Mining

http://dbpedia.org/resource/Mining an entity of type: Thing

Těžba je dobývání nerostných surovin z přírodních zdrojů. Může jít např. o rudy, horniny jako jsou uhlí, kaolin, nebo rašelinu či jiné suroviny. rdf:langString
Η εξόρυξη είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται από πολύ παλιά περίπου στην νεολιθική περίοδο (4000 π.Χ.) από τον άνθρωπο για την απόκτηση πόρων όπως ο σίδηρος, ο χαλκός, το μάρμαρο και γενικά διάφορα μεταλλεύματα και πετρώματα. Η εξόρυξη μπορεί να γίνει στο υπέδαφος ή ακόμη και σε βουνά. Θεωρείται πρωτογενής παραγωγικός τομέας γιατί παράγονται πρώτες ύλες. Εν ολίγοις είναι το σύνολο των εργασιών με το οποίο βγάζουν ορυκτά από κοιτάσματα. rdf:langString
Der Bergbau ist ein zur Urproduktion gehörender Wirtschaftssektor und Teil der Montanindustrie, der sich mit dem Abbau, der Aufsuchung, Exploration und der Gewinnung von Bodenschätzen und Rohstoffen aus der oberen Erdkruste befasst. rdf:langString
Meatzaritza lehen sektore ekonomikoaren jarduera da, mea eta beste produktu mineralak meatze edo meategietatik ustiatzen duena. Meatzariak dira meatzaritzan dihardutenak. rdf:langString
( 채광은 여기로 연결됩니다. 채광(採光)에 대해서는 채광 (조명) 문서를 참고하십시오.) 광업(鑛業, 영어: mining)은 지하 또는 지표 상의 원석, 광맥, 광맥층으로부터 가치있는 광물을 캐고, 고르고 만드는 모든 산업 활동을 말한다. 제4조에는 '광물의 탐광(探鑛) 및 채굴(採掘)과 이에 부속되는 선광(選鑛), 제련(製鍊), 기타의 사업을 말한다.'라고 정의하고 있다. 채굴을 통해 얻어지는 광물에는 보크사이트, 석탄, 철, 귀금속, 납, 석회석, 니켈, 인산염, 암염, 주석, 우라늄, 몰리브덴 등등이 있다. 넓은 의미에서의 광업에는 원유나 천연 가스는 물론이고, 심지어 물의 채취까지도 포함된다. rdf:langString
鉱業(こうぎょう、英語:mining)とは、鉱物などの地下資源(場合によっては地表にあるものを含む)を鉱脈や鉱石から資源として取り出す産業である。卑金属、貴金属、鉄、ウラン、石炭、オイルシェール、岩塩、炭酸カリウムなどが採取される。農業で生産できない材料や、研究室や工場で化学合成で作れない材料を一般に採掘する。広い意味では任意の再生不可能な資源の採取を含み、石油や天然ガス、さらには化石水の採掘も含む。 日本は鉱業法では「鉱業」は「鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業」と定義されており(鉱業法4条)、鉱業法の適用鉱物について同法3条で定めている。 音が同じ「工業」などと区別するために「山の鉱業」「金偏の鉱業」などと称することもある。 石や金属の採掘は先史時代から行われていた。現代の鉱業では、鉱体を試掘し、計画中の鉱山の潜在的利益を分析し、必要な素材を抽出し、閉山となった鉱山の土地を最終的に何かに再利用するところまでを含む。鉱山は操業中だけでなく、閉山になってから何年か経っても、周囲の環境の悪影響を及ぼすことがある。このため多くの国々では、鉱山の悪影響を軽減するよう規制を設けている。安全性も重要な課題であり、近年では鉱山における安全は大幅に改善されつつある。 rdf:langString
Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym. rdf:langString
Го́рное де́ло — сфера человеческой деятельности, связанная с освоением и использованием недр Земли. Включает все виды воздействия людей на земную кору, прежде всего с целью извлечения полезных ископаемых, их первичной переработки, а также научные исследования, связанные с технологиями горного производства. rdf:langString
采矿业是从地下开采有经济价值的矿物或其他物质的活动,开采的部位都是矿物比较集中的矿床,采矿业开采的物质包括鋁土礦、煤、钻石、铁、稀有金属、铅、石灰石、镍、磷、岩盐、锡、铀和钼等,几乎任何不能由农业生产的原始物质都是由矿物提供的,从广义来说,石油、天然气、甚至地下水的开采都能算做采矿业范畴。 rdf:langString
Гірни́ча спра́ва, або гірни́цтво (англ. Mining, нім. Bergbau, рос. горное дело) — галузь науки і техніки, пов'язана з видобуванням з надр або на поверхні Землі корисних копалин, а також їхньою попередньою обробкою з метою використання в господарстві. rdf:langString
التعدين هو استخلاص المعادن القيمة، أو أي مواد جيولوجية أخرى من باطن الأرض، عادة (وليس دائماً) من جسم خام، أو عرق أو شق فحم. المواد التي نحصل عليها بالتعدين تتضمن البوكسيت، الفحم، النحاس، الذهب، الفضة، الألماس، الحديد، الفلزات الثمينة، الرصاص، الحجر الحبري، المكنسيت، النيكل، الفوسفات، الصخر النفطي، الملح الصخري، الصفيح، اليورانيوم والموليدنم. وأي مادة لا يمكن تنميتها بالعمليات الزراعية، أو خلقها اصطناعياً في معمل أو مصنع، فهي عادة يتم الحصول عليها بالتعدين. فالتعدين بمعنى أعم يضم استخراج أي ثروة غير محددة (مثل النفط، الغاز الطبيعي، وحتى الماء). 3- الألوان في عصر النهضة: قصة علب الألومنيوم: rdf:langString
La mineria és el procés d'extracció de minerals d'interès econòmic de la terra , en general d'un jaciment geològic, un filó, una veta o un dipòsit al·luvial. El lloc on s'obtenen els minerals s'anomena mina , trobant mines a cel obert i subterrànies. Actualment, també s'engloba dins de la mineria el concepte mineria urbana. Els processos miners impliquen la prospecció de jaciments, l'anàlisi del potencial de benefici d'una mina proposada, l'extracció dels materials desitjats i la recuperació final del terreny després del tancament de la mina. rdf:langString
Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης μεταλλευμάτων, ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Ως επιστήμη, η μεταλλευτική αποτελεί τμήμα των επιστημών μηχανικού και συμπεριλαμβάνει τη μεταλλευτική έρευνα, την όρυξη και λειτουργία μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, και τέλος, το κλείσιμο των μεταλλευτικών/λατομικών χώρων μετά την εξάντληση των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων. Ως επιστήμη, η μεταλλευτική συχνά αποκαλείται και μεταλλειολογία, μιας και οι μηχανικοί μεταλλείων αποκαλούνται συχνά «μεταλλειολόγοι μηχανικοί». Ο όρος μεταλλεία (η), (θηλυκού γένους), χρησιμοποιείται ειδικότερα με τη σημασία της αναζήτησης μετάλλων, την ανόρυξη της γης και κατ΄ επέκταση την εκμετάλλευση μεταλλείου ή ορυχείου, ως συν rdf:langString
Minado estas la ekspluatado de enteraj aŭ subteraj substancoj. La loko kie troveblas la ekspluateblaj substancoj nomiĝas mino. Ministoj elfosas ilin per hakado, pulveksplodo aŭ borado kaj fortransportas ilin. La tuto de la instalaĵoj, galerioj ktp. aranĝita por la ekspluatado de mino nomiĝas minejo. La senvalora ŝtonaĵo estas forigita je ŝutmonto aŭ uzita por konstruceloj. Subĉiela minado estas tekniko por surfaca minado kaj elfosado de rokoj aŭ mineraloj el la tero pere de ties removado el malferma truo aŭ ŝtonminejo. rdf:langString
La minería es una actividad económica del sector primario cuando nos referimos a la extracción de minerales​, y del sector energético si hacemos referencia a la extracción de combustibles fósiles. Consiste en la explotación o extracción de los minerales. Dependiendo del tipo de mineral a extraer la actividad se divide en minería metalúrgica (cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro, mercurio, etc.) que son empleados como materias primas básicas; la minería no metalúrgica o también denominada de cantera y construcción (arcilla, cuarzo, zafiro, esmeralda, granito, mármol, mica, etc.) obtiene materiales de construcción y materia prima para joyería y ornamentación, entre otros usos. Otro tipo de minería es la extracción de los minerales energéticos o combustibles, empleados principalmente pa rdf:langString
L'extraction minière ou exploitation minière est l'activité consistant à extraire de la terre des minerais précieux ou d'autres matériaux géologiques utiles, en général du minerai présent dans un lode, une veine, un gisement, un filon ou un placer. Les couches de minéraux forment une ressource que l'exploitation minière prélève à des fins de vente. Les industrie d'extraction modernes utilisent la prospection pour trouver des minerais, l'analyse des bénéfices potentiels à l'extraction, l'extraction des matériaux puis, une fois la mine fermée, elles procèdent à la (en). rdf:langString
Mining is the extraction of valuable minerals or other geological materials from the Earth, usually from an ore body, lode, vein, seam, reef, or placer deposit. The exploitation of these deposits for raw material is based on the economic viability of investing in the equipment, labor, and energy required to extract, refine and transport the materials found at the mine to manufacturers who can use the material. rdf:langString
Tarraingt mianraí úsáideacha ón Domhan, ó dhoimhneacht réasúnta mór nó gar don dromchla. Rinneadh leis na cianta í, ach saothraíodh go mór le forbairt na cumhachta meicniúla í. I mianadóireacht dromchla nó stiallmhianadóireacht, baintear an ithir chun siúil agus tochlaítear an mianach, an gual, an chré, nó an mianra go díreach. Ag doimhneachtaí móra tagtar gar do na fosuithe trí tholláin chothrománacha amach ó shloic cheartingearacha. Athraítear na modhanna tochailte seo de réir geolaíochta. Bíonn bealaí eile mianadóireachta in úsáid nuair is cuí. Mar shampla, dreideáiltear mianach stáin sa Mhalaeisia ó ghrinnill locha. Ardaítear sulfar ón doimhneacht le poill chomhlárnacha tóraíochta trí uisce an-te a chaidéalú go leanúnach síos poll amháin: leánn sé sin an sulfar, a ritheann suas an poll rdf:langString
Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada konsep pertambangan yang berwawasan Lingkungan dan , yang meliputi: rdf:langString
Mijnbouw is het systematisch onttrekken van stoffen (delfstoffen, mineralen) aan de bodem voor bijzonder gebruik of verwerking, met een speciaal daarvoor ingerichte voorziening of infrastructuur. De delfstoffen in de mijnbouw kunnen zich in elke aggregatietoestand bevinden: Sommige stoffen worden uit de bodem gehaald door eerst hun aggregatietoestand te veranderen, bijvoorbeeld zout dat wordt opgelost in water, om het vervolgens op te kunnen pompen. Bij de aardgaswinning worden juist de ongewenste, door het aardgas gemengde gasvormige stoffen door condensatie verwijderd. rdf:langString
A Mineração abrange os processos, atividades e indústrias cujo objetivo é a extração de substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais. Podem incluir-se a exploração de petróleo e gás natural e até de água. A mineração é indispensável para a manutenção do nível de vida e avanço das sociedades modernas. Metais, cerâmicas, concreto, combustíveis, plásticos, equipamentos elétricos e eletrônicos, cabos, computadores, cosméticos, estradas e outros produtos e materiais têm origem na atividade da mineração. rdf:langString
En gruva är en plats där man bryter malm och mineral. Gruvbrytning kan ske under jord eller ovan jord i så kallade dagbrott. Gruvdrift är ofta kombinerad med ett anrikningsverk (mineralberedningsverk), där malmen renas till koncentrat, sliger, samt ibland även ett pelletsverk för tillverkning av pellets, för vidare transport till smältverk. Vid gruvor finns ofta schakt. Ovanför schakten är det vanligt med en uppfordringsanläggning för transporter upp och ner ur gruvan. Den tornliknande byggnad som oftast står över schaktet kallas lave eller gruvlave. rdf:langString
rdf:langString Mining
rdf:langString تعدين
rdf:langString Mineria
rdf:langString Těžba
rdf:langString Bergbau
rdf:langString Εξόρυξη
rdf:langString Μεταλλευτική
rdf:langString Minado
rdf:langString Minería
rdf:langString Meatzaritza
rdf:langString Mianadóireacht
rdf:langString Pertambangan
rdf:langString Exploitation minière
rdf:langString 광업
rdf:langString 鉱業
rdf:langString Mijnbouw
rdf:langString Górnictwo
rdf:langString Mineração
rdf:langString Горное дело
rdf:langString Gruvdrift
rdf:langString 采矿业
rdf:langString Гірнича справа
xsd:integer 20381
xsd:integer 1123523923
rdf:langString July 2022
rdf:langString yes
rdf:langString Deepest mine record was just changed and might need more detail
xsd:date 2022-07-09
rdf:langString La mineria és el procés d'extracció de minerals d'interès econòmic de la terra , en general d'un jaciment geològic, un filó, una veta o un dipòsit al·luvial. El lloc on s'obtenen els minerals s'anomena mina , trobant mines a cel obert i subterrànies. Actualment, també s'engloba dins de la mineria el concepte mineria urbana. Els minerals recuperats per la mineria inclouen metalls, carbó, pedres precioses, pedra calcària, guix, sal gemma, potassa, grava o argila, entre d'altres. La mineria és una activitat necessària per obtenir la majoria dels materials que no poden conrear-se mitjançant processos agrícoles, o crear-se artificialment de manera viable en un laboratori o fàbrica. L'activitat minera, en un sentit més ampli, inclou l'aprofitament de qualsevol recurs no renovable, com el petroli, el gas natural, o fins i tot l'aigua. Els processos miners impliquen la prospecció de jaciments, l'anàlisi del potencial de benefici d'una mina proposada, l'extracció dels materials desitjats i la recuperació final del terreny després del tancament de la mina.
rdf:langString Těžba je dobývání nerostných surovin z přírodních zdrojů. Může jít např. o rudy, horniny jako jsou uhlí, kaolin, nebo rašelinu či jiné suroviny.
rdf:langString Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης μεταλλευμάτων, ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Ως επιστήμη, η μεταλλευτική αποτελεί τμήμα των επιστημών μηχανικού και συμπεριλαμβάνει τη μεταλλευτική έρευνα, την όρυξη και λειτουργία μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, και τέλος, το κλείσιμο των μεταλλευτικών/λατομικών χώρων μετά την εξάντληση των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων. Ως επιστήμη, η μεταλλευτική συχνά αποκαλείται και μεταλλειολογία, μιας και οι μηχανικοί μεταλλείων αποκαλούνται συχνά «μεταλλειολόγοι μηχανικοί». Ο όρος μεταλλεία (η), (θηλυκού γένους), χρησιμοποιείται ειδικότερα με τη σημασία της αναζήτησης μετάλλων, την ανόρυξη της γης και κατ΄ επέκταση την εκμετάλλευση μεταλλείου ή ορυχείου, ως συνώνυμο της μεταλλευτικής δραστηριότητας κυρίως στη νομική ορολογία. Πάντως, σύμφωνα με τον λατίνο φυσιοδίφη και ιστοριογράφο Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, η λέξη μέταλλον επινοήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι παρατήρησαν ότι οι μεταλλοφόρες φλέβες που έβρισκαν ήταν κοντά η μία στην άλλη (μετ' ἄλλης). Με τη γενικότερη έννοια, η μεταλλευτική συμπεριλαμβάνει και την εξόρυξη υγρών και αερίων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.). Όμως, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει η εξόρυξη φυσικών υδρογονανθράκων, ο τομέας αυτός αποτελεί ιδιαίτερο γνωστικό υποκλάδο και οι μηχανικοί που ασχολούνται μ' αυτό το αντικείμενο αποκαλούνται «μηχανικοί πετρελαίων». Η μεταλλευτική είναι μία από τις αρχαιότερες ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες και έχει παίξει πρωτεύοντα ρόλο στη μετάβαση του ανθρώπου από την πρωτόγονη κατάσταση στον σύγχρονο πολιτισμό. Ωστόσο, η μεταλλευτική έχει συνδεθεί επίσης και με πολλά μελανά σημεία στην ανθρώπινη ιστορία όπως η δουλεία, οι κατακτητικοί πόλεμοι, η αποικιοκρατία και πιο πρόσφατα η μόλυνση του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα ο σπουδές Μεταλλευτικής πραγματοποιούνται στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ , στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
rdf:langString التعدين هو استخلاص المعادن القيمة، أو أي مواد جيولوجية أخرى من باطن الأرض، عادة (وليس دائماً) من جسم خام، أو عرق أو شق فحم. المواد التي نحصل عليها بالتعدين تتضمن البوكسيت، الفحم، النحاس، الذهب، الفضة، الألماس، الحديد، الفلزات الثمينة، الرصاص، الحجر الحبري، المكنسيت، النيكل، الفوسفات، الصخر النفطي، الملح الصخري، الصفيح، اليورانيوم والموليدنم. وأي مادة لا يمكن تنميتها بالعمليات الزراعية، أو خلقها اصطناعياً في معمل أو مصنع، فهي عادة يتم الحصول عليها بالتعدين. فالتعدين بمعنى أعم يضم استخراج أي ثروة غير محددة (مثل النفط، الغاز الطبيعي، وحتى الماء). تعدّ المعادن هي : العناصر الطبيعية، أو المركبات في القشرة الأرضية التي تتكون منها الصخور. يوجد حوالي 3500 نوع من المعادن، ويتشكل منها بلورات جميلة. وتعدّ الأحجار الكريمة والأملاح مثل الذهب وحتى الطلق من المعادن. ويحدد علماء الجيولوجيا نوع المعادن من خلال دراسة بعض خصائصها مثل اللون والشكل والصلابة. أنواع التعدين :1- الأشابة القديمة :البرونز: هو خليط من معدني القصدير والنحاس. وهو صلب وله قدرة كبيرة على الاحتمال. تم صنع هذا الوعاء في الصين في العام 3000 قبل الميلاد تقريبا. 2-المعدن الروماني:استخدم الرومان لأنابيب المياه معدناً يدعى (الرصاص) ؛ لأنه قابل للالتواء بسهولة، وقد قاموا بتسخين الخامة لاستخراج المعدن الخالص. 3- الألوان في عصر النهضة: خلال عصر النهضة قام الرسامون بسحق المعادن ذي الألوان الزاهية ؛ ليصنعوا منها الصباغ، ومن ثم مزجوا هذا الصباغ مع الزيت لصنع الدهانات الجديدة. 4- المواد المستخدمة في الكتابة: حين نكتب بواسطة قلم الرصاص، فنحن نستخدم معدناً و تسمى هذه المادة الرقيقة السوداء التي نجدها في أقلام الرصاص (الغرافيت). قصة علب الألومنيوم: 1- الألومنيوم : هو معدن خفيف سهل التشكل، يصدر عن خامة «البوكسيت» التي تستخرج من مقالع الحجارة الضخمة ثم تؤخذ الخامة إلى معمل تكرير لاستخراج المعدن. 2- بهدف استخراج المعدن من الخامة، يتم تسخين البوكسيت الخام حتى يتعدى مرحلة الذوبان، وهذا ما يعرف بصهر المعادن، ثم يتم تحويل الألومنيوم المصهور إلى صفائح معدنية مسطحة. 3- وفي معمل آخر، يخضع الألومنيوم لتغييرات إضافية، إذ تتحول الصفائح المعدنية تدريجياً إلى آلاف العلب الصغيرة المستخدمة في حفظ المشروبات الفوّارة أو الأطعمة. 4- تحتوي الأرض على كمية من البوكسيت تكفي لثلاثمائة عام إلى الأمام، إلا أن تذويب نفاية الألومنيوم أقل تكلفة من استخراجه من المناجم، لذا ينبغي جمع وإعادة الدوران لأكبر عدد ممكن من علب الألومنيوم المستهلكة لاستعمالها مجدداً.
rdf:langString Η εξόρυξη είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται από πολύ παλιά περίπου στην νεολιθική περίοδο (4000 π.Χ.) από τον άνθρωπο για την απόκτηση πόρων όπως ο σίδηρος, ο χαλκός, το μάρμαρο και γενικά διάφορα μεταλλεύματα και πετρώματα. Η εξόρυξη μπορεί να γίνει στο υπέδαφος ή ακόμη και σε βουνά. Θεωρείται πρωτογενής παραγωγικός τομέας γιατί παράγονται πρώτες ύλες. Εν ολίγοις είναι το σύνολο των εργασιών με το οποίο βγάζουν ορυκτά από κοιτάσματα.
rdf:langString Minado estas la ekspluatado de enteraj aŭ subteraj substancoj. La loko kie troveblas la ekspluateblaj substancoj nomiĝas mino. Ministoj elfosas ilin per hakado, pulveksplodo aŭ borado kaj fortransportas ilin. La tuto de la instalaĵoj, galerioj ktp. aranĝita por la ekspluatado de mino nomiĝas minejo. La senvalora ŝtonaĵo estas forigita je ŝutmonto aŭ uzita por konstruceloj. Fajrmetado aŭ mineja fajrmetado estas metodo de tradicia minado uzita plej ofte el prahistoriaj epokoj ĝis la Mezepoko. Oni metis fajron kontraŭ roko por varmigi rokaĵojn, kiuj estis poste trempitaj per likvoj, kaŭzante ke la ŝtono rompiĝu pro temperatura frapo. Subĉiela minado estas tekniko por surfaca minado kaj elfosado de rokoj aŭ mineraloj el la tero pere de ties removado el malferma truo aŭ ŝtonminejo.
rdf:langString Der Bergbau ist ein zur Urproduktion gehörender Wirtschaftssektor und Teil der Montanindustrie, der sich mit dem Abbau, der Aufsuchung, Exploration und der Gewinnung von Bodenschätzen und Rohstoffen aus der oberen Erdkruste befasst.
rdf:langString La minería es una actividad económica del sector primario cuando nos referimos a la extracción de minerales​, y del sector energético si hacemos referencia a la extracción de combustibles fósiles. Consiste en la explotación o extracción de los minerales. Dependiendo del tipo de mineral a extraer la actividad se divide en minería metalúrgica (cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro, mercurio, etc.) que son empleados como materias primas básicas; la minería no metalúrgica o también denominada de cantera y construcción (arcilla, cuarzo, zafiro, esmeralda, granito, mármol, mica, etc.) obtiene materiales de construcción y materia prima para joyería y ornamentación, entre otros usos. Otro tipo de minería es la extracción de los minerales energéticos o combustibles, empleados principalmente para generar energía, como por ejemplo el petróleo, gas natural y carbón o hulla. La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, y desde la prehistoria el hombre ha usado diversos minerales para la fabricación de herramientas y armas. Es una importante industria, que ha desarrollado una serie de técnicas, estudios y análisis físico-químicos para mejorar la exploración y explotación de los yacimientos. Por su parte, las compañías o empresas mineras son las encargadas de llevarla a cabo como industria, cuya competitividad depende de la producción de mineral extraído y de la calidad y cantidad del mismo. Para entenderla mejor, la actividad se divide en gran, mediana y pequeña minería. No obstante, en algunos países existe una cuarta categoría, la artesanal. Ciertas organizaciones, como el Banco Mundial, consideran a la minería como uno de los indicadores básicos de las posibilidades de desarrollo económico de una localidad, región o país. En 2021, se estimaba que la minería creaba $1.8 billones de dólares en actividad económica (esto es, $1,800 millardos de dólares).​ Un minero de 25 años de edad puede llegar a tener un salario $200,000 dólares por año, aún sin haber completado la escuela secundaria.​ La mayoría de gobiernos del mundo supervisan o controlan muy de cerca la industria minera. Muchas leyes buscan el cuidado del medio ambiente y la seguridad de los mineros. En algunos países los gobiernos restringen la minería o la prohíben.​
rdf:langString Meatzaritza lehen sektore ekonomikoaren jarduera da, mea eta beste produktu mineralak meatze edo meategietatik ustiatzen duena. Meatzariak dira meatzaritzan dihardutenak.
rdf:langString Mining is the extraction of valuable minerals or other geological materials from the Earth, usually from an ore body, lode, vein, seam, reef, or placer deposit. The exploitation of these deposits for raw material is based on the economic viability of investing in the equipment, labor, and energy required to extract, refine and transport the materials found at the mine to manufacturers who can use the material. Ores recovered by mining include metals, coal, oil shale, gemstones, limestone, chalk, dimension stone, rock salt, potash, gravel, and clay. Mining is required to obtain most materials that cannot be grown through agricultural processes, or feasibly created artificially in a laboratory or factory. Mining in a wider sense includes extraction of any non-renewable resource such as petroleum, natural gas, or even water. Modern mining processes involve prospecting for ore bodies, analysis of the profit potential of a proposed mine, extraction of the desired materials, and final reclamation or restoration of the land after the mine is closed. Mining operations can create a negative environmental impact, both during the mining activity and after the mine has closed. Hence, most of the world's nations have passed regulations to decrease the impact; however, the outsized role of mining in generating business for often rural, remote or economically depressed communities means that governments may fail to fully enforce such regulations. Work safety has long been a concern as well, and where enforcing modern practices have significantly improved safety in mines. Moreover, unregulated or poorly regulated mining, especially in developing economies, frequently contributes to local human rights violations and resource conflicts.
rdf:langString Tarraingt mianraí úsáideacha ón Domhan, ó dhoimhneacht réasúnta mór nó gar don dromchla. Rinneadh leis na cianta í, ach saothraíodh go mór le forbairt na cumhachta meicniúla í. I mianadóireacht dromchla nó stiallmhianadóireacht, baintear an ithir chun siúil agus tochlaítear an mianach, an gual, an chré, nó an mianra go díreach. Ag doimhneachtaí móra tagtar gar do na fosuithe trí tholláin chothrománacha amach ó shloic cheartingearacha. Athraítear na modhanna tochailte seo de réir geolaíochta. Bíonn bealaí eile mianadóireachta in úsáid nuair is cuí. Mar shampla, dreideáiltear mianach stáin sa Mhalaeisia ó ghrinnill locha. Ardaítear sulfar ón doimhneacht le poill chomhlárnacha tóraíochta trí uisce an-te a chaidéalú go leanúnach síos poll amháin: leánn sé sin an sulfar, a ritheann suas an poll eile. Uaireanta, ardaítear salann ar an mbealach céanna, agus galaítear an sáile chun an salann a aisghabháil.
rdf:langString Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada konsep pertambangan yang berwawasan Lingkungan dan , yang meliputi: * Penyelidikan Umum (prospecting) * Eksplorasi: eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci * Studi kelayakan: teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk studi amdal) * Persiapan produksi (development, construction) * Penambangan (Pembongkaran, Pemuatan,Pengangkutan, Penimbunan) * Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan * Pengolahan (mineral dressing) * Pemurnian / metalurgi ekstraksi * Pemasaran * Corporate Social Responsibility (CSR) * Pengakhiran Tambang (Mine Closure) Ilmu Pertambangan: ialah ilmu yang mempelajari secara teori dan praktik hal-hal yang berkaitan dengan industri pertambangan berdasarkan prinsip praktik pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)
rdf:langString L'extraction minière ou exploitation minière est l'activité consistant à extraire de la terre des minerais précieux ou d'autres matériaux géologiques utiles, en général du minerai présent dans un lode, une veine, un gisement, un filon ou un placer. Les couches de minéraux forment une ressource que l'exploitation minière prélève à des fins de vente. Les minerais obtenus par extraction sont des métaux, du charbon, du schiste bitumineux, des gemmes, du calcaire, de la craie, des pierres de taille, du chlorure de sodium, de la potasse, du gravier et de l'argile. Les industries d'extraction, au sens large, incluent les ressources non renouvelables comme le pétrole, le gaz naturel et même l'eau fossile. Les industrie d'extraction modernes utilisent la prospection pour trouver des minerais, l'analyse des bénéfices potentiels à l'extraction, l'extraction des matériaux puis, une fois la mine fermée, elles procèdent à la (en). Les activités d'extraction minière tendent à créer des effets négatifs sur l'environnement, à la fois avant et après l'exploitation. La plupart des nations du monde possèdent des réglementations pour limiter ces effets. La (en) a également évolué pour diminuer les risques. Article connexe : Mine (gisement).
rdf:langString ( 채광은 여기로 연결됩니다. 채광(採光)에 대해서는 채광 (조명) 문서를 참고하십시오.) 광업(鑛業, 영어: mining)은 지하 또는 지표 상의 원석, 광맥, 광맥층으로부터 가치있는 광물을 캐고, 고르고 만드는 모든 산업 활동을 말한다. 제4조에는 '광물의 탐광(探鑛) 및 채굴(採掘)과 이에 부속되는 선광(選鑛), 제련(製鍊), 기타의 사업을 말한다.'라고 정의하고 있다. 채굴을 통해 얻어지는 광물에는 보크사이트, 석탄, 철, 귀금속, 납, 석회석, 니켈, 인산염, 암염, 주석, 우라늄, 몰리브덴 등등이 있다. 넓은 의미에서의 광업에는 원유나 천연 가스는 물론이고, 심지어 물의 채취까지도 포함된다.
rdf:langString Mijnbouw is het systematisch onttrekken van stoffen (delfstoffen, mineralen) aan de bodem voor bijzonder gebruik of verwerking, met een speciaal daarvoor ingerichte voorziening of infrastructuur. De delfstoffen in de mijnbouw kunnen zich in elke aggregatietoestand bevinden: * vaste vorm, zoals brandstoffen (kolen en uranium), metalen in zuivere vorm (goud en zilver) of in erts (koper en ijzer), mineralen (zout) of bouwsteen (natuursteen, zand, grind en kalksteen) * vloeibare vorm, zoals aardolie. Het oppompen van drinkwater wordt niet als mijnbouw beschouwd, omdat water geen delfstof is. * gasachtige vorm, bijvoorbeeld aardgasbellen. Sommige stoffen worden uit de bodem gehaald door eerst hun aggregatietoestand te veranderen, bijvoorbeeld zout dat wordt opgelost in water, om het vervolgens op te kunnen pompen. Bij de aardgaswinning worden juist de ongewenste, door het aardgas gemengde gasvormige stoffen door condensatie verwijderd. Mijnbouwactiviteiten worden op onder andere kaarten vaak aangeduid met het symbool van de hamer en moker.
rdf:langString 鉱業(こうぎょう、英語:mining)とは、鉱物などの地下資源(場合によっては地表にあるものを含む)を鉱脈や鉱石から資源として取り出す産業である。卑金属、貴金属、鉄、ウラン、石炭、オイルシェール、岩塩、炭酸カリウムなどが採取される。農業で生産できない材料や、研究室や工場で化学合成で作れない材料を一般に採掘する。広い意味では任意の再生不可能な資源の採取を含み、石油や天然ガス、さらには化石水の採掘も含む。 日本は鉱業法では「鉱業」は「鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業」と定義されており(鉱業法4条)、鉱業法の適用鉱物について同法3条で定めている。 音が同じ「工業」などと区別するために「山の鉱業」「金偏の鉱業」などと称することもある。 石や金属の採掘は先史時代から行われていた。現代の鉱業では、鉱体を試掘し、計画中の鉱山の潜在的利益を分析し、必要な素材を抽出し、閉山となった鉱山の土地を最終的に何かに再利用するところまでを含む。鉱山は操業中だけでなく、閉山になってから何年か経っても、周囲の環境の悪影響を及ぼすことがある。このため多くの国々では、鉱山の悪影響を軽減するよう規制を設けている。安全性も重要な課題であり、近年では鉱山における安全は大幅に改善されつつある。
rdf:langString Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.
rdf:langString A Mineração abrange os processos, atividades e indústrias cujo objetivo é a extração de substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais. Podem incluir-se a exploração de petróleo e gás natural e até de água. A mineração é indispensável para a manutenção do nível de vida e avanço das sociedades modernas. Metais, cerâmicas, concreto, combustíveis, plásticos, equipamentos elétricos e eletrônicos, cabos, computadores, cosméticos, estradas e outros produtos e materiais têm origem na atividade da mineração. As operações de mineração podem criar um impacto ambiental negativo, tanto durante a atividade de mineração quanto após o fechamento da mina. Assim, a maioria dos países do mundo aprovou regulamentos para diminuir o impacto.
rdf:langString En gruva är en plats där man bryter malm och mineral. Gruvbrytning kan ske under jord eller ovan jord i så kallade dagbrott. Gruvdrift är ofta kombinerad med ett anrikningsverk (mineralberedningsverk), där malmen renas till koncentrat, sliger, samt ibland även ett pelletsverk för tillverkning av pellets, för vidare transport till smältverk. Vid gruvor finns ofta schakt. Ovanför schakten är det vanligt med en uppfordringsanläggning för transporter upp och ner ur gruvan. Den tornliknande byggnad som oftast står över schaktet kallas lave eller gruvlave. Den äldsta kända gruvan är "Lejongrottan" i Swaziland. Kända äldre gruvor i Sverige som idag är välbesökta turistmål är Sala silvergruva, som bland annat är uthackad med den äldre tillmakningsmetoden, och Falu koppargruva.
rdf:langString Го́рное де́ло — сфера человеческой деятельности, связанная с освоением и использованием недр Земли. Включает все виды воздействия людей на земную кору, прежде всего с целью извлечения полезных ископаемых, их первичной переработки, а также научные исследования, связанные с технологиями горного производства.
rdf:langString 采矿业是从地下开采有经济价值的矿物或其他物质的活动,开采的部位都是矿物比较集中的矿床,采矿业开采的物质包括鋁土礦、煤、钻石、铁、稀有金属、铅、石灰石、镍、磷、岩盐、锡、铀和钼等,几乎任何不能由农业生产的原始物质都是由矿物提供的,从广义来说,石油、天然气、甚至地下水的开采都能算做采矿业范畴。
rdf:langString Гірни́ча спра́ва, або гірни́цтво (англ. Mining, нім. Bergbau, рос. горное дело) — галузь науки і техніки, пов'язана з видобуванням з надр або на поверхні Землі корисних копалин, а також їхньою попередньою обробкою з метою використання в господарстві.
rdf:langString article
xsd:nonNegativeInteger 98953

data from the linked data cloud