj uzoj konsiderinde malsamas al la Westminster-sistemo. rdf:langString
El sistema Westminster es una forma de gobierno democrática modelada a partir de la forma de gobierno del Reino Unido. Toma su nombre del Palacio de Westminster, sede del parlamento británico. El sistema es una serie de procedimientos para operar la legislatura. Una de las características más notorias del sistema Westminster es el bipartidismo fuerte que asigna al líder de la oposición un papel fuerte como presidente del shadow cabinet (gobierno en la sombra), cuyos miembros se especializan en la oposición a cada uno de los ministerios del Ejecutivo. rdf:langString
The Westminster system or Westminster model is a type of parliamentary government that incorporates a series of procedures for operating a legislature. This concept was first developed in England. Key aspects of the system include an executive branch made up of members of the legislature, and that is responsible to the legislature; the presence of parliamentary opposition parties; and a ceremonial head of state who is different from the head of government. The term comes from the Palace of Westminster, the current seat of the Parliament of the United Kingdom. The Westminster system is often contrasted with the presidential system that originated in the United States, or with the semi-presidential system, based on the government of France. rdf:langString
Le système de Westminster est un système parlementaire de gouvernement fondé sur celui existant au Royaume-Uni. Il tire son nom du palais de Westminster, le siège du Parlement britannique. Il est historiquement le premier système politique parlementaire qui a inspiré les autres régimes parlementaires. Il existe d’autres systèmes parlementaires, par exemple ceux d’Allemagne ou d’Italie, dont les procédures diffèrent considérablement du système de Westminster. rdf:langString
Il sistema Westminster (o modello Westminster) è una forma di governo democratica parlamentare sviluppatasi nel Regno Unito e utilizzata da molti fra i paesi che appartengono (o sono appartenuti) al Commonwealth, come Australia, Canada, India, Irlanda, Malaysia, Nuova Zelanda e Singapore. Essa definisce per altri versi il parlamentarismo in senso stretto come modello di democrazia fondantesi sul ruolo esclusivo del Parlamento come organo deliberativo, prim'ancora che rappresentativo, in quanto depositario in ultima istanza della sovranità del popolo che la esercita per suo tramite. rdf:langString
Het Westminster-systeem of Westminster-model is een parlementair systeem - een reeks procedures voor het besturen van een wetgevende macht - dat werd ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. Soms wordt de term slechts gebruikt voor het formeel democratisch bestel waarbij de wil van een minimale meerderheid (51% van de stemmen) doorslaggevend kan zijn en niet specifiek voor de meeromvattende oorspronkelijk Britse regeling van de wetgevende macht. rdf:langString
Model westminsterski – według kryterium instytucjonalnego jeden z dwóch rodzajów modeli demokracji, charakteryzujący się następującymi cechami: * koncentracja władzy wykonawczej - rząd jednopartyjny, * dominacja rządu nad parlamentem (fuzja władzy), * tylko dwie partie mogą realnie konkurować o absolutną większość (dwupartyjność), * programy wyborcze nie różnią się znacznie od siebie, * większościowy i dysproporcjonalny system wyborczy, * pluralizm grup interesu, * asymetryczność bikameralizmu (większą rolę odgrywa izba niższa), * centralizm i unitaryzm (państwo jest jednolite), * elastyczność reguł, w oparciu o które funkcjonuje system polityczny, * konstytucyjna elastyczność, * bank centralny kontrolowany przez rząd. rdf:langString
Вестми́нстерская систе́ма — демократическая парламентская система государственного управления, построенная на принципах государственной модели Великобритании. Своё название она получила по названию Вестминстерского дворца, в котором проходят заседания парламента Великобритании. Вестминстерская система характерна для государств Содружества Наций. Начало её использования положили канадские провинции и австралийские колонии Великобритании в середине XIX века. Характерными чертами, определяющими Вестминстерскую систему, являются: rdf:langString
Вестмі́нстерська систе́ма — демократична парламентська система, побудована на прикладі Великої Британії. Назва походить від Вестмінстерського палацу, де засідає парламент Сполученого Королівства. Рідше її називають вестмінстерською моделлю. Виникла у результаті довгої політичної еволюції британського суспільства, коли влада монарха поступовим шляхом була значно обмежена парламентом. rdf:langString
rdf:langString Westminster system
rdf:langString نظام وستمنستر
rdf:langString Sistema de Westminster
rdf:langString Westminsterský systém
rdf:langString Westminster-System
rdf:langString Σύστημα Γουεστμίνστερ
rdf:langString Westminster-sistemo
rdf:langString Sistema Westminster
rdf:langString Système de Westminster
rdf:langString Sistem Westminster
rdf:langString Sistema Westminster
rdf:langString ウェストミンスター・システム
rdf:langString 웨스트민스터 체제
rdf:langString Model westminsterski
rdf:langString Westminster-model
rdf:langString Sistema Westminster
rdf:langString Вестминстерская система
rdf:langString Вестмінстерська система
rdf:langString 西敏制
xsd:integer 33782
xsd:integer 1124154283
xsd:gMonthDay --05-08
rdf:langString The waters of the Thames and of the Potomac both flow into Lake Burley Griffin.
rdf:langString El sistema de Westminster és un sistema parlamentari de govern basat en l'existent al Regne Unit. Agafa el seu nom del Palau de Westminster, la seu del Parlament britànic. És utilitzat en la majoria dels membres o antigament membres del Commonwealth, sobretot a les províncies canadenques a partir del mitjans del segle xix després pel mateix Canadà, Austràlia, l'Índia, Irlanda, Jamaica, Malàisia, Nova Zelanda, Malta així com en els Estats o províncies federats d'aquests països. Existeixen altres sistemes parlamentaris, per exemple els del Sistema polític alemany o d'Itàlia, els procediments dels quals difereixen considerablement del sistema de Westminster.
rdf:langString نظام وستمنستر أو نموذج وستمنستر هو نظام برلماني -سلسلة من إجراءات إدارة هيئة تشريعية- طُوِّر في إنجلترا، وهي حاليًا إحدى الدول التأسيسية للمملكة المتحدة. ظهر هذا المصطلح في قصر وستمنستر، مقر البرلمان البريطاني. يُستخدم النظام، أو استُخدم سابقًا، في المجالس التشريعية الوطنية ودون الوطنية لمعظم المستعمرات السابقة التابعة للإمبراطورية البريطانية عقب حصولها على الحكم الذاتي، بدءًا بالمقاطعات الكندية في عام 1848، والمستعمرات الأسترالية الست بين عامي 1855 و1890. مع ذلك، تبنت بعض المستعمرات السابقة منذ ذلك الحين إما النظام الرئاسي (كنيجيريا) أو النظام الهجين (كجنوب أفريقيا) كنظام حكم. تضم جوانب نظام وستمنستر فرعًا تنفيذيًا مؤلفًا من أعضاء الهيئة التشريعية، وهو المسؤول أمام الهيئة التشريعية؛ ووجود أحزاب المعارضة البرلمانية؛ ورأس الدولة الشرفي يختلف عن رئيس الحكومة. كثيرًا ما يتعارض نظام وستمنستر مع النظام الرئاسي الذي انطلق من الولايات المتحدة، أو مع النظام شبه الرئاسي الذي يستند إلى حكومة فرنسا.
rdf:langString Westminsterský systém je pojem označující buď obecně parlamentní systém vlády (vláda je odpovědná parlamentu), nebo specifický parlamentní systém vlády, jak se vyvinul v moderní éře ve Spojeném království a odtud byl převzat v jiných zemích, většinou bývalých britských koloniích. Pojem je odvozen od Westminsterského paláce, v němž sídlí britský parlament. Westminsterský systém přijala roku 1848 Kanada, v roce 1855 Austrálie. Jako westminsterský bývá označován též systém vlády v Indii, Irsku, Malajsii, Singapuru, na Jamajce, Novém Zélandu a Maltě. Některé kolonie ovšem nakonec převzaly systém jiný (Nigérie, Egypt, JAR). U některých zemí je blízkost westminsterskému systému zřejmá či diskutovaná (Izrael, Japonsko). Westminsterský systém bývá dáván často do kontrastu k systému prezidentskému (prototypicky ve Spojených státech) či poloprezidentskému (ponejvíce francouzskému). Většina evropských demokracií si časem rovněž vyvinula vlastní verzi westminsterského systému (Německo, Itálie, Skandinávie, Benelux, Visegrád), ovšem se zřetelnými odlišnostmi od britského. Typické pro westminsterský systém je, že hlava státu (ať už je to král či prezident) má v zásadě jen ceremoniální funkce, zatímco většinu výkonné moci drží ten, kdo stojí v čele vládního kabinetu, plus jeho ministři (ačkoli premiérova moc nad nimi, zvláště možnost jejich odvolání, je v různých systémech různá). V britském westminsterském systému se vláda musí opírat o většinu dolní komory parlamentu, existují ovšem i modifikace (například systém v Austrálii). Typické pro britský westminsterský systém rovněž je, že hlava státu pověří sestavením vlády předsedu vítězné strany ve volbách, ovšem i zde existují variace, například premiér může být volen přímo a dostávat "k ruce" parlament volený v jiných volbách, jako je tomu v USA (v jistém čase takto fungoval systém v Izraeli, který je jinak v zásadě také westminsterský, vzhledem k britské nadvládě nad tímto územím před rokem 1948). Pro britský systém je také typickou silná, nezávislá a přesnými pravidly svázaná státní správa, která na ministerstvech zůstává bez ohledu na politické změny. Její moc bývá ovšem někdy i kritizována či parodována (viz seriál Jistě, pane ministře). Typické pro britský systém je rovněž značně formalizované postavení hlavní opoziční strany v dolní komoře, lídr této strany je označován jako "vůdce opozice" a má různá privilegia v parlamentní diskusi apod. To ovšem hodně souvisí s britským většinovým volebním systémem, který vede, povětšinou, k systému dvou velkých stran - v parlamentních systémech s poměrným volebním systémem a větším množstvím stran v dolní komoře tato pozice ustavena nebývá (např. Německo, Česko). Typickou pro britský westminsterský systém je rovněž vysoká míra zvykovosti, a to až taková, že Británie nikdy nepřijala psanou ústavu, což ovšem neplatí pro většinu westminsterských systémů v bývalých koloniích, kde ústavy kodifikovány byly. V evropských parlamentních systémech naopak ústavy hrají velkou roli. Zvykovost westminsterského systému mu dává jistou pružnost v krizích, takže například v roce 1975 guvernér Austrálie (zástupce britské koruny) odvolal premiéra Gougha Whitlama, aby vyřešil ústavní krizi, ačkoli je zvykem, že britská koruna do politiky Austrálie nezasahuje. Také role krále/královny v britském westminsterském systému, čistě zvyková, má v sobě jistou pružnost a často se o faktické roli trůnu v britském politickém systému diskutuje - ačkoli se soudí, že britský panovník žádný zákon od roku 1708 neodmítl podepsat, britský deník The Guardian přišel v roce 2013 s informací založenou na důvěrných materiálech z Downing street, že ve skutečnosti má panovník, tedy současná královna Alžběta II., a její nejstarší syn princ Charles, právo veta vůči zákonům projednávaným v parlamentě. Návrhy zákonů jsou jim předkládány před jejich definitivním přijetím a list The Guardian přinesl údajný seznam 38 zákonů, ve kterých královna Alžběta II. nebo princ Charles prosadili změny. Například návrh zákona, který obsahoval přenesení pravomoci panovníka povolit nebo zamítnout britské vojenské operace v zahraničí v roce 1999 na parlament, královna vetovala úplně. S westminsterským systémem úzce souvisí právní tradice zvaná angloamerické právo (common law). Na evropském kontinentě se vyvinula právní tradice značně odlišná, nicméně tu přijali do značné míry například v kanadském Québecu či ve Skotsku, kde se tedy vytvořila kombinace westminsterského systému a kontinentálního evropského právního systému.
rdf:langString Το σύστημα Γουεστμίνστερ είναι ένα δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης που διαμορφώθηκε από το Βρετανικό σύστημα, όπως λειτουργεί αυτό στο παλάτι του Γουεστμίνστερ, την έδρα του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το σύστημα είναι μια σειρά διαδικασιών ενός νομοθετικού σώματος. Χρησιμοποιείται, ή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, στα εθνικά νομοθετικά σώματα ή στα τοπικά νομοθετικά σώματα των περισσότερων (νυν ή πρώην) εθνών της Κοινοπολιτείας , αρχίζοντας από τις καναδικές επαρχίες στο μέσο του 19ου αιώνα. Χρησιμοποιείται επίσης στην Αυστραλία, την Ινδία,το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές, την Ιρλανδία, την Τζαμάικα, τη Μαλαισία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σινγκαπούρη, τη Μάλτα κ.α.
rdf:langString Das Westminster-System, in einschlägiger englischer Literatur Westminster system, Westminster model oder in deutscher Literatur auch Westminster-Demokratie genannt, ist ein parlamentarisches Regierungssystem, das im 13. Jahrhundert im Königreich England gebildet und über die Jahrhunderte weiterentwickelt wurde und als eines der ältesten parlamentarischen Systeme der Welt gilt. Einflüsse des britischen Westminster-Systems können überall dort in anderen Ländern der Welt gefunden werden, wo die britische Sicht des Parlamentarismus direkt oder indirekt, als ehemalige britische Kolonie gewollt oder ererbt übernommen wurde. So findet das Westminster-System noch heute in mehr oder weniger abgewandelter Form in den meisten Commonwealth-Staaten Nord- und Mittelamerikas, Asiens, in Australien, Neuseeland und in einigen Staaten Ozeaniens Anwendung.
rdf:langString La Westminster-sistemo estas formo je demokratia regado kreita surbaze de la regado en Britio. Ĝi prenas sian nomon el la Palaco de Westminster, sidejo de la brita registaro. Ĝi estas uzata de kelkaj nacioj anoj de la Brita Komunumo de Nacioj kaj ankaŭ de aliaj landoj kiuj ne apartenas al ĝi, kiel Irlando. Temas pri serio de proceduroj por funkcigi la regperiodon. Kvankam la Westminster-sistemoj estas parlamentaj, ekzistas aliaj parlamentaj sistemoj, kiel tiuj de Germanio aŭ Hispanio, en kiuj la leĝdonpovaj uzoj konsiderinde malsamas al la Westminster-sistemo. Unu el la plej konataj karakterizaĵoj de la Westminster-sistemo estas la forta dupartiismo kiu atribuas al la gvidanto de opozicio fortan rolon kiel prezidanto de la ĉeombra kabineto, kies anoj fakas en la opozicio pri ĉiu el la ministerioj de la registaro.
rdf:langString El sistema Westminster es una forma de gobierno democrática modelada a partir de la forma de gobierno del Reino Unido. Toma su nombre del Palacio de Westminster, sede del parlamento británico. El sistema es una serie de procedimientos para operar la legislatura. Es usado, o fue usado, en las legislaturas nacionales y subnacionales de la mayoría de las ex colonias del Imperio Británico al momento de volverse independientes,​​ comenzando con las primeras provincias canadienses en 1848 y las seis colonias australianas entre 1855 y 1890.​​​ Sin embargo, algunas ex colonias han adoptado el sistema presidencial, como Nigeria, o un sistema híbrido, como Sudáfrica, como su forma de gobierno. Aunque los sistemas Westminster son parlamentarios, existen otros sistemas parlamentarios, como los de Alemania o España, en los que los usos legislativos difieren considerablemente de los del sistema Westminster. Una de las características más notorias del sistema Westminster es el bipartidismo fuerte que asigna al líder de la oposición un papel fuerte como presidente del shadow cabinet (gobierno en la sombra), cuyos miembros se especializan en la oposición a cada uno de los ministerios del Ejecutivo.
rdf:langString Le système de Westminster est un système parlementaire de gouvernement fondé sur celui existant au Royaume-Uni. Il tire son nom du palais de Westminster, le siège du Parlement britannique. Il est historiquement le premier système politique parlementaire qui a inspiré les autres régimes parlementaires. Il est utilisé dans la plupart des nations membres ou anciennement membres du Commonwealth, notamment par les provinces canadiennes à partir du milieu du XIXe siècle puis par le Canada lui-même, l'Australie, l'Inde, l'Irlande, la Jamaïque, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Malte ainsi que dans les États ou provinces fédérés de ces pays. Il existe d’autres systèmes parlementaires, par exemple ceux d’Allemagne ou d’Italie, dont les procédures diffèrent considérablement du système de Westminster.
rdf:langString Sistem Westminster adalah sebuah sistem parlementer pemerintah yang dimodelkan setelah berkembang di Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara. Istilah tersebut datang dari Istana Westminster, kursi dari parlemen Inggris.Sistem tersebut merupakan serangkaian prosedur untuk pengoperasian sebuah legislatur. Sistem tersebut digunakan, atau sesekali digunakan, dalam legislatur nasional dan legislatur subnasional dari kebanyakan negara Persemakmuran dan eks-Persemakmuran setelah meraih , mula-mula pada pada 1848 dan enam koloni Australia antara 1855 dan 1890. Namun, beberapa bekas koloni juga mengadopsi sistem presidensial (contohnya Nigeria) atau sistem hibrida (seperti Afrika Selatan) sebagai bentuk pemerintahan mereka.
rdf:langString Il sistema Westminster (o modello Westminster) è una forma di governo democratica parlamentare sviluppatasi nel Regno Unito e utilizzata da molti fra i paesi che appartengono (o sono appartenuti) al Commonwealth, come Australia, Canada, India, Irlanda, Malaysia, Nuova Zelanda e Singapore. Essa definisce per altri versi il parlamentarismo in senso stretto come modello di democrazia fondantesi sul ruolo esclusivo del Parlamento come organo deliberativo, prim'ancora che rappresentativo, in quanto depositario in ultima istanza della sovranità del popolo che la esercita per suo tramite. A differenza degli altri regimi parlamentari è tuttavia considerato il modello più significativo di sistema politico maggioritario; consiste in una forma di monocameralismo di fatto, governato da due soli partiti che si alternano alla guida dell'esecutivo (che assume centralità al pari dell'unica camera dominante il processo legislativo); esprime di volta in volta governi monopartitici, mentre altre sue peculiari caratteristiche sono la presenza di flessibilità costituzionale, l'assenza di , una banca centrale che risponde al governo.
rdf:langString The Westminster system or Westminster model is a type of parliamentary government that incorporates a series of procedures for operating a legislature. This concept was first developed in England. Key aspects of the system include an executive branch made up of members of the legislature, and that is responsible to the legislature; the presence of parliamentary opposition parties; and a ceremonial head of state who is different from the head of government. The term comes from the Palace of Westminster, the current seat of the Parliament of the United Kingdom. The Westminster system is often contrasted with the presidential system that originated in the United States, or with the semi-presidential system, based on the government of France. The Westminster system is used, or was once used, in the national and subnational legislatures of most former colonies of the British Empire upon gaining self-government (with the exception of the United States and Cyprus), beginning with the first of the Canadian provinces in 1848 and the six Australian colonies between 1855 and 1890. It is the form of government bequeathed to New Zealand, and former British Hong Kong. The State of Israel adopted a largely Westminster-inspired system of government upon declaring independence from the British Mandate of Palestine. However, some former colonies have since adopted either the presidential system (Indonesia or Nigeria for example) or a hybrid system (like South Africa) as their form of government.
rdf:langString ウェストミンスター・システム(英語: Westminster system)とは、イギリスにおける制度を範とする議院内閣制のモデルである。
rdf:langString 웨스트민스터 체제(영어: Westminster System)는 입법부를 운영하는 절차를 통합하는 의원내각제 정부의 형태이다. 이 개념은 영국에서 처음 개발되었다. 이 체제의 특징은 입법부의 구성원인 의원으로 구성된 행정부가 있으며, 입법부에 책임이 있고, 반대 진영인 야당이 있으며, 정부 수반과 별도로 의례적인 국가 원수가 있다. 이 용어는 영국 의회가 위치한 웨스트민스터궁에서 왔다. 웨스트민스스터 체제는 미국에서 시작된 대통령제나 프랑스 정부에서 사용하는 이원집정부제와 비교된다. 웨스트민스터 체제는 (미국을 제외한) 대영제국의 이전 식민지 국가 및 그 지방정부 입법부에서 사용되거나 한때 사용되었다. 1848년 영국령 캐나다와 1855년에서 1890년 사이의 오스트레일리아의 6개 식민지에서 처음 사용되었다. 이스라엘은 영국 위임통치령 팔레스타인에서 독립하면서 웨스트민스터 체제에서 영감을 받은 정부 형태를 채택했다. 그러나 나이지리아나 남아프리카 공화국 등의 일부 옛 식민지는 대통령제나 혼합형 정부 형태를 채택했다.
rdf:langString Het Westminster-systeem of Westminster-model is een parlementair systeem - een reeks procedures voor het besturen van een wetgevende macht - dat werd ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. Soms wordt de term slechts gebruikt voor het formeel democratisch bestel waarbij de wil van een minimale meerderheid (51% van de stemmen) doorslaggevend kan zijn en niet specifiek voor de meeromvattende oorspronkelijk Britse regeling van de wetgevende macht. De aanduiding komt van het Palace of Westminster, de zetel van het Britse parlement. Ze wordt gebruikt, of werd ooit gebruikt, in het nationale en subnationale staatsrechtelijk bestel van de meeste voormalige koloniën van het Britse rijk bij het verkrijgen van zelfbestuur, te beginnen met de eerste van de Canadese provincies in 1848 en de zes Australische koloniën tussen 1855 en 1890. Sommige voormalige Britse koloniën hebben sindsdien echter het presidentiële systeem (bijvoorbeeld Nigeria) of een hybride systeem (bijvoorbeeld Zuid-Afrika) als hun regeringsvorm aangenomen. Aspecten van het Westminster-systeem zijn onder meer een uitvoerende macht die bestaat uit leden van de wetgever en die verantwoordelijk is voor de wetgever; de aanwezigheid van parlementaire oppositiepartijen; en als ceremonieel staatshoofd een persoon die niet tevens het hoofd van de regering. Het Westminster-systeem staat vaak in contrast met het presidentieel systeem, dat is ontstaan in de Verenigde Staten, of met het semipresidentieel systeem, gebaseerd op de regering van Frankrijk.
rdf:langString Model westminsterski – według kryterium instytucjonalnego jeden z dwóch rodzajów modeli demokracji, charakteryzujący się następującymi cechami: * koncentracja władzy wykonawczej - rząd jednopartyjny, * dominacja rządu nad parlamentem (fuzja władzy), * tylko dwie partie mogą realnie konkurować o absolutną większość (dwupartyjność), * programy wyborcze nie różnią się znacznie od siebie, * większościowy i dysproporcjonalny system wyborczy, * pluralizm grup interesu, * asymetryczność bikameralizmu (większą rolę odgrywa izba niższa), * centralizm i unitaryzm (państwo jest jednolite), * elastyczność reguł, w oparciu o które funkcjonuje system polityczny, * konstytucyjna elastyczność, * bank centralny kontrolowany przez rząd. Model taki występuje m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie parlament zbiera się w Pałacu Westminsterskim - stąd jego nazwa.
rdf:langString O sistema de Westminster é um sistema parlamentarista de governo modelado após esse que se desenvolveu no Reino Unido. Este termo vem do Palácio de Westminster, sede do parlamento britânico. O sistema é uma série de procedimentos para operar uma legislatura. Ele é usado, ou já foi usado, nas legislaturas nacionais e legislaturas subnacionais da maioria das nações da Commonwealth e ex-Commonwealth, começando com as primeiras províncias canadenses em 1848 e as seis colônias australianas entre 1855 e 1890. No entanto, algumas antigas colônias adotaram desde então o sistema presidencialista (Nigéria, por exemplo) ou um sistema híbrido (como a África do Sul) como forma de governo.
rdf:langString Вестми́нстерская систе́ма — демократическая парламентская система государственного управления, построенная на принципах государственной модели Великобритании. Своё название она получила по названию Вестминстерского дворца, в котором проходят заседания парламента Великобритании. Вестминстерская система характерна для государств Содружества Наций. Начало её использования положили канадские провинции и австралийские колонии Великобритании в середине XIX века. Характерными чертами, определяющими Вестминстерскую систему, являются: * Наличие главы государства, имеющего лишь церемониальные и представительские функции; * Наличие главы правительства, назначаемого главой государства, и являющегося, как правило, главой политической партии, имеющей большинство в парламенте; * Наличие механизма исполнительной власти, как правило, в форме кабинета, возглавляемого главой правительства; * Наличие парламентской оппозиции и многопартийной системы в стране; * Наличие бикамерализма (двухпалатного парламента) и допустимость уникамерализма (однопалатного парламента); * Возможность для парламента выразить недоверие правительству; * Возможность распустить парламент и объявить внеочередные выборы.
rdf:langString 西敏制(英語:Westminster system),也译为威斯敏斯特制),是指沿循英國國會體制,奉行議会至上原则的議會民主制,以其所在西敏宮為名。荷蘭學者李帕特歸類為「西敏模式」(Westminster model)。 西敏制是当代民主宪政体制的一种,是沿循英国议会(驻西敏宫)所用之体制的议会制。
rdf:langString Вестмі́нстерська систе́ма — демократична парламентська система, побудована на прикладі Великої Британії. Назва походить від Вестмінстерського палацу, де засідає парламент Сполученого Королівства. Рідше її називають вестмінстерською моделлю. Виникла у результаті довгої політичної еволюції британського суспільства, коли влада монарха поступовим шляхом була значно обмежена парламентом. Вестмінстерська система була або залишається характерною для колишніх колоніальних держав Британської Співдружності Націй, зокрема Канади, Австралії, Нової Зеландії, Бангладешу. Початок її використанню поклали канадські провінції та австралійські колонії Великої Британії в середині XIX століття. На відміну від неписаної британської конституції, більшість країн з Вестмінстерською системою мають її закріпленою в своїх писаних конституціях.
xsd:nonNegativeInteger 54519

data from the linked data cloud