Referendum

http://dbpedia.org/resource/Referendum an entity of type: Thing

Referendum (z latinského referendus, které znamená „věc, o níž má být podána zpráva“), někdy též plebiscit, česky také všelidové hlasování, je rozhodnutí všech občanů nebo i všech obyvatel v otázkách zákonodárných nebo výkonných. rdf:langString
Το δημοψήφισμα (λατ. referendum) είναι μία διαδικασία άμεσης ψηφοφορίας ολόκληρου του , προκειμένου να επικυρωθεί ή να απορριφθεί μια πρόταση που έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα κράτος. Δημοψηφίσματα διοργανώνονται συνήθως για σημαντικά ζητήματα, όπως για την υιοθέτηση νέου Συντάγματος, την επικύρωση νέας Συνθήκης, κ.λπ. Σε πολλές χώρες τα δημοψηφίσματα αποτελούν συνήθη πρακτική, διοργανώνονται εύκολα, με πρόταση βουλευτών ή συλλογή υπογραφών, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. rdf:langString
Is ollvóta a chaitheann toghthóirí ar ceist pholaitiúil amháin a curtha ina leith le haghaidh cinneadh díreach é reifreann. rdf:langString
Il referendum (gerundivo del verbo latino refero «riporto», «riferisco» dalla locuzione ad referendum «[convocazione] per riferire») è un istituto giuridico con cui si chiede all'elettorato di esprimersi con un voto diretto su una specifica proposta o domanda. rdf:langString
Een volksraadpleging of referendum is het voorleggen van een vraag met betrekking tot wetgeving aan de kiesgerechtigden in een land of een bepaald gebied. Dit voorleggen gebeurt door een bepaalde overheid (al of niet in opdracht van de desbetreffende bevolking). Net als bij verkiezingen komen de kiesgerechtigden naar het stembureau of stemmen op afstand en maken hun keuze met betrekking tot de vraag.Wanneer de overheid juridisch niet verplicht is de uitslag te respecteren, spreken we van een volksraadpleging. Wanneer de uitslag bindend is spreekt men van een referendum. rdf:langString
国民投票(こくみんとうひょう)は、広義には国政上の重要問題について、それを直接的に決定したり、議会の決定に資するよう実施される投票制度。狭義には選挙以外で国民が決定を行うレファレンダム(英語: referendum)のみをいう。レファレンダムは「国民表決」とも呼ばれる。 日本では通常、日本以外の制度を含め、国政の場合は国民投票、地方自治の場合は住民投票と訳し分けている。 rdf:langString
En folkomröstning, i vissa länder ofta benämnt efter sina latinska namn plebiscit eller referendum, är en omröstning där ett politiskt beslut helt eller delvis fattas utanför den representativa församlingen. I vissa länder, exempelvis USA, skiljer man på referendum och initiative, där det sistnämnda utlyses på initiativ av medborgarna. rdf:langString
公民投票(英語:referendum),簡稱公投、全民公決,由整个国家或者地区的全体人民投票决定某些问题,如是否与他国组成邦联、联邦或併入一个国家,决定国家政策的制定与修改或废除等等。跟選舉不一樣,在公民投票中,主要是通过投票去确定某种政府形式或者某种行动的合法性,而不是去要求投票人在几个供选择的政黨或者建议中去任选其一。 公民投票是一種直接民主的展現,學理上有分為重要投票(plebiscite)、創制(initiative)、複決(referendum)。 rdf:langString
Рефере́ндум (від лат. referendum — те, що треба доповісти) — в державному праві прийняття електоратом (виборцями) рішення з конституційних, законодавчих чи інших внутрішньо- чи зовнішньополітичних питань. rdf:langString
الاستفتاء الشعبي (الذي يُعرف أيضًا وفقًا للسلطة القضائية بحق المواطنين في النقض، أو حق النقض الشعبي، أو الاستفتاء النقضي، أو استفتاء المواطنين أو استفتاء الإلغاء، أو الاستفتاء الرافض، أو الاستفتاء المعلق، أو الاستفتاء على القانون) هو نوع من الاستفتاءات العامة التي توفر وسائل من خلالها يمكن لعريضة موقعة من عدد محدد من الناخبين المسجلين فرض تصويت الجمهور (الاستفتاء العام) على قانون حالي، أو تعديل دستوري، أو تعديل ميثاق أو مرسوم، أو مجرد إلزام الهيئات التنفيذية أو التشريعية بالنظر في الموضوع من خلال تقديمه على أجندة الاجتماعات، على أقل تقدير. ويعتبر الاستفتاء شكلاً من أشكال الديمقراطية المباشرة. rdf:langString
Un referèndum o plebiscit és una votació popular convocada pel poder legislatiu (parlament) o pel cap d'un estat amb l'objectiu que la ciutadania doni la seva opinió davant d'un determinat tema d'interès general reforma usualment amb l'establiment (o modificació) de lleis o tractats internacionals. Generalment els referèndums es presenten com una o més preguntes amb dues respostes (sí o no) sobre el tema. L'exercici del poder legislatiu, en les democràcies parlamentàries, usualment és delegat en les cambres parlamentàries per una qüestió pràctica. Tanmateix l'aplicació de referèndums representa, en certa manera, l'exercici directe de la sobirania popular davant d'una qüestió especialment rellevant. Així mateix pot representar la plasmació directa de l'opinió pública perquè les cambres legi rdf:langString
Ein Referendum (Plural Referenden, Referenda) ist eine Abstimmung aller wahlberechtigten Bürger über eine vom Parlament, von der Regierung oder einer der Regierungsgewalt ausübenden Institutionen erarbeitete Vorlage. Es ist damit ein Instrument der direkten Demokratie. Da sich in einem Referendum die gesamte Wahlbevölkerung unmittelbar zu einer politischen Frage äußern kann, hat das Ergebnis der Abstimmung ein hohes Maß an politischer Legitimität. Referenden können international, supranational oder innerstaatlich zur Anwendung kommen. Ihre tatsächliche Bedeutung für die politischen Geschehnisse hängt stark von politischen, gesellschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen im abstimmenden Land ab. rdf:langString
Referendumo estas rekta voĉdonado de la civitanoj en reprezenta demokratio, en kiu la popolo akceptas aŭ nuligas decidon de la deputitoj. En kelkaj landoj la parlamento povas libervole submeti gravan decidon al referendumo por havigi al la rezulto pli da signifo.En kelkaj landoj estas leĝoj, ke certaj decidoj (ekzemple teritoriaj aŭ suverenecaj) devas esti aprobitaj per referendumoj. Pli ĝenerala ol referendumo estas plebiscito, kiu decidas pri grava demando de lando sen antaŭa parlamenta decido. rdf:langString
Erreferendum, batzuetan plebiszitu ere deitua, bozketa zuzena da, non gizartearen talde batek erabaki behar duen proposamen zehatz bati buruz, bera onartzeko edo baztertzeko. Zuzeneko demokraziaren tresnetako bat da. Erreferendum eta plebiszitu hitzak sinonimo moduan erabili ohi badira ere, ñabardurak daude bi terminoen artean: plebiszitu hitza herrialde bateko muga edo subiranotasuna erabakitzeko galdeketei eta gobernuak hartutako erabakiak edo horren kudeaketa onartu nahiz agintari baten agintea baieztatzeko bozketei buruz erabiltzen da bereziki. rdf:langString
Un referendo​ o referéndum es un procedimiento jurídico por el que se somete al voto popular, leyes o actos administrativos para su ratificación. Es el mecanismo de democracia directa por antonomasia y en la actualidad también complementa el régimen de democracia participativa, potenciando la intervención directa del cuerpo electoral.​ rdf:langString
Referendum (dari bahasa Latin) adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan, misalnya seperti adopsi atau amendemen konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara. rdf:langString
Un référendum est une procédure par laquelle tous les citoyens d'une collectivité particulière se prononcent sur une question d'ordre politique. Le plus souvent, les citoyens doivent répondre par « oui » ou « non » à une question dont l'autorité consultante a défini les termes. La décision d'organiser un référendum peut émaner du pouvoir exécutif de la collectivité, d'un groupe participant au pouvoir législatif, ou d'une démarche pétitionnaire dans le cas d'une initiative populaire. rdf:langString
A referendum (plural: referendums or less commonly referenda) is a direct vote by the electorate on a proposal, law, or political issue. This is in contrast to an issue being voted on by a representative. This may result in the adoption of a new policy or specific law, or the referendum may be only advisory. In some countries, it is synonymous with or commonly known by other names including plebiscite, votation, popular consultation, ballot question, ballot measure, or proposition. rdf:langString
( 1948년 영화에 대해서는 국민투표 (영화) 문서를 참고하십시오.) 국민투표제(國民投票制) 또는 국민표결제(國民票決制)는 선거 이외의 국정상 중요한 사항에 관하여 국민이 행하는 투표이다. 소환투표제 · 발안제(국민발안제)와 함께 직접민주제의 3대 요소라 일컬어진다. 국가의 특별한 안전에 대하여 국민이 직접투표에 참여함으로써 국민의 의사를 묻고 결정하는 직접민주제의 한 형식으로 이 국민투표에는 세 가지 유형이 있는데 국민거부·국민표결·국민발안 등이 그것이다. 한국의 경우에는 헌법 개정안에 대해서 국민투표로써 확정하도록 규정하고 있다. 또 중요한 국가 정책에 관하여 대통령이 필요하다고 인정할 때에는 국민투표에 붙일 수 있도록 하였다. 그 외에 지방자치법 등에서 규정하고 있는 주민투표도 일종의 국민투표의 범주에 포함시킬 수 있다. 한편, 지방자치단체에서 주민들이 자기 지역의 중요한 사안을 투표로써 결정하는 제도를 주민투표제라고 부르기도 한다. rdf:langString
Referendo (do latim referendum) é um instrumento da democracia semidireta por meio do qual os cidadãos eleitores são chamados a pronunciar-se por sufrágio direto e secreto sobre determinados assuntos de relevante interesse à nação. Normalmente é utilizado quanto a decisões excepcionais, cuja resposta se torna . rdf:langString
Referendum (głosowanie ludowe) – forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższa ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania (tj. mający czynne prawo wyborcze). W czasie referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu. rdf:langString
Рефере́ндум (лат. referendum — то, что должно быть сообщено) — форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения. Условия проведения референдума и его процедура регулируются конституциями и законодательством соответствующих стран. rdf:langString
rdf:langString Referendum
rdf:langString استفتاء عام
rdf:langString Referèndum
rdf:langString Referendum
rdf:langString Referendum
rdf:langString Δημοψήφισμα
rdf:langString Referendumo
rdf:langString Referendo
rdf:langString Erreferendum
rdf:langString Reifreann
rdf:langString Referendum
rdf:langString Référendum
rdf:langString Referendum
rdf:langString 국민투표
rdf:langString 国民投票
rdf:langString Volksraadpleging
rdf:langString Referendum
rdf:langString Референдум
rdf:langString Referendo
rdf:langString Folkomröstning
rdf:langString Референдум
rdf:langString 公民投票
xsd:integer 51582
xsd:integer 1124862866
rdf:langString Un referèndum o plebiscit és una votació popular convocada pel poder legislatiu (parlament) o pel cap d'un estat amb l'objectiu que la ciutadania doni la seva opinió davant d'un determinat tema d'interès general reforma usualment amb l'establiment (o modificació) de lleis o tractats internacionals. Generalment els referèndums es presenten com una o més preguntes amb dues respostes (sí o no) sobre el tema. L'exercici del poder legislatiu, en les democràcies parlamentàries, usualment és delegat en les cambres parlamentàries per una qüestió pràctica. Tanmateix l'aplicació de referèndums representa, en certa manera, l'exercici directe de la sobirania popular davant d'una qüestió especialment rellevant. Així mateix pot representar la plasmació directa de l'opinió pública perquè les cambres legislatives prenguin una decisió. Tot i que sovint hi ha la tendència a usar de forma indistinta els mots referèndum (del llatí referendum) i plebiscit, en realitat no són paraules sinònimes. Hom sol parlar de plebiscit quan la decisió que s'està consultant afecta a qüestions fonamentals per a la sobirania del país, com poden ser decidir la modificació de les fronteres o escollir la forma d'estat que es vol (per exemple, monarquia o república). També s'utilitza la denominació plebiscit quan la consulta es convoca per aprovar o no l'eficàcia d'una mesura legislativa o la gestió d'un governant (com passà a Veneçuela on es consultà si el president, Hugo Chávez, havia de dimitir). Finalment, també s'empra la forma plebiscit quan en una dictadura o país no democràtic se sol·licita l'aprovació de les polítiques generals del govern o bé d'un decret governamental radical. En aquests casos és habitual que el resultat sigui sempre favorable als interessos de l'autoritat, bé perquè el vot sovint està induït per la por -circumstància que n'afavoreix la ratificació per part del poble- o bé perquè es produeix una tupinada o frau electoral pel qual l'autoritat n'altera els resultats.
rdf:langString الاستفتاء الشعبي (الذي يُعرف أيضًا وفقًا للسلطة القضائية بحق المواطنين في النقض، أو حق النقض الشعبي، أو الاستفتاء النقضي، أو استفتاء المواطنين أو استفتاء الإلغاء، أو الاستفتاء الرافض، أو الاستفتاء المعلق، أو الاستفتاء على القانون) هو نوع من الاستفتاءات العامة التي توفر وسائل من خلالها يمكن لعريضة موقعة من عدد محدد من الناخبين المسجلين فرض تصويت الجمهور (الاستفتاء العام) على قانون حالي، أو تعديل دستوري، أو تعديل ميثاق أو مرسوم، أو مجرد إلزام الهيئات التنفيذية أو التشريعية بالنظر في الموضوع من خلال تقديمه على أجندة الاجتماعات، على أقل تقدير. ويعتبر الاستفتاء شكلاً من أشكال الديمقراطية المباشرة. على عكس الاستفتاء التشريعي أو استفتاء المبادرة الذي يتيح للناخبين اقتراح تشريع جديد، يسمح الاستفتاء الشعبي للناخبين اقتراح إلغاء أحد التشريعات القائمة. وكما هو الحال مع استفتاءات المبادرة، يُعقد الاستفتاء الشعبي بعد تقديم عدد محدد من التوقيعات التي تدعمه إلى السلطات؛ وفي بعض الحالات يمكن أيضًا للسلطات الإقليمية إجراء مثل هذا الاستفتاء. وفقًا للتشريعات المحلية، يمكن إجراء الاستفتاء الشعبي فقط بعد تمرير التشريع بفترة زمنية قصيرة؛ وفي مناطق أخرى يمكن استخدامه لإلغاء أي تشريعات قائمة. وتختلف التفاصيل المحددة للإجراءات المطبقة من دولة إلى دولة (مثل عدد التوقيعات، والمدة الزمنية التي تستغرقها، والمدة التي قد يتم تمرير الاستفتاء الشعبي فيها، والهيئة التي يجب تقديم التوقيعات إليها) (وكذلك تختلف في الولايات المتحدة، من ولاية إلى أخرى). يشير مؤيدو الاستفتاء الشعبي إلى أنه يمثل ضمانًا ضد المصالح الخاصة السائدة وحماية لحقوق الأقليات. ويشير النقاد إلى أن أصوات الديمقراطية المباشرة تهيمن عليها أشخاص لديهم مشاعر قوية تجاه المسألة المطروحة، وعلى هذا النحو، فإنه يقوي المصالح الخاصة.
rdf:langString Referendum (z latinského referendus, které znamená „věc, o níž má být podána zpráva“), někdy též plebiscit, česky také všelidové hlasování, je rozhodnutí všech občanů nebo i všech obyvatel v otázkách zákonodárných nebo výkonných.
rdf:langString Το δημοψήφισμα (λατ. referendum) είναι μία διαδικασία άμεσης ψηφοφορίας ολόκληρου του , προκειμένου να επικυρωθεί ή να απορριφθεί μια πρόταση που έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα κράτος. Δημοψηφίσματα διοργανώνονται συνήθως για σημαντικά ζητήματα, όπως για την υιοθέτηση νέου Συντάγματος, την επικύρωση νέας Συνθήκης, κ.λπ. Σε πολλές χώρες τα δημοψηφίσματα αποτελούν συνήθη πρακτική, διοργανώνονται εύκολα, με πρόταση βουλευτών ή συλλογή υπογραφών, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
rdf:langString Referendumo estas rekta voĉdonado de la civitanoj en reprezenta demokratio, en kiu la popolo akceptas aŭ nuligas decidon de la deputitoj. En kelkaj landoj la parlamento povas libervole submeti gravan decidon al referendumo por havigi al la rezulto pli da signifo.En kelkaj landoj estas leĝoj, ke certaj decidoj (ekzemple teritoriaj aŭ suverenecaj) devas esti aprobitaj per referendumoj. Pli ĝenerala ol referendumo estas plebiscito, kiu decidas pri grava demando de lando sen antaŭa parlamenta decido. La vorto devenas de la latina referendum, kiu signifas "estas necese reporti" demandon (al la popolo). Referendumon preskribas la statuto de Sennacieca Asocio Tutmonda por ratifi la decidojn de la kongreso (kvankam malofte SAT referendumas) kaj specifa leĝo de la Esperanta Civito, kun ne nur ratifa, sed ankaŭ propona celo, eĉ kun la eblo eksigi la konsulon.
rdf:langString Ein Referendum (Plural Referenden, Referenda) ist eine Abstimmung aller wahlberechtigten Bürger über eine vom Parlament, von der Regierung oder einer der Regierungsgewalt ausübenden Institutionen erarbeitete Vorlage. Es ist damit ein Instrument der direkten Demokratie. Da sich in einem Referendum die gesamte Wahlbevölkerung unmittelbar zu einer politischen Frage äußern kann, hat das Ergebnis der Abstimmung ein hohes Maß an politischer Legitimität. Referenden können international, supranational oder innerstaatlich zur Anwendung kommen. Ihre tatsächliche Bedeutung für die politischen Geschehnisse hängt stark von politischen, gesellschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen im abstimmenden Land ab. Daneben gibt es sogenannte direktdemokratische Initiativverfahren, bei denen die zur Abstimmung stehende Vorlage aus dem Wahlvolk stammt. Hier wird statt Referendum in Österreich und im deutschen Bundesland Baden-Württemberg die Bezeichnung Volksabstimmung benutzt, im restlichen Deutschland wird von Volksentscheid gesprochen. Insbesondere im alltagssprachlichen und journalistischen Gebrauch werden diese Begriffe jedoch oft fälschlich synonym verwendet. In der Schweiz werden Vorlagen aus dem Wahlvolk immer als Volksinitiativen bezeichnet, nie als Referenden, und Abstimmungen über sowohl Volksinitiativen als auch Referenden werden als Volksabstimmungen bezeichnet.
rdf:langString Erreferendum, batzuetan plebiszitu ere deitua, bozketa zuzena da, non gizartearen talde batek erabaki behar duen proposamen zehatz bati buruz, bera onartzeko edo baztertzeko. Zuzeneko demokraziaren tresnetako bat da. Erreferendum eta plebiszitu hitzak sinonimo moduan erabili ohi badira ere, ñabardurak daude bi terminoen artean: plebiszitu hitza herrialde bateko muga edo subiranotasuna erabakitzeko galdeketei eta gobernuak hartutako erabakiak edo horren kudeaketa onartu nahiz agintari baten agintea baieztatzeko bozketei buruz erabiltzen da bereziki. Batzuetan, aterako den emaitza boterea duten alde guztiek onartzen ez badute, eztabaidagarria izan ahal da "erreferendum" hitza erabiltzea; horren adibide bat Kataluniaren independentziarako 2017ko erreferenduma da.
rdf:langString Un referendo​ o referéndum es un procedimiento jurídico por el que se somete al voto popular, leyes o actos administrativos para su ratificación. Es el mecanismo de democracia directa por antonomasia y en la actualidad también complementa el régimen de democracia participativa, potenciando la intervención directa del cuerpo electoral.​ Se trata de un procedimiento para tomar decisiones por el cual los ciudadanos ejercen el derecho de sufragio para decidir acerca de una decisión de resolución mediante la expresión de su acuerdo o desacuerdo. Para llegar al acuerdo tiene que haber la mayoría absoluta entre los votos.
rdf:langString Un référendum est une procédure par laquelle tous les citoyens d'une collectivité particulière se prononcent sur une question d'ordre politique. Le plus souvent, les citoyens doivent répondre par « oui » ou « non » à une question dont l'autorité consultante a défini les termes. La décision d'organiser un référendum peut émaner du pouvoir exécutif de la collectivité, d'un groupe participant au pouvoir législatif, ou d'une démarche pétitionnaire dans le cas d'une initiative populaire. Souvent, les processus d'indépendance politique, constituant un nouvel État par sécession d'un ensemble plus grand, impliquent une consultation des citoyens concernés dans un référendum d'autodétermination.
rdf:langString Is ollvóta a chaitheann toghthóirí ar ceist pholaitiúil amháin a curtha ina leith le haghaidh cinneadh díreach é reifreann.
rdf:langString Referendum (dari bahasa Latin) adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan, misalnya seperti adopsi atau amendemen konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara. Pada sebuah referendum, masyarakat yang memiliki hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil referendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Sebuah referendum dianggap mengikat apabila pemerintah harus mengikuti seluruh jawaban rakyat yang ada dalam hasil referendum. Apabila referendum tidak mengikat, berarti referendum itu hanya digunakan sebagai fungsi penasihat saja, di mana hasil yang ada tidak harus diikuti, tetapi menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Pada umumnya, terdapat dua jenis referendum, yaitu referendum legislatif dan referendum semesta. Referendum legislatif dilakukan apabila suatu adopsi atau perubahan/pembaharuan konstitusi atau undang-undang mewajibkan adanya persetujuan rakyat seluruhnya. Sedangkan referendum semesta adalah sebuah aksi referendum yang diselenggarakan berdasarkan kemauan rakyat, yang didahului oleh sebuah aksi demonstrasi atau petisi yang berhasil mengumpulkan dukungan mayoritas.
rdf:langString A referendum (plural: referendums or less commonly referenda) is a direct vote by the electorate on a proposal, law, or political issue. This is in contrast to an issue being voted on by a representative. This may result in the adoption of a new policy or specific law, or the referendum may be only advisory. In some countries, it is synonymous with or commonly known by other names including plebiscite, votation, popular consultation, ballot question, ballot measure, or proposition. Some definitions of 'plebiscite' suggest it is a type of vote to change the constitution or government of a country. The word, 'referendum' is often a catchall, used for both legislative referrals and initiatives.
rdf:langString ( 1948년 영화에 대해서는 국민투표 (영화) 문서를 참고하십시오.) 국민투표제(國民投票制) 또는 국민표결제(國民票決制)는 선거 이외의 국정상 중요한 사항에 관하여 국민이 행하는 투표이다. 소환투표제 · 발안제(국민발안제)와 함께 직접민주제의 3대 요소라 일컬어진다. 국가의 특별한 안전에 대하여 국민이 직접투표에 참여함으로써 국민의 의사를 묻고 결정하는 직접민주제의 한 형식으로 이 국민투표에는 세 가지 유형이 있는데 국민거부·국민표결·국민발안 등이 그것이다. 한국의 경우에는 헌법 개정안에 대해서 국민투표로써 확정하도록 규정하고 있다. 또 중요한 국가 정책에 관하여 대통령이 필요하다고 인정할 때에는 국민투표에 붙일 수 있도록 하였다. 그 외에 지방자치법 등에서 규정하고 있는 주민투표도 일종의 국민투표의 범주에 포함시킬 수 있다. 국민투표제는 크게 레퍼렌덤(referendum)과 플레비사이트(plebiscite)의 두 가지로 나눌 수 있다. 레퍼렌덤은 소위 '협의의 국민표결'이라 하며, 플레비사이트는 '국민결정'이라 일컫는다. 양자는 모두 국민표결 내지 국민투표에 의하여 이루어진다는 점에서는 같지만, 내용면에서는 헌법규범적 부분인가 또는 헌법현실적 부분인가에 따라 그 성격을 달리한다. 따라서 레퍼랜덤은 헌법 등에 명기된 합법적 · 영구적인 제도인 데 반해, 플레비사이트는 국가제도적 성격은 갖지 않는 일시적인 것이라 할 수 있다. 한편, 지방자치단체에서 주민들이 자기 지역의 중요한 사안을 투표로써 결정하는 제도를 주민투표제라고 부르기도 한다.
rdf:langString Il referendum (gerundivo del verbo latino refero «riporto», «riferisco» dalla locuzione ad referendum «[convocazione] per riferire») è un istituto giuridico con cui si chiede all'elettorato di esprimersi con un voto diretto su una specifica proposta o domanda.
rdf:langString Referendum (głosowanie ludowe) – forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższa ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania (tj. mający czynne prawo wyborcze). W czasie referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu. Pierwsze nowoczesne referenda przeprowadzono na kontynencie amerykańskim, gdzie w stanach Massachusetts (w 1778 r.) oraz New Hampshire (w 1792 r.) zatwierdzano konstytucje stanowe. Również konstytucje francuskie z końca XVIII wieku były zatwierdzane w referendach: jakobińska w 1793 r., dyrektorialna (termidoriańska) w 1795 r. oraz tzw. konsularna z 1799 r. Pierwsze ogólnoszwajcarskie referendum przeprowadzono 6 czerwca 1848. Referenda można podzielić według różnych kryteriów na: obligatoryjne i fakultatywne, opiniotwórcze i wiążące oraz ogólnokrajowe i lokalne.W drodze referendum głosujący mogą odwołać organy samorządu wyłonione w wyborach powszechnych przed upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się one ze swoich zadań.
rdf:langString Een volksraadpleging of referendum is het voorleggen van een vraag met betrekking tot wetgeving aan de kiesgerechtigden in een land of een bepaald gebied. Dit voorleggen gebeurt door een bepaalde overheid (al of niet in opdracht van de desbetreffende bevolking). Net als bij verkiezingen komen de kiesgerechtigden naar het stembureau of stemmen op afstand en maken hun keuze met betrekking tot de vraag.Wanneer de overheid juridisch niet verplicht is de uitslag te respecteren, spreken we van een volksraadpleging. Wanneer de uitslag bindend is spreekt men van een referendum.
rdf:langString 国民投票(こくみんとうひょう)は、広義には国政上の重要問題について、それを直接的に決定したり、議会の決定に資するよう実施される投票制度。狭義には選挙以外で国民が決定を行うレファレンダム(英語: referendum)のみをいう。レファレンダムは「国民表決」とも呼ばれる。 日本では通常、日本以外の制度を含め、国政の場合は国民投票、地方自治の場合は住民投票と訳し分けている。
rdf:langString Referendo (do latim referendum) é um instrumento da democracia semidireta por meio do qual os cidadãos eleitores são chamados a pronunciar-se por sufrágio direto e secreto sobre determinados assuntos de relevante interesse à nação. Normalmente é utilizado quanto a decisões excepcionais, cuja resposta se torna . Atualmente, em Portugal, um referendo pode ocorrer mediante uma proposta da Assembleia da República, ou do Governo, ao Presidente da República, que decidirá sua realização. No Brasil, depende de expedição de decreto legislativo pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados, nos termos da Lei 9.709/98, para que seja realizado. A diferença entre plebiscito e referendo no direito latino é que o plebiscito é convocado antes da criação da norma (ato legislativo ou administrativo), e é o povo, por meio do voto, que vai aprovar ou não a questão que lhe for submetida. Já o referendo é convocado após a edição da norma, devendo o povo ratificá-la ou não. No direito anglo-saxónico, os termos "plebiscite" e "referendum" são usados quase como sinónimos; sua distinção é enevoada.
rdf:langString En folkomröstning, i vissa länder ofta benämnt efter sina latinska namn plebiscit eller referendum, är en omröstning där ett politiskt beslut helt eller delvis fattas utanför den representativa församlingen. I vissa länder, exempelvis USA, skiljer man på referendum och initiative, där det sistnämnda utlyses på initiativ av medborgarna.
rdf:langString Рефере́ндум (лат. referendum — то, что должно быть сообщено) — форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения. Референдум — важнейший институт прямой демократии. Представляет собой непосредственное правотворчество народа. Это один из способов участия общественности в принятии решений, важных для государства и для каждого отдельного гражданина. Принятое человеком решение влияет на результат процедуры и должно быть подкреплено осведомлённостью (информированностью) по данному вопросу. Условия проведения референдума и его процедура регулируются конституциями и законодательством соответствующих стран.
rdf:langString 公民投票(英語:referendum),簡稱公投、全民公決,由整个国家或者地区的全体人民投票决定某些问题,如是否与他国组成邦联、联邦或併入一个国家,决定国家政策的制定与修改或废除等等。跟選舉不一樣,在公民投票中,主要是通过投票去确定某种政府形式或者某种行动的合法性,而不是去要求投票人在几个供选择的政黨或者建议中去任选其一。 公民投票是一種直接民主的展現,學理上有分為重要投票(plebiscite)、創制(initiative)、複決(referendum)。
rdf:langString Рефере́ндум (від лат. referendum — те, що треба доповісти) — в державному праві прийняття електоратом (виборцями) рішення з конституційних, законодавчих чи інших внутрішньо- чи зовнішньополітичних питань.
xsd:nonNegativeInteger 29831

data from the linked data cloud