Mutatis mutandis

http://dbpedia.org/resource/Mutatis_mutandis an entity of type: Person

Mutatis mutandis latinezko esaldia da eta euskaraz "aldatu behar dena aldatuz" esan nahi du. Esaldia zuzenbide eta ekonomian sarri erabili da.Irakurleak bi egoeraren arteko antzei arreta jarri behar diela adierazten du, desberdinak badira ere. Adibidez: «euskararen egoera eta galesarena, mutatis mutandis, oso antzekoak dira». rdf:langString
Mutatis mutandis​ es una frase en latín que significa ‘cambiando lo que se debía cambiar’.​ Informalmente la expresión debe entenderse de manera análoga como "haciendo los cambios necesarios". Esta frase se utiliza frecuentemente en leyes y en economía.Implica que el lector debe prestar atención a las diferencias entre el argumento actual y uno pasado, aunque sean análogos. Por ejemplo: «Lo que se cambió en relación con el protocolo 3, se toma también mutatis mutandis en el protocolo 4». Otro ejemplo: «Los testamentos de ambos cónyuges son iguales “mutatis mutandis”». rdf:langString
Mutatis mutandis is a Medieval Latin phrase meaning "with things changed that should be changed" or "once the necessary changes have been made". It remains unnaturalized in English and is therefore usually italicized in writing. It is used in many countries to acknowledge that a comparison being made requires certain obvious alterations, which are left unstated. It is not to be confused with the similar ceteris paribus, which excludes any changes other than those explicitly mentioned. Mutatis mutandis is still used in law, economics, mathematics, linguistics and philosophy. In particular, in logic, it is encountered when discussing counterfactuals, as a shorthand for all the initial and derived changes which have been previously discussed. rdf:langString
Mutatis mutandis est une locution latine, signifiant littéralement « ce qui devait être changé ayant été changé » et que l'on pourrait traduire de façon plus actuelle par « une fois effectuées les modifications nécessaires ». Cette locution indique donc au destinataire que l'on va procéder à une analogie, à un rapprochement de deux situations similaires, dont on écartera consciemment les dissemblances « devant être changées » pour que ce rapprochement puisse être opéré. rdf:langString
Mutatis mutandis è un'espressione latina (dal punto di vista grammaticale un ablativo assoluto formato da un participio perfetto e un gerundivo) che significa letteralmente «cambiate (mutatis) le cose che sono da cambiarsi (mutandis)», ossia «fatti i debiti cambiamenti». rdf:langString
준용(準用) 또는 유추적용은 법적 개념으로 필요한 경우 그 한도에서 변경을 가하여 적용한다는 것을 말한다. 준용을 하는 이유는 법전을 간소화하고 같은 내용 반복을 피하기 위해서 있다. 단점으로는 한 조문을 이해하기 위해서 다른 조문을 참조해야 해석이 가능하다는 것이다. rdf:langString
準用(mutatis mutandis;類推適用;比照適用;在細節上作必要的變更;就實際的情形;在細節上做必要的修正;援用)為一邏輯、法律等方面之用語;其等位的拉丁語是一個中世紀拉丁語,意即“已經做出必要的改變”或“一旦做出必要的改變”。在法律上而言,準用要有法律的明文規定,再而能節省法條的重複使用;或有謂法律明文規定的類推適用。再則這組字詞仍然保留拉丁語的原型還沒有融入英語詞構裡,因此在英語系國家一詞的書面語形式通常用斜體字表示。準用一詞在許多國家被用來表示認可,即進行比較某些需要明顯的改變,而這些改變是未說明的。也不要與類似的拉丁語短語(其他條件不變)一詞相混淆,因其排除了明確提到的以外之任何更改。準用(mutatis mutandis)越來越多地在許多國家被非拉丁語替代,例如英語使用(不失一般性)一詞,不過仍然用於法律,經濟學,數學,語言學及哲學。 特別地在邏輯中討論到反事實條件時會用到,而且用"準用"一詞來表示先前已經討論過的所有的初始及衍生性變化的現象。 rdf:langString
Mutatis mutandis (llatí) o en català canviades les coses que s'han de canviar és una locució llatina que significa que un text anterior queda vàlid en un altre lloc o un altre moment i que només cal canviar uns detalls accessoris. L'expressió corol·lària és ceteris paribus: hom indica només el que canvia i afirma que tota la resta queda igual al text o a les condicions originals. rdf:langString
La latina esprimo mutatis mutandis signifas "kiam estas modifita tio, kio modifendas" aŭ "farinte modifendaĵojn". Ofte tio signifas, ke oni ne plene ripetas tekston, sed diras al la leganto/aŭskultanto, ke tiu modifu ĝin kie necesas, laŭ analogio. Ekzemple, priskribo de profesio laŭ vira formo (ekzemple: instruisto) enhavas vortojn kiel "li", "al li", "lia",... Priskribante poste la inan formon (ekzemplo: instruistino), necesas do modifi nur tiujn virgenrajn vortojn al ingenraj. rdf:langString
Mutatis mutandis berasal dari bahasa Latin yang artinya kurang lebih adalah "perubahan yang penting telah dilakukan". Istilah ini digunakan pada saat membandingkan dua situasi dengan variabel yang berbeda. Istilah ini memiliki konotasi agar pembaca mencurahkan perhatian pada perbedaan pernyataan saat ini dan pernyataan sebelumnya, walau kedua pernyataan ini analogi. Istilah ini sering digunakan pada bidang ekonomi, filsafat dan hukum untuk mengukur sebuah pernyataan dengan istilah baru. Istilah ini juga sering digunakan dalam perjanjian. rdf:langString
Het Latijnse mutatis mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moest worden". Dikwijls betekent dit dat men een tekst niet helemaal herhaalt, maar aan de lezer/toehoorder zegt: verander het op die punten waar het veranderd moet worden.Zo bevat bijvoorbeeld een beschrijving van een beroep in de mannelijke vorm (leraar) woorden als "hij", "aan hem", "zijn", ... Bij de beschrijving in de vrouwelijke vorm (lerares), moeten dus alleen de mannelijke voornaamwoorden (adjectieven) aangepast worden. rdf:langString
Mutatis mutandis (łac. „zmieniając to, co powinno być zmienione; po dokonaniu niezbędnych zmian; z uwzględnieniem istniejących różnic”; „stosując odpowiednio”) – zwrot stosowany m.in. w ekonomii, filozofii, logice i naukach prawnych mający na celu zwrócenie uwagi, że rozważana sytuacja jest analogiczna do innej, przytaczanej jako przykład, o ile uwzględni się różnice wynikające z odmiennych warunków. Przykłady: rdf:langString
Mutatis mutandis é uma expressão advinda do latim que significa "mudando o que tem de ser mudado". Pode ser, grosso modo, entendida como: “com as devidas modificações”, “com os devidos descontos”. Tal expressão é geralmente empregada a respeito de uma sentença ou ideia anteriormente citada e compreendida pelo leitor. Ela indica, assim, que posteriormente algo fora alterado ou que se pode fazer uma analogia de tal fato, porém tomando as devidas proporções e alterações necessárias. rdf:langString
Mutatis mutandis (latin) betyder "med vederbörliga ändringar". Begreppet används framför allt i filosofisk och juridisk text, i samband med likhetsjämförelser. Om en lag innehåller regler för hur en viss situation skall behandlas, medan det inte finns några regler angående en viss typ av liknande situation, kan man i vissa fall tillämpa de regler som finns, och därvid i praktiken förutsätta de ändringar i reglerna som behövs för att reglerna skall passa in i den annars oreglerade situationen. Man säger då att man tillämpar lagen mutatis mutandis. rdf:langString
rdf:langString Mutatis mutandis
rdf:langString Mutatis mutandis
rdf:langString Mutatis mutandis
rdf:langString Mutatis mutandis
rdf:langString Mutatis mutandis
rdf:langString Mutatis mutandis
rdf:langString Mutatis mutandis
rdf:langString Mutatis mutandis
rdf:langString 준용
rdf:langString Mutatis mutandis
rdf:langString Mutatis mutandis
rdf:langString Mutatis mutandis
rdf:langString Mutatis mutandis
rdf:langString Mutatis mutandis
rdf:langString 準用
xsd:integer 742665
xsd:integer 1099172564
rdf:langString Mutatis mutandis (llatí) o en català canviades les coses que s'han de canviar és una locució llatina que significa que un text anterior queda vàlid en un altre lloc o un altre moment i que només cal canviar uns detalls accessoris. És un ablatiu absolut al neutre plural del participi passat mutatus (canviat) i del gerundi llati mutandus (el que ha de canviar). Segons el llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra, és un llatinisme que no està adaptat al català i que cal escriure en cursiva. Al context jurídic, s'utilitza l'expressió quan hom pren un altre acord entre altres partits, i que hom signa mutatis mutandis sense passar per una negociació extensiva del text. Escòcia podria, per exemple, signar amb la Unió Europea, mutatis mutandis, el mateix conveni que el Regne Unit va signar. L'expressió corol·lària és ceteris paribus: hom indica només el que canvia i afirma que tota la resta queda igual al text o a les condicions originals.
rdf:langString La latina esprimo mutatis mutandis signifas "kiam estas modifita tio, kio modifendas" aŭ "farinte modifendaĵojn". Ofte tio signifas, ke oni ne plene ripetas tekston, sed diras al la leganto/aŭskultanto, ke tiu modifu ĝin kie necesas, laŭ analogio. Ekzemple, priskribo de profesio laŭ vira formo (ekzemple: instruisto) enhavas vortojn kiel "li", "al li", "lia",... Priskribante poste la inan formon (ekzemplo: instruistino), necesas do modifi nur tiujn virgenrajn vortojn al ingenraj. Tiu ĉi esprimo ofte estas uzata ĉe prilaborado de jura teksto aŭ oficialaj statutoj. Tiel, tuta serio da modifoj povas esti indikita per nur kelkaj vortoj.
rdf:langString Mutatis mutandis latinezko esaldia da eta euskaraz "aldatu behar dena aldatuz" esan nahi du. Esaldia zuzenbide eta ekonomian sarri erabili da.Irakurleak bi egoeraren arteko antzei arreta jarri behar diela adierazten du, desberdinak badira ere. Adibidez: «euskararen egoera eta galesarena, mutatis mutandis, oso antzekoak dira».
rdf:langString Mutatis mutandis​ es una frase en latín que significa ‘cambiando lo que se debía cambiar’.​ Informalmente la expresión debe entenderse de manera análoga como "haciendo los cambios necesarios". Esta frase se utiliza frecuentemente en leyes y en economía.Implica que el lector debe prestar atención a las diferencias entre el argumento actual y uno pasado, aunque sean análogos. Por ejemplo: «Lo que se cambió en relación con el protocolo 3, se toma también mutatis mutandis en el protocolo 4». Otro ejemplo: «Los testamentos de ambos cónyuges son iguales “mutatis mutandis”».
rdf:langString Mutatis mutandis is a Medieval Latin phrase meaning "with things changed that should be changed" or "once the necessary changes have been made". It remains unnaturalized in English and is therefore usually italicized in writing. It is used in many countries to acknowledge that a comparison being made requires certain obvious alterations, which are left unstated. It is not to be confused with the similar ceteris paribus, which excludes any changes other than those explicitly mentioned. Mutatis mutandis is still used in law, economics, mathematics, linguistics and philosophy. In particular, in logic, it is encountered when discussing counterfactuals, as a shorthand for all the initial and derived changes which have been previously discussed.
rdf:langString Mutatis mutandis berasal dari bahasa Latin yang artinya kurang lebih adalah "perubahan yang penting telah dilakukan". Istilah ini digunakan pada saat membandingkan dua situasi dengan variabel yang berbeda. Istilah ini memiliki konotasi agar pembaca mencurahkan perhatian pada perbedaan pernyataan saat ini dan pernyataan sebelumnya, walau kedua pernyataan ini analogi. Istilah ini sering digunakan pada bidang ekonomi, filsafat dan hukum untuk mengukur sebuah pernyataan dengan istilah baru. Contoh penggunaan istilah ini dalam Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam pasal 31 disebutkan, "Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden." Kurang lebih artinya, "Penyusunan Peraturan Presiden tidak harus sama persis dengan penyusunan Peraturan Pemerintah, boleh dilakukan perubahan yang dianggap penting." Istilah ini juga sering digunakan dalam perjanjian.
rdf:langString Mutatis mutandis est une locution latine, signifiant littéralement « ce qui devait être changé ayant été changé » et que l'on pourrait traduire de façon plus actuelle par « une fois effectuées les modifications nécessaires ». Cette locution indique donc au destinataire que l'on va procéder à une analogie, à un rapprochement de deux situations similaires, dont on écartera consciemment les dissemblances « devant être changées » pour que ce rapprochement puisse être opéré.
rdf:langString Mutatis mutandis è un'espressione latina (dal punto di vista grammaticale un ablativo assoluto formato da un participio perfetto e un gerundivo) che significa letteralmente «cambiate (mutatis) le cose che sono da cambiarsi (mutandis)», ossia «fatti i debiti cambiamenti».
rdf:langString 준용(準用) 또는 유추적용은 법적 개념으로 필요한 경우 그 한도에서 변경을 가하여 적용한다는 것을 말한다. 준용을 하는 이유는 법전을 간소화하고 같은 내용 반복을 피하기 위해서 있다. 단점으로는 한 조문을 이해하기 위해서 다른 조문을 참조해야 해석이 가능하다는 것이다.
rdf:langString Het Latijnse mutatis mutandis betekent letterlijk "nadat veranderd is wat veranderd moest worden". Dikwijls betekent dit dat men een tekst niet helemaal herhaalt, maar aan de lezer/toehoorder zegt: verander het op die punten waar het veranderd moet worden.Zo bevat bijvoorbeeld een beschrijving van een beroep in de mannelijke vorm (leraar) woorden als "hij", "aan hem", "zijn", ... Bij de beschrijving in de vrouwelijke vorm (lerares), moeten dus alleen de mannelijke voornaamwoorden (adjectieven) aangepast worden. Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt bij de bewerking van een juridische tekst of officiële statuten. Aldus kan een reeks wijzigingen met enkele woorden worden aangegeven.
rdf:langString Mutatis mutandis (łac. „zmieniając to, co powinno być zmienione; po dokonaniu niezbędnych zmian; z uwzględnieniem istniejących różnic”; „stosując odpowiednio”) – zwrot stosowany m.in. w ekonomii, filozofii, logice i naukach prawnych mający na celu zwrócenie uwagi, że rozważana sytuacja jest analogiczna do innej, przytaczanej jako przykład, o ile uwzględni się różnice wynikające z odmiennych warunków. Przykłady: * „Wzrost cen gazu spowodowany jest, mutatis mutandis, tymi samymi czynnikami, co wzrost cen ropy.” – zakłada się, że uprzedni tekst wyjaśnił przyczyny wzrostu cen ropy, a czytelnik wie lub domyśla się, jakich zmian należy dokonać w argumentacji. * „Ustalono, że w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej stosowane będą mutatis mutandis te same sankcje, co w przypadku naruszenia wód terytorialnych”. * „Postanowienia ustępu 3 i 4 niniejszego Artykułu stosuje się mutatis mutandis do zobowiązań Stron wynikających z innych Artykułów Deklaracji.”
rdf:langString Mutatis mutandis (latin) betyder "med vederbörliga ändringar". Begreppet används framför allt i filosofisk och juridisk text, i samband med likhetsjämförelser. Om en lag innehåller regler för hur en viss situation skall behandlas, medan det inte finns några regler angående en viss typ av liknande situation, kan man i vissa fall tillämpa de regler som finns, och därvid i praktiken förutsätta de ändringar i reglerna som behövs för att reglerna skall passa in i den annars oreglerade situationen. Man säger då att man tillämpar lagen mutatis mutandis. Detta uttryck är inte korrekt enligt det klassiska latinets regler, eftersom gerundivum inte substantiverades i neutrum pluralis i andra kasus än nominativ och ackusativ. Konstruktionen "mutatis mutandis" tillkom därför sannolikt under medeltiden. I brittiskt latin är den belagd första gången år 1272 – se Oxford English Dictionary.
rdf:langString Mutatis mutandis é uma expressão advinda do latim que significa "mudando o que tem de ser mudado". Pode ser, grosso modo, entendida como: “com as devidas modificações”, “com os devidos descontos”. Tal expressão é geralmente empregada a respeito de uma sentença ou ideia anteriormente citada e compreendida pelo leitor. Ela indica, assim, que posteriormente algo fora alterado ou que se pode fazer uma analogia de tal fato, porém tomando as devidas proporções e alterações necessárias. É um termo geralmente utilizado em Filosofia, Economia e Direito, para dar parâmetros a uma sentença que possui um novo termo, ou trazer à tona a aplicação de uma série de mudanças já depreendidas e assimiladas. Pode, entretanto, ser aplicado a qualquer outro caso que tenha como termos os significados sobre-explicados, tais como em Matemática, Demografia, Estatística ou Atuária. A frase mutatis mutandis não aparece na literatura clássica latina que sobrevive até o dia de hoje. Ela provém do latim medieval. Mutatis é um particípio perfeito (equivalente a "mudado", em português). Mutandis é um gerundivo que, no caso, significa "que deve ser mudado". Ambas as palavras estão no chamado ablativo absoluto.
rdf:langString 準用(mutatis mutandis;類推適用;比照適用;在細節上作必要的變更;就實際的情形;在細節上做必要的修正;援用)為一邏輯、法律等方面之用語;其等位的拉丁語是一個中世紀拉丁語,意即“已經做出必要的改變”或“一旦做出必要的改變”。在法律上而言,準用要有法律的明文規定,再而能節省法條的重複使用;或有謂法律明文規定的類推適用。再則這組字詞仍然保留拉丁語的原型還沒有融入英語詞構裡,因此在英語系國家一詞的書面語形式通常用斜體字表示。準用一詞在許多國家被用來表示認可,即進行比較某些需要明顯的改變,而這些改變是未說明的。也不要與類似的拉丁語短語(其他條件不變)一詞相混淆,因其排除了明確提到的以外之任何更改。準用(mutatis mutandis)越來越多地在許多國家被非拉丁語替代,例如英語使用(不失一般性)一詞,不過仍然用於法律,經濟學,數學,語言學及哲學。 特別地在邏輯中討論到反事實條件時會用到,而且用"準用"一詞來表示先前已經討論過的所有的初始及衍生性變化的現象。
xsd:nonNegativeInteger 8929

data from the linked data cloud