Monosaccharide

http://dbpedia.org/resource/Monosaccharide an entity of type: Thing

Με το όνομα μονοσακχαρίτης φέρεται μονομερής ένυδρος άνθρακας, που λέγεται υδατάνθρακας, δηλαδή απλό σάκχαρο με γενικό τύπο (CH2O)n, π.χ. C6H12O6 η γλυκόζη ή η φρουκτόζη. Παράγεται στα πράσινα μέρη των φυτών κατά τη φωτοσύνθεση και αποτελεί το δομικό λίθο των δισακχαριτών και πολυσακχαριτών. rdf:langString
En biokemio la monosaĥaridoj aŭ monosakaridoj estas karbonhidratoj en la formo de simpla sukero. La monosakaridoj kiel la disakaridoj estas dolĉaj, akvosolveblaj kaj kristalaj. La monosakaridoj estas karakterizitaj per la nombro de la karbonmolekuloj en ilia konsisto (triozo, tetrozo, pentoto, hexozo kaj heptozo) kaj per la aktiva grupo, kiu estas aldehido aŭ ketono. Tiuj klasifikoj kombineblas kiel ekz. aldoheksozo, ketotriozo. rdf:langString
Monosakaridoak (grezieratik monos, "bakar" eta sacchar, "azukre") karbono hidratoen monomeroak dira. Disakaridoen antzera azukretzeko gaitasuna dute eta uretan disolbatzen dira. rdf:langString
Siúcra simplí. Monaiméir polaisiúicríde a chruthaítear aisti trí pholaiméiriúchán comhdhlúthaithe. rdf:langString
I monosaccaridi (conosciuti anche come zuccheri semplici; che deriva dal greco μόνος, mònos, «singolo», e σάκχαρ-αρος, sàccar, saccaros", «zucchero») sono composti organici formati da carbonio, idrogeno e ossigeno. Sono carboidrati che non possono essere demoliti per idrolisi. Sono prodotti dagli organismi autotrofi attraverso la fotosintesi clorofilliana; gli animali assumono poi direttamente o indirettamente tali molecole delle piante. Sono classificati a seconda del tipo di gruppo carbonilico (aldeidico o chetonico) e dal numero di atomi di carbonio contenuti nella molecola, che possono variare da 3 a 7. rdf:langString
単糖(たんとう、monosaccharide)とは、それ以上加水分解されない糖類である。単純糖ともいう。単糖は、複数の糖が結合(脱水縮合)して多糖を形作る際の構成要素となる。一般に水溶性で結晶性の無色固体である。 rdf:langString
단당류(單糖類, 영어: monosaccharide) (그리스어 "monos"는 "하나(single)"를 의미, "sacchar"는 "당(sugar)"을 의미함)는 탄수화물의 가장 기본적인 단위이며, 단순당(simple sugar)으로도 불린다. 단당류는 탄수화물의 단위체로 더 간단한 화합물로 가수분해되지 않는다. 일반적인 화학식은 CnH2nOn이다. 단당류는 가장 간단한 형태의 당이며, 일반적으로 무색, 수용성의 결정성 고체이다. 몇몇 단당류들은 단맛이 난다. 단당류의 예로는 포도당, 과당, 갈락토스 등이 있다. 단당류는 이당류(예: 설탕 및 젖당)와 다당류(예: 셀룰로스 및 녹말)의 구성 요소이다. 단당류에서 하이드록시기를 갖고 있는 각각의 탄소 원자(알데하이드 및 케톤의 탄소, 맨 마지막 탄소를 제외한 모든 탄소)는 키랄성(비대칭성)이며, 다수의 이성질체를 형성하고, 동일한 화학식을 갖는다. 예를 들어, 갈락토스와 포도당은 둘 다 알도헥소스이지만 물리적 구조와 화학적 특성이 다르다. rdf:langString
Monosachariden (monosacchariden, monosacharosen, monosen), ook wel enkelvoudige suikers, mono-suikers of enkelvoudige koolhydraten genoemd, zijn de eenvoudigste koolhydraten: monomeren die als basis dienen voor complexere koolhydraten. Het betreft aldehyd-alcoholen of keton-alcoholen met drie tot zes koolstofatomen. Suikers met 3 koolstofatomen heten triosen, die met 4, 5 en 6 respectievelijk tetrosen, pentosen en hexosen. rdf:langString
Monossacarídeos são carboidratos não polimerizados, por isso, não sofrem hidrólise. Possuem em geral entre três e sete átomos de carbono. O termo inclui aldoses, , e vários derivados, por oxidação, desoxigenação, introdução de outros grupos substituintes, alquilação ou acilação das hidroxilas e ramificações. rdf:langString
Мо́носахари́ди — прості вуглеводи, що не піддаються гідролізу, не розщеплюються водою на простіші вуглеводи. До моносахаридів відносяться глюкоза, фруктоза, рибоза, аміноцукри. Підгрупами моносахаридів є альдози, кетози й аміноцукри. rdf:langString
單醣(Monosaccharides,源自希臘語 monos: single, sacchar: sugar;亦稱 simple sugars),是最簡形式的醣,為醣類的最基本單元(單體)。它们通常无色、具水溶性,且为晶形固体。尽管名称为醣,只有某些单醣具甜味。 單醣以糖分子內含有碳原子的數量來歸類。通常有三至七個碳原子,例子有: * 三碳醣:甘油醛、二羟基丙酮 * 四碳醣:赤藓糖 * 五碳醣:核糖、脱氧核糖、阿拉伯糖、木糖、来苏糖 * 六碳醣:艾杜糖、葡萄糖、果糖、半乳糖、甘露糖、鼠李糖 * 七碳醣:景天庚酮糖、甘露庚酮糖 rdf:langString
السكريات الأحادية (أو السكاكر الأحادية) عبارة عن طائفة من المركبات الكيميائية العضوية المصنفة تحت السكريات. يتألف السكر الأحادي من سلسلة هيكلية مؤلفة على الأقل من ثلاث ذرات كربون، وبوجود مجموعة كربونيل ومجموعات هيدروكسيل. تعد السكريات الأحادية الأساس في المركبات السكرية، وتوصف هذه المجموعة بالأحادية أو الأولية لأنها ترتبط مع بعضها لتشكل السكريات الأعلى. عندما ترتبط وحدتي سكر أحاديتين مع بعضهما يتشكل سكر ثنائي، وعند ارتباط 3 إلى 10 وحدات مع بعضها البعض تتشكل السكريات قليلة التعدد، والتي يمكن أن تشكل في النهاية السكريات المتعددة. rdf:langString
Els monosacàrids són els glúcids més simples. La fórmula empírica per tots els monosacàrids és (CH₂O)n. Estan formats per tan sols una cadena polihidroxialdehídica o polihidroxicetònica, constituïda de 3 a 7 àtoms de carboni. Com que són els glúcids més simples no es poden hidrolitzar, és a dir, no es poden descompondre en molècules més petites. Gràcies al grup aldehid o cetona que tenen, poden reaccionar amb alguns reactius com el reactiu de Fehling. rdf:langString
Monosacharidy (z řečtiny monos: jednoduchý,[zdroj?!] sacchar: cukr) jsou základní sacharidy, které již nelze dále dělit na jednodušší. Jsou základní stavební jednotkou všech složitějších sacharidů – oligosacharidů a polysacharidů. Monosacharidy jsou typicky krystalické látky dobře rozpustné ve vodě a v polárních rozpouštědlech. Monosacharidy jsou chirální sloučeniny, to znamená, že jsou opticky aktivní a stáčejí rovinu rovinně polarizovaného světla. rdf:langString
Monosaccharide (altgr. μόνος mónos 'allein', τό σάκχαρ tó sákchar 'Zucker' und -ειδής -eidés 'artig, förmig' auch Einfachzucker genannt) sind eine Stoffgruppe von organisch-chemischen Verbindungen. Sie sind die Produkte der partiellen Oxidation mehrwertiger Alkohole. Monosaccharide haben eine Kette aus mindestens zwei Kohlenstoffatomen als Grundgerüst und weisen eine Carbonylgruppe sowie mindestens eine Hydroxygruppe auf.Sie sind die Bausteine aller Kohlenhydrate und können sich zu Disacchariden (Zweifachzuckern), Oligosacchariden (Mehrfachzuckern) oder Polysacchariden (Vielfachzuckern) verbinden. rdf:langString
Los monosacáridos o azúcares simples son los glúcidos más sencillos; no se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples.​ Poseen de tres a ocho átomos de carbono​ y su fórmula empírica es (CH2O)n,​ donde n ≥ 3. Se nombran haciendo referencia al número de carbonos (3-7), y terminan con el sufijo -osa. El principal monosacárido es la glucosa, la principal fuente de energía de las células. rdf:langString
Un ose (ou monosaccharide) est un monomère de glucide. Les oses possèdent au moins 3 atomes de carbone : ce sont des polyhydroxyaldéhydes ou des polyhydroxycétones. Les monosaccharides ne sont pas hydrolysables, mais les polysaccharides sont très solubles dans l'eau et possèdent généralement un pouvoir sucrant.On les distingue par la longueur de leur chaîne carbonée, comme suit : rdf:langString
Monosaccharides (from Greek monos: single, sacchar: sugar), also called simple sugars, are the simplest forms of sugar and the most basic units (monomers) from which all carbohydrates are built. They are usually colorless, water-soluble, and crystalline solids. Contrary to their name (sugars), only some monosaccharides have a sweet taste. Most monosaccharides have the formula CnH2nOn (though not all molecules with this formula are monosaccharides). rdf:langString
Monosakarida (dari Bahasa Yunani mono: satu, sacchar: gula) adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana..Gugus fungsi yang menyusun monosakarida adalah satu unit aldehid atau keton. Dalam bentuk , monosakarida memiliki sedikitnya satu atom karbon asimetrik. Monosakarida terbentuk dari hasil sintesis senyawa sederhana melalui proses glukoneogenesis. Pembentukan monosakarida juga dapat dilakukan melalui fotosintesis pada tumbuhan dan bakteri tertentu. Dalam lipid kompleks, monosakarida merupakan komponen pembentuk asam nukleat dan senyawa-senyawa penting. Beberapa monosakarida mempunyai rasa manis. Sifat umum dari monosakarida adalah larut air, tidak berwarna, dan berbentuk padat kristal. Contoh dari monosakarida adalah glukosa (dekstrosa), fruktosa (levulosa), galakto rdf:langString
Monosacharydy, cukry proste – węglowodany nieulegające hydrolizie na mniejsze podjednostki pod wpływem rozcieńczonych kwasów. Cząsteczka zawiera umownie co najmniej 3 atomy węgla. W rodzinie tych związków wyróżnia się tzw. monosacharydy macierzyste, czyli polihydroksyaldehydy o wzorze ogólnym H–[CHOH] n–CHO (aldozy) lub polihydroksyketony o wzorze H–[CHOH]m–CO–[CHOH]n–H (ketozy). Spełniają one zasadniczy wzór sumaryczny węglowodanów Cn(H2O)n.Ogólny termin „monosacharydy” należy traktować jako przeciwstawny do oligo- i polisacharydów, to znaczy jako określający pojedynczą jednostkę bez wiązań glikozydowych z innymi takimi samymi lub podobnymi jednostkami. Obejmuje on nie tylko aldozy i ketozy, lecz także pochodne tych związków, które nie spełniają powyższych wzorów stechiometrycznych, jak n rdf:langString
Моносахариды (от др.-греч. μόνος ‘единственный’, лат. saccharum ‘сахар’ и суффикса -ид), — органические соединения, одна из основных групп углеводов; самая простая форма сахара. Моносахариды являются обычно бесцветными, растворимыми в воде, прозрачными твёрдыми веществами. Некоторые моносахариды обладают сладким вкусом. Моносахариды — стандартные блоки, из которых синтезируются дисахариды (такие, как сахароза, мальтоза, лактоза), олигосахариды и полисахариды (такие, как целлюлоза и крахмал). rdf:langString
Monosackarider (grekiska: mono: "enstaka", sakkharon-, "socker") är enkla sockerarter (sackarid) som utgör grundenheterna i kolhydrater. Glukos (druvsocker) och fruktos (fruktsocker) är två monosackarider. En monosackarid består av en kolkedja som för det mesta är ogrenad, men det finns också monosackarider med grenad kolkedja - den vanligaste är apios. rdf:langString
rdf:langString سكر أحادي
rdf:langString Monosacàrid
rdf:langString Monosacharidy
rdf:langString Monosaccharide
rdf:langString Μονοσακχαρίτης
rdf:langString Monosaccharide
rdf:langString Monosakarido
rdf:langString Monosacárido
rdf:langString Monosakarido
rdf:langString Monaisiúicríd
rdf:langString Monosakarida
rdf:langString Monosaccaridi
rdf:langString Ose
rdf:langString 単糖
rdf:langString 단당류
rdf:langString Monosacharide
rdf:langString Monosacharydy
rdf:langString Monossacarídeo
rdf:langString Моносахариды
rdf:langString Monosackarid
rdf:langString Моносахариди
rdf:langString 單醣
xsd:integer 19919
xsd:integer 1114534013
rdf:langString Els monosacàrids són els glúcids més simples. La fórmula empírica per tots els monosacàrids és (CH₂O)n. Estan formats per tan sols una cadena polihidroxialdehídica o polihidroxicetònica, constituïda de 3 a 7 àtoms de carboni. Com que són els glúcids més simples no es poden hidrolitzar, és a dir, no es poden descompondre en molècules més petites. Gràcies al grup aldehid o cetona que tenen, poden reaccionar amb alguns reactius com el reactiu de Fehling. Es denominen afegint la terminació "-osa", i segons el nombre de carbonis de la cadena es poden anomenar: trioses, tetroses, pentoses, hexoses o heptoses. D'altra banda, si el grup carbonil es troba al primer carboni es denomina grup aldehid i els monosacàrids corresponents són aldoses, com la glucosa; si el carbonil està al segon carboni s'anomena cetona i els monosacàrids corresponents cetoses. Si es combina el nombre de carbonis amb el tipus de carbonil, tenim aldopentoses, cetopentoses, aldohexoses, cetohexoses, etc.
rdf:langString Monosacharidy (z řečtiny monos: jednoduchý,[zdroj?!] sacchar: cukr) jsou základní sacharidy, které již nelze dále dělit na jednodušší. Jsou základní stavební jednotkou všech složitějších sacharidů – oligosacharidů a polysacharidů. Monosacharidy jsou typicky krystalické látky dobře rozpustné ve vodě a v polárních rozpouštědlech. Monosacharidy jsou chirální sloučeniny, to znamená, že jsou opticky aktivní a stáčejí rovinu rovinně polarizovaného světla. Monosacharidy s aldehydovou skupinou se nazývají aldosy, s ketoskupinou ketosy. Podle počtu uhlíků se dělí na triosy, tetrosy, pentosy a hexosy. Shoda konfigurace na posledním chirálním uhlíku s konfigurací D- nebo L-glyceraldehydu určuje příslušnost monosacharidu do konfigurační řady D nebo L. Názvosloví monosacharidů se tvoří pomocí konfiguračních přepon, které označují relativní konfiguraci na chirálních centrech molekuly. V roztoku existují převážně v cyklických formách, přičemž formy s pětičlenným kruhem označujeme jako furanosy. Šestičlenné kruhy nazýváme pyranosy. Při uzavření cyklické formy dochází k vzniku dvou anomerů, které rozlišujeme za pomoci anomerních konfiguračních symbolů α a β. Pyranosy se v roztoku nejčastěji vyskytují v židličkových konformacích, furanosy jsou konformačně flexibilnější a preferují obálkové konformace. Monosacharidy bývají obecně ne zcela přesně nazývány cukry, jako cukry však označujeme jen sacharidy sladké chuti, tedy i většinu monosacharidů. Monosacharidy hrají důležitou roli v primárním i sekundárním metabolismu, vznikají v zelených rostlinách v procesu fotosyntézy a v organické syntéze slouží jako zásobárna chirálních sloučenin. O rozvoj chemie monosacharidů se výrazně zasloužil německý chemik Hermann Emil Fischer (1852–1919), který uskutečnil první totální syntézu D-glukosy z formaldehydu a zavedl základní nomenklaturu sacharidů. Z českých chemiků se v chemii sacharidů nejvíce realizoval Emil Votoček (1872–1950).
rdf:langString السكريات الأحادية (أو السكاكر الأحادية) عبارة عن طائفة من المركبات الكيميائية العضوية المصنفة تحت السكريات. يتألف السكر الأحادي من سلسلة هيكلية مؤلفة على الأقل من ثلاث ذرات كربون، وبوجود مجموعة كربونيل ومجموعات هيدروكسيل. تعد السكريات الأحادية الأساس في المركبات السكرية، وتوصف هذه المجموعة بالأحادية أو الأولية لأنها ترتبط مع بعضها لتشكل السكريات الأعلى. عندما ترتبط وحدتي سكر أحاديتين مع بعضهما يتشكل سكر ثنائي، وعند ارتباط 3 إلى 10 وحدات مع بعضها البعض تتشكل السكريات قليلة التعدد، والتي يمكن أن تشكل في النهاية السكريات المتعددة. تعد مركبات الغلوكوز والفركتوز والغلاكتوز أشهر السكريات الأحادية، وهي مهمة لعملية الاستقلاب في جسم الإنسان.
rdf:langString Με το όνομα μονοσακχαρίτης φέρεται μονομερής ένυδρος άνθρακας, που λέγεται υδατάνθρακας, δηλαδή απλό σάκχαρο με γενικό τύπο (CH2O)n, π.χ. C6H12O6 η γλυκόζη ή η φρουκτόζη. Παράγεται στα πράσινα μέρη των φυτών κατά τη φωτοσύνθεση και αποτελεί το δομικό λίθο των δισακχαριτών και πολυσακχαριτών.
rdf:langString Monosaccharide (altgr. μόνος mónos 'allein', τό σάκχαρ tó sákchar 'Zucker' und -ειδής -eidés 'artig, förmig' auch Einfachzucker genannt) sind eine Stoffgruppe von organisch-chemischen Verbindungen. Sie sind die Produkte der partiellen Oxidation mehrwertiger Alkohole. Monosaccharide haben eine Kette aus mindestens zwei Kohlenstoffatomen als Grundgerüst und weisen eine Carbonylgruppe sowie mindestens eine Hydroxygruppe auf.Sie sind die Bausteine aller Kohlenhydrate und können sich zu Disacchariden (Zweifachzuckern), Oligosacchariden (Mehrfachzuckern) oder Polysacchariden (Vielfachzuckern) verbinden. Die Monosaccharide Glucose, Fructose und Galactose sind die wichtigsten Zucker des Stoffwechsels. Sie sind Energieträger und dienen auch als Zellbausteine.
rdf:langString En biokemio la monosaĥaridoj aŭ monosakaridoj estas karbonhidratoj en la formo de simpla sukero. La monosakaridoj kiel la disakaridoj estas dolĉaj, akvosolveblaj kaj kristalaj. La monosakaridoj estas karakterizitaj per la nombro de la karbonmolekuloj en ilia konsisto (triozo, tetrozo, pentoto, hexozo kaj heptozo) kaj per la aktiva grupo, kiu estas aldehido aŭ ketono. Tiuj klasifikoj kombineblas kiel ekz. aldoheksozo, ketotriozo.
rdf:langString Monosakaridoak (grezieratik monos, "bakar" eta sacchar, "azukre") karbono hidratoen monomeroak dira. Disakaridoen antzera azukretzeko gaitasuna dute eta uretan disolbatzen dira.
rdf:langString Los monosacáridos o azúcares simples son los glúcidos más sencillos; no se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples.​ Poseen de tres a ocho átomos de carbono​ y su fórmula empírica es (CH2O)n,​ donde n ≥ 3. Se nombran haciendo referencia al número de carbonos (3-7), y terminan con el sufijo -osa. El principal monosacárido es la glucosa, la principal fuente de energía de las células. Los ejemplos de monosacáridos incluyen glucosa (dextrosa), fructosa (levulosa) y galactosa. Los monosacáridos son los componentes básicos de los disacáridos (como la sacarosa y la lactosa) y los polisacáridos (como la celulosa y el almidón). El azúcar de mesa utilizado en la lengua vernácula cotidiana es en sí mismo un disacárido sacarosa que comprende una molécula de cada uno de los dos monosacáridos D-glucosa y D-fructosa.​ Cada átomo de carbono que soporta un grupo hidroxilo es quiral, excepto aquellos al final de la cadena. Esto da lugar a una serie de isómeros formas icas, todas con la misma fórmula química. Por ejemplo, la galactosa y la glucosa son , pero tienen diferentes estructuras físicas y propiedades químicas. La glucosa monosacárida juega un papel fundamental en el metabolismo, donde la energía química se extrae a través de la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico para proporcionar energía a los organismos vivos.
rdf:langString Monosaccharides (from Greek monos: single, sacchar: sugar), also called simple sugars, are the simplest forms of sugar and the most basic units (monomers) from which all carbohydrates are built. They are usually colorless, water-soluble, and crystalline solids. Contrary to their name (sugars), only some monosaccharides have a sweet taste. Most monosaccharides have the formula CnH2nOn (though not all molecules with this formula are monosaccharides). Examples of monosaccharides include glucose (dextrose), fructose (levulose), and galactose. Monosaccharides are the building blocks of disaccharides (such as sucrose and lactose) and polysaccharides (such as cellulose and starch). The table sugar used in everyday vernacular is itself a disaccharide sucrose comprising one molecule of each of the two monosaccharides D-glucose and D-fructose. Each carbon atom that supports a hydroxyl group is chiral, except those at the end of the chain. This gives rise to a number of isomeric forms, all with the same chemical formula. For instance, galactose and glucose are both aldohexoses, but have different physical structures and chemical properties. The monosaccharide glucose plays a pivotal role in metabolism, where the chemical energy is extracted through glycolysis and the citric acid cycle to provide energy to living organisms.
rdf:langString Siúcra simplí. Monaiméir polaisiúicríde a chruthaítear aisti trí pholaiméiriúchán comhdhlúthaithe.
rdf:langString Un ose (ou monosaccharide) est un monomère de glucide. Les oses possèdent au moins 3 atomes de carbone : ce sont des polyhydroxyaldéhydes ou des polyhydroxycétones. Les monosaccharides ne sont pas hydrolysables, mais les polysaccharides sont très solubles dans l'eau et possèdent généralement un pouvoir sucrant.On les distingue par la longueur de leur chaîne carbonée, comme suit : * les trioses : oses à 3 carbones, C3H6O3 (glycéraldéhyde, dihydroxyacétone) ; * les tétroses : oses à 4 carbones, C4H8O4 (érythrose, thréose, érythrulose) ; * les pentoses : oses à 5 carbones, C5H10O5 (désoxyribose (C5H10O4), ribose, arabinose, xylose, lyxose, ribulose, xylulose) ; * les hexoses : oses à 6 carbones, C6H12O6 (allose, altrose, galactose, glucose, gulose, idose, mannose, talose, fructose, psicose, sorbose, tagatose) ; * les : oses à 6 carbones, C6H12O5 (fucose, rhamnose) ; * les heptoses : oses à 7 carbones, C7H14O7 (sédoheptulose, mannoheptulose) * les octoses : oses à 8 carbones, ; * les nonoses : oses à 9 carbones, (acide neuraminique ou acide sialique). Les oses peuvent être libres ou liés entre eux (oligosides et polyosides) ou liés à des protéines (glycoprotéines), ou encore à des lipides (glycolipides).Ils sont à la base du glycome (le patrimoine de sucres d'un organisme) et jouent un grand rôle au niveau cellulaire, tout particulièrement chez certaines bactéries (gram négative notamment) dont les capsules protectrices sont constituées de polymères d'oses, plus souvent que de protéines.
rdf:langString Monosakarida (dari Bahasa Yunani mono: satu, sacchar: gula) adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana..Gugus fungsi yang menyusun monosakarida adalah satu unit aldehid atau keton. Dalam bentuk , monosakarida memiliki sedikitnya satu atom karbon asimetrik. Monosakarida terbentuk dari hasil sintesis senyawa sederhana melalui proses glukoneogenesis. Pembentukan monosakarida juga dapat dilakukan melalui fotosintesis pada tumbuhan dan bakteri tertentu. Dalam lipid kompleks, monosakarida merupakan komponen pembentuk asam nukleat dan senyawa-senyawa penting. Beberapa monosakarida mempunyai rasa manis. Sifat umum dari monosakarida adalah larut air, tidak berwarna, dan berbentuk padat kristal. Contoh dari monosakarida adalah glukosa (dekstrosa), fruktosa (levulosa), galaktosa, xilosa dan ribosa. Bahan makanan alami yang sebagian besar mengandung monosakarida khususnya fruktosa dan glukosa ialah madu. Monosakarida merupakan senyawa pembentuk disakarida (seperti sukrosa) dan polisakarida (seperti selulosa dan amilum).
rdf:langString I monosaccaridi (conosciuti anche come zuccheri semplici; che deriva dal greco μόνος, mònos, «singolo», e σάκχαρ-αρος, sàccar, saccaros", «zucchero») sono composti organici formati da carbonio, idrogeno e ossigeno. Sono carboidrati che non possono essere demoliti per idrolisi. Sono prodotti dagli organismi autotrofi attraverso la fotosintesi clorofilliana; gli animali assumono poi direttamente o indirettamente tali molecole delle piante. Sono classificati a seconda del tipo di gruppo carbonilico (aldeidico o chetonico) e dal numero di atomi di carbonio contenuti nella molecola, che possono variare da 3 a 7.
rdf:langString 単糖(たんとう、monosaccharide)とは、それ以上加水分解されない糖類である。単純糖ともいう。単糖は、複数の糖が結合(脱水縮合)して多糖を形作る際の構成要素となる。一般に水溶性で結晶性の無色固体である。
rdf:langString 단당류(單糖類, 영어: monosaccharide) (그리스어 "monos"는 "하나(single)"를 의미, "sacchar"는 "당(sugar)"을 의미함)는 탄수화물의 가장 기본적인 단위이며, 단순당(simple sugar)으로도 불린다. 단당류는 탄수화물의 단위체로 더 간단한 화합물로 가수분해되지 않는다. 일반적인 화학식은 CnH2nOn이다. 단당류는 가장 간단한 형태의 당이며, 일반적으로 무색, 수용성의 결정성 고체이다. 몇몇 단당류들은 단맛이 난다. 단당류의 예로는 포도당, 과당, 갈락토스 등이 있다. 단당류는 이당류(예: 설탕 및 젖당)와 다당류(예: 셀룰로스 및 녹말)의 구성 요소이다. 단당류에서 하이드록시기를 갖고 있는 각각의 탄소 원자(알데하이드 및 케톤의 탄소, 맨 마지막 탄소를 제외한 모든 탄소)는 키랄성(비대칭성)이며, 다수의 이성질체를 형성하고, 동일한 화학식을 갖는다. 예를 들어, 갈락토스와 포도당은 둘 다 알도헥소스이지만 물리적 구조와 화학적 특성이 다르다.
rdf:langString Monosacharydy, cukry proste – węglowodany nieulegające hydrolizie na mniejsze podjednostki pod wpływem rozcieńczonych kwasów. Cząsteczka zawiera umownie co najmniej 3 atomy węgla. W rodzinie tych związków wyróżnia się tzw. monosacharydy macierzyste, czyli polihydroksyaldehydy o wzorze ogólnym H–[CHOH] n–CHO (aldozy) lub polihydroksyketony o wzorze H–[CHOH]m–CO–[CHOH]n–H (ketozy). Spełniają one zasadniczy wzór sumaryczny węglowodanów Cn(H2O)n.Ogólny termin „monosacharydy” należy traktować jako przeciwstawny do oligo- i polisacharydów, to znaczy jako określający pojedynczą jednostkę bez wiązań glikozydowych z innymi takimi samymi lub podobnymi jednostkami. Obejmuje on nie tylko aldozy i ketozy, lecz także pochodne tych związków, które nie spełniają powyższych wzorów stechiometrycznych, jak na przykład: * deoksycukry powstające przez zastąpienie jednej lub więcej grup hydroksylowych atomem wodoru. Są one najprostszymi pochodnymi monosacharydów macierzystych. * aminocukry powstające przez zastąpienie grupy hydroksylowej (w biochemii zwykle atomu C2) grupą aminową –NH2. * estry powstające przez zastąpienie atomu wodoru grupy hydroksylowej resztą kwasu, przy czym w zasadzie każda grupa hydroksylowa może brać udział w tworzeniu wiązania estrowego. W przyrodzie najczęściej występują estry z kwasem ortofosforowym, który zazwyczaj łączy się tylko z grupami hydroksylowymi pierwszego lub ostatniego atomu węgla cząsteczki monosacharydu macierzystego. Obok fosforanów monosacharydów znaczenie biologiczne mają również estry z kwasem siarkowym. Monosacharydy macierzyste są rozpuszczalne w wodzie, mogą tworzyć kryształy, są substancjami bezwonnymi, bezbarwnymi, na ogół charakteryzują się słodkim smakiem, chociaż na przykład β-D-mannoza jest słodko-gorzka. Mogą występować w postaci pierścieniowej, jeśli mają co najmniej 4 atomy węgla w cząsteczce. Wszystkie monosacharydy można podzielić ze względu na liczbę atomów węgla: * 3 – triozy * 4 – tetrozy * 5 – pentozy * 6 – heksozy * 7 – heptozy * 8 – oktozy * 9 – nonozy * 10 – dekozy * 11 – undekozy * 12 – dodekozy a także ze względu na rodzaj grupy karbonylowej: * ketozy (zawierają grupę ketonową C=O) * aldozy (zawierają grupę aldehydową -CHO). Monosacharydami są, między innymi, pięciowęglowa ryboza i deoksyryboza oraz sześciowęglowa glukoza, fruktoza, mannoza i galaktoza. Cukry proste stanowią monomery, z których zbudowane są disacharydy (dwucukry), oligosacharydy i polisacharydy (wielocukry). Przykładowe disacharydy to: * maltoza (glukoza + glukoza) * sacharoza (glukoza + fruktoza) * laktoza (glukoza + galaktoza).
rdf:langString Monosachariden (monosacchariden, monosacharosen, monosen), ook wel enkelvoudige suikers, mono-suikers of enkelvoudige koolhydraten genoemd, zijn de eenvoudigste koolhydraten: monomeren die als basis dienen voor complexere koolhydraten. Het betreft aldehyd-alcoholen of keton-alcoholen met drie tot zes koolstofatomen. Suikers met 3 koolstofatomen heten triosen, die met 4, 5 en 6 respectievelijk tetrosen, pentosen en hexosen.
rdf:langString Моносахариды (от др.-греч. μόνος ‘единственный’, лат. saccharum ‘сахар’ и суффикса -ид), — органические соединения, одна из основных групп углеводов; самая простая форма сахара. Моносахариды являются обычно бесцветными, растворимыми в воде, прозрачными твёрдыми веществами. Некоторые моносахариды обладают сладким вкусом. Моносахариды — стандартные блоки, из которых синтезируются дисахариды (такие, как сахароза, мальтоза, лактоза), олигосахариды и полисахариды (такие, как целлюлоза и крахмал). Моносахариды содержат гидроксильные группы и альдегидную (альдозы) или кетогруппу (кетозы). Каждый углеродный атом, с которым соединена гидроксильная группа (за исключением первого и последнего), является хиральным, что даёт начало многим изомерным формам. Например, галактоза и глюкоза — альдогексозы, но имеют различные химические и физические свойства. Моносахариды представляют собой производные многоатомных спиртов, содержащие карбонильную группу — альдегидную или кетонную.
rdf:langString Monossacarídeos são carboidratos não polimerizados, por isso, não sofrem hidrólise. Possuem em geral entre três e sete átomos de carbono. O termo inclui aldoses, , e vários derivados, por oxidação, desoxigenação, introdução de outros grupos substituintes, alquilação ou acilação das hidroxilas e ramificações.
rdf:langString Monosackarider (grekiska: mono: "enstaka", sakkharon-, "socker") är enkla sockerarter (sackarid) som utgör grundenheterna i kolhydrater. Glukos (druvsocker) och fruktos (fruktsocker) är två monosackarider. Monosackariderna delas ibland in i grupper beroende på antalet ingående kolatomer; de minsta är trioser med tre kolatomer, och de spelar liksom tetroser viktiga metaboliska roller. Pentoser med 5 kolatomer och hexoser med 6 kolatomer är de vanligaste och hexosen glukos utgör kanske den mest grundläggande av sockerarter i vanlig biokemi vars formel (C6H12O6) följer strukturformeln CnH2nOn. En heptos (sju kolatomer) spelar en viktig roll inom fotosyntesen. I vissa organismer finns ännu större sackarider som heptosen D-mannoheptulos i avokado och vissa ovanliga octoser som kan bildas av exempelvis Streptymyces sp. En monosackarid består av en kolkedja som för det mesta är ogrenad, men det finns också monosackarider med grenad kolkedja - den vanligaste är apios.
rdf:langString Мо́носахари́ди — прості вуглеводи, що не піддаються гідролізу, не розщеплюються водою на простіші вуглеводи. До моносахаридів відносяться глюкоза, фруктоза, рибоза, аміноцукри. Підгрупами моносахаридів є альдози, кетози й аміноцукри.
rdf:langString 單醣(Monosaccharides,源自希臘語 monos: single, sacchar: sugar;亦稱 simple sugars),是最簡形式的醣,為醣類的最基本單元(單體)。它们通常无色、具水溶性,且为晶形固体。尽管名称为醣,只有某些单醣具甜味。 單醣以糖分子內含有碳原子的數量來歸類。通常有三至七個碳原子,例子有: * 三碳醣:甘油醛、二羟基丙酮 * 四碳醣:赤藓糖 * 五碳醣:核糖、脱氧核糖、阿拉伯糖、木糖、来苏糖 * 六碳醣:艾杜糖、葡萄糖、果糖、半乳糖、甘露糖、鼠李糖 * 七碳醣:景天庚酮糖、甘露庚酮糖
xsd:nonNegativeInteger 15746

data from the linked data cloud