Probate

http://dbpedia.org/resource/Probate an entity of type: Thing

유언검인(檢認, Probate)이란 미국법의 제도로 유언 검인 법원에서 사망자의 유언에 대한 사실 유무를 알아보고 상속분배를 어떻게 할 것인가 결정하는 법정관리를 말한다. 미국에선 보통 유산상속을 받게 되는 직계가족에게 바로 상속되지 않고 이 상속과정에 법원이 깊게 관여하게 되는데 유언검인절차이다. 법원에 의해 유언검인 절차가 시작되면 법원수수료, 재산평가사 및 변호사 비용 등이 들어가 많은 비용이 들 수 있다. rdf:langString
Boedelverdeling (ook: boedelscheiding) is de verdeling van de gezamenlijke boedel tussen verschillende gerechtigden. Met boedel wordt hier niet inboedel bedoeld, maar het geheel van bezittingen en schulden. Voorbeelden van een gezamenlijke boedel is een nalatenschap, een gemeenschap van goederen staande huwelijk, of het vermogen van een coöperatieve rechtspersoon, kortom alle zaken die aan meer dan één persoon toebehoren. rdf:langString
Probate is the judicial process whereby a will is "proved" in a court of law and accepted as a valid public document that is the true last testament of the deceased, or whereby the estate is settled according to the laws of intestacy in the state of residence of the deceased at time of death in the absence of a legal will. rdf:langString
Denna artikel handlar om arvskifte enligt svensk rätt. Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. Alla arvingar är delägare i den juridiska person som dödsboet utgör. Var den avlidne gift, ska först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i 9 – 13 kap. äktenskapsbalken Efterlämnar den avlidne en sambo och begär denne bodelning enligt sambolagen ska bodelningen förrättas innan arvskifte får äga rum. Över arvskifte skall upprättas en handling som skrivs under av delägarna. Denna handling betecknas arvskifte eller arvskifteshandling. rdf:langString
rdf:langString Probate
rdf:langString 유언검인
rdf:langString Boedelverdeling (Nederland)
rdf:langString Arvskifte
xsd:integer 1043001
xsd:integer 1117376958
rdf:langString Probate is the judicial process whereby a will is "proved" in a court of law and accepted as a valid public document that is the true last testament of the deceased, or whereby the estate is settled according to the laws of intestacy in the state of residence of the deceased at time of death in the absence of a legal will. The granting of probate is the first step in the legal process of administering the estate of a deceased person, resolving all claims and distributing the deceased person's property under a will. A probate court decides the legal validity of a testator's (deceased person's) will and grants its approval, also known as granting probate, to the executor. The probated will then becomes a legal instrument that may be enforced by the executor in the law courts if necessary. A probate also officially appoints the executor (or personal representative), generally named in the will, as having legal power to dispose of the testator's assets in the manner specified in the testator's will. However, through the probate process, a will may be contested.
rdf:langString 유언검인(檢認, Probate)이란 미국법의 제도로 유언 검인 법원에서 사망자의 유언에 대한 사실 유무를 알아보고 상속분배를 어떻게 할 것인가 결정하는 법정관리를 말한다. 미국에선 보통 유산상속을 받게 되는 직계가족에게 바로 상속되지 않고 이 상속과정에 법원이 깊게 관여하게 되는데 유언검인절차이다. 법원에 의해 유언검인 절차가 시작되면 법원수수료, 재산평가사 및 변호사 비용 등이 들어가 많은 비용이 들 수 있다.
rdf:langString Boedelverdeling (ook: boedelscheiding) is de verdeling van de gezamenlijke boedel tussen verschillende gerechtigden. Met boedel wordt hier niet inboedel bedoeld, maar het geheel van bezittingen en schulden. Voorbeelden van een gezamenlijke boedel is een nalatenschap, een gemeenschap van goederen staande huwelijk, of het vermogen van een coöperatieve rechtspersoon, kortom alle zaken die aan meer dan één persoon toebehoren.
rdf:langString Denna artikel handlar om arvskifte enligt svensk rätt. Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. Alla arvingar är delägare i den juridiska person som dödsboet utgör. Var den avlidne gift, ska först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i 9 – 13 kap. äktenskapsbalken Efterlämnar den avlidne en sambo och begär denne bodelning enligt sambolagen ska bodelningen förrättas innan arvskifte får äga rum. Mot någon delägares bestridande får skifte ej ske innan bouppteckning har förrättats och alla kända skulder har betalts. Skall legat eller ändamålsbestämmelse fullgöras av oskiftat bo, får skifte ej mot delägares bestridande äga rum innan förordnandet har verkställts. Står boet under förvaltning av boutredningsman eller testamentsexekutor, får skifte inte ske innan denne har anmält att boutredningen har slutförts. Envar delägare har rätt att vid skiftet få del i varje slag av egendom. Man ska dock försöka att inte dela sådant som hör ihop utan detta bör föras till samma lott. Fordran å delägare skall tillskiftas denne så långt hans lott förslår. Har vid skifte fastighet delats så, att delägare fått skilda andelar utan att villkor om utbrytning äger dessa delägare fastigheten under samäganderätt. Högsta domstolen har i NJA 1987 s. 943 tillämpat 23 kap 3 § 1 st ärvdabalken vid så kallat tvångsskifte enligt 8 § 2 st samma balk. Över arvskifte skall upprättas en handling som skrivs under av delägarna. Denna handling betecknas arvskifte eller arvskifteshandling. När dödsbodelägarna inte kan komma överens kan tvångsskifte istället genomföras. Om alla dödsbodelägarna är överens kan de skjuta upp arvskiftet genom att träffa avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo enligt 24 kap ärvdabalken.
xsd:nonNegativeInteger 34423

data from the linked data cloud