Nucleation

http://dbpedia.org/resource/Nucleation an entity of type: Thing

التنوّي هو أول مرحلة في عملية تشكيل طور ثيرموديناميكي جديد أو بنية جديدة عن طريق التجميع الذاتي أو التنظيم الذاتي، وهو مرحلة حساسة جداً تجاه وجود الشوائب. يجب التمييز بين نمطين من التنوّي، وهما المتجانس واللامتجانس. يحدث التنوي المتجانس بعيداً عن سطح النظام، في حين أن التنوّي اللامتجانس يحدث على مواقع التنوي وذلك على سطح النظام. rdf:langString
核生成(Nucleation)とは、非常に局所的な領域で、異なる熱力学的相が出現することである。核形成とも呼ばれる。例えば、液体中では結晶・ガラス領域・気体の泡などの発生が実例として挙げられる。一般に知られている例としてはメントスガイザーがある。空孔クラスタの発生にも関わっており、半導体産業などで重視される。飽和水蒸気から液滴が形成される現象も核生成の一種であり(雲凝結核)、人工降雨のプロセスや泡箱・霧箱のような実験器具とも深く関連している。例外は存在するが(電気化学的核生成)、ほとんどの核生成過程は物理的な現象であり、化学的現象ではない。 通常、この現象は核生成部位と呼ばれる、流体と表面が接している場所で起こる。懸濁物や微小な気泡の表面でも発生する。このようなタイプの核生成は不均質核生成 (heterogeneous nucleation) と呼ばれるが、明確な核生成部位のない均質核生成 (homogeneous nucleation) も存在する。均質核生成は自発的・ランダムに起こるが、これには過熱・過冷却が必要である。 rdf:langString
Il fenomeno della nucleazione, assieme all'accrescimento, è uno dei meccanismi attraverso cui può avvenire una transizione di fase (ad esempio cristallizzazione, ebollizione o condensazione). A prescindere dalla specifica transizione di fase, il termine nucleo si riferisce ad una piccolissima porzione di materia in cui ha inizio il cambiamento di fase; una volta che il nucleo si è formato, si accresce e il processo può continuare finché la transizione di fase non è avvenuta completamente. rdf:langString
Nukleacja, zarodkowanie – początkowy etap przemiany fazowej, podczas którego powstają w substancji niewielkie zarodki nowej fazy. rdf:langString
Nucleação é o primeiro passo na formação de qualquer nova fase termodinâmica ou uma nova estrutura através de auto-montagem ou de auto-organização. A Nucleação é normalmente definida como sendo o processo que determina quanto tempo um observador tem que esperar antes de uma nova fase ou estrutura auto-organizada apareça. Nota-se que a nucleação é, frequentemente, muito sensível às impurezas no sistema. Devido a isso, muitas vezes é importante fazer a distinção entre a nucleação heterogênea e a nucleação homogênea. Nucleação heterogênea ocorre em locais de nucleação sobre as superfícies do sistema. Nucleação homogênea ocorre longe de uma superfície. rdf:langString
成核(Nucleation),也称形核、核化,是相变初始时的“孕育阶段”。天空中的云、雾、雨,燃烧生成的烟,冰的结晶,汽水、啤酒的冒出的泡等的形成,均为成核现象。 成核现象需要成核位点(nucleation site)才可发生。汽化时,液相分子聚集于固相物质上面,分子不断碰撞使得能量聚集,进而形成“汽化中心”;结晶时,若使局部的溶质浓度升高而导致晶体碰撞次数增加,则结晶的晶形构造加快,从而形成“结晶中心”。晶核的成核有两种形式:初级成核(包括初级均相成核和初级非均相成核)及二次成核。在高于饱和度的情况下,溶液自发形成晶核的过程,称作初级均相成核;若晶核是在溶液外来物的诱导下生成,则称其为初级非均相成核;晶核如在含有溶质晶体的溶液中生成,则称为二次成核。 rdf:langString
La nucleació, segons alguns autors, és el començament d'un canvi d'estat en una regió petita però estable. La nucleació pot fer referència a diverses disciplines científiques. La nucleació és el primer pas en la formació d’una nova fase termodinàmica o d’una nova estructura mitjançant l’autoassemblatge o l’autoorganització. La nucleació es defineix normalment com el procés que determina quant de temps ha d’esperar un observador abans que aparegui la nova fase o l'estructura autoorganitzada. Per exemple, si es refreda un volum d’aigua (a pressió atmosfèrica) per sota de 0 ° C, tendirà a congelar-se en gel, però els volums d’aigua refredats només uns graus per sota de 0 ° C sovint es mantenen completament lliures de gel durant llargs períodes . En aquestes condicions, la nucleació del gel és rdf:langString
Keimbildung oder Nukleation ist der grundlegende Prozess, bei dem sich an einer Keimstelle ein Nukleationskeim bildet, der als „Startkomponente“ einen Phasenübergang erster Ordnung einleitet. Beispiele für einen Phasenübergang sind Bei stärkerer Übersättigung oder Unterkühlung kann die Keimbildung spontan erfolgen. Lokale Dichtefluktuationen (statistische Schwankungen (=Fluktuationen) des Aufenthaltsortes der Moleküle nach Mikroclusterbildung auf molekularer Ebene) führen dabei zu Dichte- und Druckunterschieden (wie sie auch bei der Thermokonvektion auftreten) und so zur Keimbildung. rdf:langString
La nucleación puede hacer referencia a diferentes disciplinas, y es un proceso clave para entender el procesamiento térmico de los polímeros, aleaciones y algunas cerámicas. En química y biofísica, la nucleación puede hacer referencia a la formación de multímeros, que son intermediarios en los procesos de polimerización. Se cree que este tipo de proceso es el mejor modelo para procesos como la cristalización y la amiloidogénesis. rdf:langString
Nucleation is the first step in the formation of either a new thermodynamic phase or a new structure via self-assembly or self-organization. Nucleation is typically defined to be the process that determines how long an observer has to wait before the new phase or self-organized structure appears. For example, if a volume of water is cooled (at atmospheric pressure) below 0 °C, it will tend to freeze into ice, but volumes of water cooled only a few degrees below 0 °C often stay completely free of ice for long periods. At these conditions, nucleation of ice is either slow or does not occur at all. However, at lower temperatures nucleation is fast, and ice crystals appear after little or no delay. Nucleation is a common mechanism which generates first-order phase transitions, and it is the st rdf:langString
Nukleasi adalah tahap pertama pembentukan fase termodinamika baru maupun struktur baru melalui atau . Nukleasi biasanya didefinisikan sebagai proses yang menentukan durasi seorang pengamat harus menunggu sebelum fase baru atau struktur hasil swapengorganisasian muncul. Misalnya, jika sejumlah volume air didinginkan (pada tekanan atmosfer) di bawah 0 °C, ia akan cenderung membeku menjadi es. Volume air yang didinginkan hanya beberapa derajat di bawah 0 °C sering kali masih bebas dari es dalam waktu lama. Pada kondisi ini, nukleasi es berjalan lambat atau tidak terjadi sama sekali. Namun, pada suhu yang lebih rendah, kristal-kristal es muncul lebih cepat. Pada kondisi ini nukleasi es berlangsung cepat. Nukleasi umumnya adalah cara transisi fase orde pertama dimulai, dan kemudian memulai pro rdf:langString
La nucléation (ou germination) est l'apparition de petits domaines (appelés nuclei ou germes) d'une nouvelle phase à l'intérieur ou à la frontière d'une phase homogène devenue instable (en raison d'une modification de la température, de la pression ou de sa composition). La nucléation est une étape indispensable à la réalisation de la plupart des transitions de phase (fluide ↔ fluide, solide ↔ solide et fluide → solide). Les principales exceptions sont les transitions solide → fluide (fusion ou sublimation d'un solide) et les transformations solide ↔ solide displacives. rdf:langString
Nucleatie is het ontstaan van een nieuwe fase in een andere fase. Dit gebeurt wanneer een kern van atomen of moleculen – de nucleatiekern – de nieuwe fase vormen en stabiel blijven. Nucleatie kan op twee manieren plaatsvinden: homogene nucleatie en heterogene nucleatie. Homogene nucleatie van een nieuwe fase kan optreden wanneer de vrije energie van de nieuwe fase lager is dan de vrije energie van de oorspronkelijke fase. Als aan deze voorwaarde voldaan wordt (door bepaalde temperatuur, druk en/of chemische potentialen) zal een nucleatiekern stabiel kunnen blijven. Behalve de voorwaarde dat de nieuwe fase stabiel is, moet echter ook de van de nucleatiekern worden overwonnen. Daarom kan nucleatie soms uitblijven, terwijl de nieuwe fase wel stabiel is. Bij heterogene nucleatie wordt het nuc rdf:langString
Гетерогенная нуклеация — нуклеация в гетерогенных системах. Нуклеация — это первая по времени наступления стадия фазового перехода. На ней образуется основное число устойчиво растущих капель новой, стабильной фазы. Нуклеация бывает двух типов гомогенная (протекающая по гомогенному механизму) и гетерогенная. rdf:langString
Нуклеація — утворення зародків нової фази при фазових переходах. Розрізняють гетерогенну нуклеацію, при якій зародження відбувається з участю іншорідних домішок та гомогенну нуклеацію, при якій зародки нової фази виникають в однорідній речовині. Нуклеація — початковий процес при зародженні крапель у переохолодженому газі, наприклад, крапель води в хмарах, бульбашок при кипінні рідини, преципітатів у рідинах чи твердих тілах. rdf:langString
rdf:langString تنوي
rdf:langString Nucleació
rdf:langString Keimbildung
rdf:langString Nucleación
rdf:langString Nukleasi
rdf:langString Nucléation
rdf:langString Nucleazione
rdf:langString 核生成
rdf:langString Nucleation
rdf:langString Nucleatie
rdf:langString Nukleacja
rdf:langString Гетерогенная нуклеация
rdf:langString Nucleação
rdf:langString Нуклеація
rdf:langString 成核
xsd:integer 1996857
xsd:integer 1117692634
rdf:langString La nucleació, segons alguns autors, és el començament d'un canvi d'estat en una regió petita però estable. La nucleació pot fer referència a diverses disciplines científiques. La nucleació és el primer pas en la formació d’una nova fase termodinàmica o d’una nova estructura mitjançant l’autoassemblatge o l’autoorganització. La nucleació es defineix normalment com el procés que determina quant de temps ha d’esperar un observador abans que aparegui la nova fase o l'estructura autoorganitzada. Per exemple, si es refreda un volum d’aigua (a pressió atmosfèrica) per sota de 0 ° C, tendirà a congelar-se en gel, però els volums d’aigua refredats només uns graus per sota de 0 ° C sovint es mantenen completament lliures de gel durant llargs períodes . En aquestes condicions, la nucleació del gel és lenta o no es produeix en absolut. No obstant això, a temperatures més baixes apareixen cristalls de gel després de poc o cap retard. En aquestes condicions, la nucleació del gel és ràpida. La nucleació és com comencen les transicions de fase de primer ordre, i després és l’inici del procés de formació d’una nova fase termodinàmica. En canvi, les noves fases de transicions de fase contínua comencen a formar-se immediatament. El canvi d'estat pot ser la formació de gas o cristall a partir d'un líquid. Per exemple l'aigua pura es congela a 0 °C, però pot ser superrefredada fins -42 °C, si no existeixen nucleadors per la formació del gel. Per tant, els nucleadors són importants en meteorologia, ja que sovint n'hi ha pocs presents en l'atmosfera superior. La nucleació és un procés clau per entendre el procés tèrmic dels polímers, aliatges i algunes ceràmiques. En química i biofísica, la nucleació també pot fer referència a la formació de multímers, que són intermediaris en els processos de polimerització. En biologia molecular, la nucleació s'utilitza per finalitzar la fase crítica en el muntatge d'una estructura polimèrica, com un microtúbul.
rdf:langString التنوّي هو أول مرحلة في عملية تشكيل طور ثيرموديناميكي جديد أو بنية جديدة عن طريق التجميع الذاتي أو التنظيم الذاتي، وهو مرحلة حساسة جداً تجاه وجود الشوائب. يجب التمييز بين نمطين من التنوّي، وهما المتجانس واللامتجانس. يحدث التنوي المتجانس بعيداً عن سطح النظام، في حين أن التنوّي اللامتجانس يحدث على مواقع التنوي وذلك على سطح النظام.
rdf:langString Keimbildung oder Nukleation ist der grundlegende Prozess, bei dem sich an einer Keimstelle ein Nukleationskeim bildet, der als „Startkomponente“ einen Phasenübergang erster Ordnung einleitet. Beispiele für einen Phasenübergang sind * die Kondensation von Dampf zu Flüssigkeit * sowie umgekehrt: die Blasenbildung beim Übergang von der flüssigen zur gasförmigen Phase * der Beginn einer Kristallisation * Gefrieren einer Flüssigkeit * Abscheidung durch Resublimation direkt aus der Gasphase * Bildung von kristallinen Festkörpern aus einer übersättigten Lösung * Kristallitbildung bei Abkühlung einer Schmelze (beispielsweise Bainit­bildung) * Entmischungsvorgänge zweier flüssiger Phasen. * weitere Phasenübergangsformen siehe Phasenübergang #Weitere Klassifikationen. Bei stärkerer Übersättigung oder Unterkühlung kann die Keimbildung spontan erfolgen. Lokale Dichtefluktuationen (statistische Schwankungen (=Fluktuationen) des Aufenthaltsortes der Moleküle nach Mikroclusterbildung auf molekularer Ebene) führen dabei zu Dichte- und Druckunterschieden (wie sie auch bei der Thermokonvektion auftreten) und so zur Keimbildung. Auch die allgegenwärtige kosmische Strahlung erzeugt stoßionisierte Moleküle und bildet so (wie in einer Nebelkammer) Kondensationskeime für Nebel- und Wolkenbildung.
rdf:langString La nucleación puede hacer referencia a diferentes disciplinas, y es un proceso clave para entender el procesamiento térmico de los polímeros, aleaciones y algunas cerámicas. En química y biofísica, la nucleación puede hacer referencia a la formación de multímeros, que son intermediarios en los procesos de polimerización. Se cree que este tipo de proceso es el mejor modelo para procesos como la cristalización y la amiloidogénesis. En biología molecular, la nucleación se utiliza para finalizar la fase crítica en el montaje de una estructura polimérica, como un microfilamento. Un pequeño grupo de monómeros se agrega con la ordenación correcta para iniciar una rápida polimerización. Por ejemplo, dos moléculas de actina se enlazan débilmente, pero la adición de una tercera estabiliza el complejo. Este trímero recibe luego moléculas adicionales y forma un punto de nucleación. El punto de nucleación sirve para que se lleve a cabo la fase lenta, o fase lag, del proceso de polimerización. Una muestra clara de nucleación es, por ejemplo, que el agua pura se congela a 0°C, pero puede "superenfriarse" hasta los -42 °C​ sin congelarse, si no existen nucleadores para la formación del hielo. Por tanto, los nucleadores son importantes en meteorología, porque a menudo hay pocos nucleadores presentes en la atmósfera superior. Otro ejemplo es que las burbujas de dióxido de carbono nuclean poco después de que se libere la presión de un recipiente con líquido carbonatado. Normalmente la nucleación se produce con mayor facilidad en una interfase preexistente (nucleación heterogénea), como sucede cuando se usan piedras de ebullición o en los hilos utilizados para hacer azúcar candi.
rdf:langString Nucleation is the first step in the formation of either a new thermodynamic phase or a new structure via self-assembly or self-organization. Nucleation is typically defined to be the process that determines how long an observer has to wait before the new phase or self-organized structure appears. For example, if a volume of water is cooled (at atmospheric pressure) below 0 °C, it will tend to freeze into ice, but volumes of water cooled only a few degrees below 0 °C often stay completely free of ice for long periods. At these conditions, nucleation of ice is either slow or does not occur at all. However, at lower temperatures nucleation is fast, and ice crystals appear after little or no delay. Nucleation is a common mechanism which generates first-order phase transitions, and it is the start of the process of forming a new thermodynamic phase. In contrast, new phases at continuous phase transitions start to form immediately. Nucleation is often very sensitive to impurities in the system. These impurities may be too small to be seen by the naked eye, but still can control the rate of nucleation. Because of this, it is often important to distinguish between heterogeneous nucleation and homogeneous nucleation. Heterogeneous nucleation occurs at nucleation sites on surfaces in the system. Homogeneous nucleation occurs away from a surface.
rdf:langString La nucléation (ou germination) est l'apparition de petits domaines (appelés nuclei ou germes) d'une nouvelle phase à l'intérieur ou à la frontière d'une phase homogène devenue instable (en raison d'une modification de la température, de la pression ou de sa composition). La nucléation est une étape indispensable à la réalisation de la plupart des transitions de phase (fluide ↔ fluide, solide ↔ solide et fluide → solide). Les principales exceptions sont les transitions solide → fluide (fusion ou sublimation d'un solide) et les transformations solide ↔ solide displacives. La nucléation est beaucoup étudiée en raison du rôle crucial qu'elle joue dans de nombreux phénomènes naturels (comme les précipitations atmosphériques ou la différenciation des roches magmatiques) et, au plan technique, dans le contrôle des propriétés structurelles (taille, pureté, morphologie et structure des cristaux) et mécaniques (dont la résistance à la fracturation) des matériaux cristallins confectionnés par l'industrie. Ces études sont difficiles au plan expérimental en raison de la petite taille des nuclei — typiquement de l'ordre de cent à mille atomes —, de leur courte durée de vie et de leur mobilité, et au plan théorique parce que la nucléation ne s'explique pas dans le cadre de la thermodynamique macroscopique classique et nécessite de prendre en considération les fluctuations statistiques (qui mettent en jeu des grandeurs physiques mal connues quantitativement).
rdf:langString Nukleasi adalah tahap pertama pembentukan fase termodinamika baru maupun struktur baru melalui atau . Nukleasi biasanya didefinisikan sebagai proses yang menentukan durasi seorang pengamat harus menunggu sebelum fase baru atau struktur hasil swapengorganisasian muncul. Misalnya, jika sejumlah volume air didinginkan (pada tekanan atmosfer) di bawah 0 °C, ia akan cenderung membeku menjadi es. Volume air yang didinginkan hanya beberapa derajat di bawah 0 °C sering kali masih bebas dari es dalam waktu lama. Pada kondisi ini, nukleasi es berjalan lambat atau tidak terjadi sama sekali. Namun, pada suhu yang lebih rendah, kristal-kristal es muncul lebih cepat. Pada kondisi ini nukleasi es berlangsung cepat. Nukleasi umumnya adalah cara transisi fase orde pertama dimulai, dan kemudian memulai proses pembentukan fase termodinamika baru. Sebaliknya, fase baru pada transisi fase secara berkesinambungan berlangsung segera. Nukleasi sering kali ditemukan sangat peka terhadap ketakmurnian dalam sistem. Ketakmurnian ini mungkin terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang, tetapi tetap dapat mempengaruhi laju nukleasi. Oleh karena itu, sering kali penting untuk membedakan antara nukleasi heterogen dengan nukleasi homogen. Nukleasi heterogen terjadi di situs nukleasi pada permukaan sistem. Nukleasi homogen terjadi jauh dari permukaan.
rdf:langString 核生成(Nucleation)とは、非常に局所的な領域で、異なる熱力学的相が出現することである。核形成とも呼ばれる。例えば、液体中では結晶・ガラス領域・気体の泡などの発生が実例として挙げられる。一般に知られている例としてはメントスガイザーがある。空孔クラスタの発生にも関わっており、半導体産業などで重視される。飽和水蒸気から液滴が形成される現象も核生成の一種であり(雲凝結核)、人工降雨のプロセスや泡箱・霧箱のような実験器具とも深く関連している。例外は存在するが(電気化学的核生成)、ほとんどの核生成過程は物理的な現象であり、化学的現象ではない。 通常、この現象は核生成部位と呼ばれる、流体と表面が接している場所で起こる。懸濁物や微小な気泡の表面でも発生する。このようなタイプの核生成は不均質核生成 (heterogeneous nucleation) と呼ばれるが、明確な核生成部位のない均質核生成 (homogeneous nucleation) も存在する。均質核生成は自発的・ランダムに起こるが、これには過熱・過冷却が必要である。
rdf:langString Nucleatie is het ontstaan van een nieuwe fase in een andere fase. Dit gebeurt wanneer een kern van atomen of moleculen – de nucleatiekern – de nieuwe fase vormen en stabiel blijven. Nucleatie kan op twee manieren plaatsvinden: homogene nucleatie en heterogene nucleatie. Homogene nucleatie van een nieuwe fase kan optreden wanneer de vrije energie van de nieuwe fase lager is dan de vrije energie van de oorspronkelijke fase. Als aan deze voorwaarde voldaan wordt (door bepaalde temperatuur, druk en/of chemische potentialen) zal een nucleatiekern stabiel kunnen blijven. Behalve de voorwaarde dat de nieuwe fase stabiel is, moet echter ook de van de nucleatiekern worden overwonnen. Daarom kan nucleatie soms uitblijven, terwijl de nieuwe fase wel stabiel is. Bij heterogene nucleatie wordt het nucleatieproces vergemakkelijkt door de aanwezigheid van verontreinigingen, of door contact met de wand van de houder waarin het systeem zich bevindt. In het nucleatieproces ontstaan er meerdere nuclei. Wanneer een nucleus een bepaalde bereikt heeft, kan deze uitgroeien tot een kristal of korrel door kristalgroei.
rdf:langString Il fenomeno della nucleazione, assieme all'accrescimento, è uno dei meccanismi attraverso cui può avvenire una transizione di fase (ad esempio cristallizzazione, ebollizione o condensazione). A prescindere dalla specifica transizione di fase, il termine nucleo si riferisce ad una piccolissima porzione di materia in cui ha inizio il cambiamento di fase; una volta che il nucleo si è formato, si accresce e il processo può continuare finché la transizione di fase non è avvenuta completamente.
rdf:langString Nukleacja, zarodkowanie – początkowy etap przemiany fazowej, podczas którego powstają w substancji niewielkie zarodki nowej fazy.
rdf:langString Nucleação é o primeiro passo na formação de qualquer nova fase termodinâmica ou uma nova estrutura através de auto-montagem ou de auto-organização. A Nucleação é normalmente definida como sendo o processo que determina quanto tempo um observador tem que esperar antes de uma nova fase ou estrutura auto-organizada apareça. Nota-se que a nucleação é, frequentemente, muito sensível às impurezas no sistema. Devido a isso, muitas vezes é importante fazer a distinção entre a nucleação heterogênea e a nucleação homogênea. Nucleação heterogênea ocorre em locais de nucleação sobre as superfícies do sistema. Nucleação homogênea ocorre longe de uma superfície.
rdf:langString Гетерогенная нуклеация — нуклеация в гетерогенных системах. Нуклеация — это первая по времени наступления стадия фазового перехода. На ней образуется основное число устойчиво растущих капель новой, стабильной фазы. Нуклеация бывает двух типов гомогенная (протекающая по гомогенному механизму) и гетерогенная. Наибольший интерес представляет стадия нуклеации в гетерогенных системах, таких как пересыщенный пар и присутствующие в его объёме инородные частицы. Именно на этих частицах (гетерогенных центрах) начинают зарождаться капли. В качестве гетерогенных центров могут выступать кристаллы морских солей, ионы, пылинки, частички сажи и т. п. Инородные частицы обладают различными свойствами. Частица может быть заряженной или нейтральной, полностью или частично растворяться в конденсирующемся на ней водяном паре, поверхность нерастворимого гетерогенного центра может являться полностью или частично смачиваемой. Наконец, критический размер капли при нуклеации на смачиваемых центрах может определяться тонкой или толстой жидкой плёнкой. От этих, заранее неизвестных параметров, существенным образом зависят характеристики процесса нуклеации, такие как число образующихся капель, их средний размер, время продолжительности стадии. Несмотря на многообразие свойств и размеров гетерогенных центров, построение количественной теории гетерогенной нуклеации возможно. Основным в термодинамике гетерогенной нуклеации является нахождение работы образования капли или химического потенциала конденсата (вещества, конденсирующегося в капле из пара) в капле. Знание работы образования капли или химического потенциала конденсата как функции от числа молекул конденсата позволяет вычислить все важные для кинетики нуклеации термодинамические характеристики. Одной из таких характеристик является пороговое значение химического потенциала. При значениях химического потенциала больше порогового все присутствующие в паре инородные частицы становятся центрами необратимо растущих капель. Значение порогового химического потенциала является функцией параметров вещества гетерогенного центра. Так, например, наличие заряда у частицы уменьшает значение порогового химического потенциала пара по сравнению с конденсацией на незаряженных смачиваемых центрах. При увеличении размера частицы критический размер капли при нуклеации на смачиваемых центрах определяется более толстыми плёнками. В случае частично смачиваемой поверхности гетерогенного центра поиск аналитического выражения для порогового значения химического потенциала затруднителен, но численные оценки для каждого конкретного случая возможны.
rdf:langString Нуклеація — утворення зародків нової фази при фазових переходах. Розрізняють гетерогенну нуклеацію, при якій зародження відбувається з участю іншорідних домішок та гомогенну нуклеацію, при якій зародки нової фази виникають в однорідній речовині. Нуклеація — початковий процес при зародженні крапель у переохолодженому газі, наприклад, крапель води в хмарах, бульбашок при кипінні рідини, преципітатів у рідинах чи твердих тілах. При утворенні зародків нової фази конкурють між собою два процеси: перехід у нову фазу термодинамічно вигідний, при ньому виділяється прихована теплота, водночас, утворення поверхні розділу між двома фазами термодинамічно невигідне. Енергетичний виграш пропорційний об'єму зародка, а програш — площі поверхні. Існує певний розмір зародка, при якому виграш переважає над програшем. Для сферичного зародка цей розмір задається . Зародки нової фази з розміром, більшим за критичний радіус, стабільні й продовжують рости, зародки меншого розміру — розсмоктуються. При гомогенній нуклеації зародок із розмірами, більшими за критичний радіус, утворюється за рахунок флуктуацій. Швидкість подальшого росту таких зародків визначається дифузією.
rdf:langString 成核(Nucleation),也称形核、核化,是相变初始时的“孕育阶段”。天空中的云、雾、雨,燃烧生成的烟,冰的结晶,汽水、啤酒的冒出的泡等的形成,均为成核现象。 成核现象需要成核位点(nucleation site)才可发生。汽化时,液相分子聚集于固相物质上面,分子不断碰撞使得能量聚集,进而形成“汽化中心”;结晶时,若使局部的溶质浓度升高而导致晶体碰撞次数增加,则结晶的晶形构造加快,从而形成“结晶中心”。晶核的成核有两种形式:初级成核(包括初级均相成核和初级非均相成核)及二次成核。在高于饱和度的情况下,溶液自发形成晶核的过程,称作初级均相成核;若晶核是在溶液外来物的诱导下生成,则称其为初级非均相成核;晶核如在含有溶质晶体的溶液中生成,则称为二次成核。
xsd:nonNegativeInteger 24117

data from the linked data cloud