Legal awareness

http://dbpedia.org/resource/Legal_awareness

Правосвідомість — форма суспільної свідомості, що містить в собі поглядів, почуттів, емоцій, ідей, теорій та концепцій, а також уявлень і настанов, які характеризують відношення особи, суспільної групи і суспільства в цілому до чинного чи бажаного права, а також до всього, що охоплюється правовим регулюванням. Правосвідомість є однією з пріоритетних складових теоретичної конструкції ("теоретичним тілом") більш складних форм правових свідомостей (наприклад, національної "української правової свідомості". rdf:langString
Legal awareness, sometimes called public legal education or legal literacy, is the empowerment of individuals regarding issues involving the law. Legal awareness helps to promote consciousness of legal culture, participation in the formation of laws and the rule of law. rdf:langString
La sensibilisation juridique, parfois appelée éducation juridique publique ou littératie juridique, est la responsabilisation des individus concernant les questions impliquant la loi. La sensibilisation juridique aide à promouvoir la conscience de la culture juridique, la participation à l'élaboration des lois et l' état de droit. rdf:langString
Świadomość prawna - wiedza, oceny, postawy i postulaty na temat prawa. Badania nad świadomością prawną są prowadzone przez socjologię prawa Świadomość prawna, została wprowadzona do polskiej socjologii prawa pod wpływem teorii Leona Petrażyckiego. Miała ona pozwolić w empiryczny sposób badać obecność zjawisk prawnych w psychice jednostek i to w jaki sposób prawo funkcjonuje w społeczeństwie. Badania świadomości prawnej rozwinięto pod wpływem marksizmu, przez który była traktowana jako element świadomości społecznej. Pomimo używania marksistowskiej frazeologii, empiryczne badania świadomości prawnej w Polsce wykraczały poza założenia marksizmu, w którym prawo jest jedynie prostą emanacją polityki. Świadomość prawna miała zastąpić używane wcześniej pojęcie , oznaczające intuicyjne poznanie p rdf:langString
Правосознание — это одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права, то есть, это субъективное восприятие правовых явлений людьми. rdf:langString
rdf:langString Sensibilisation juridique
rdf:langString Legal awareness
rdf:langString Świadomość prawna
rdf:langString Правосознание
rdf:langString Правосвідомість
xsd:integer 35919456
xsd:integer 1118345999
rdf:langString Legal awareness, sometimes called public legal education or legal literacy, is the empowerment of individuals regarding issues involving the law. Legal awareness helps to promote consciousness of legal culture, participation in the formation of laws and the rule of law. Public legal education, sometimes called civics education, comprises a range of activities intended to build public awareness and skills related to law and the justice system. This term also refers to the fields of practice and study concerned with those activities, and to a social and professional movement that advocates greater societal commitment to educating people about the law. Anna-Marie Marshall explains that "in order to realize their rights, people need to take the initiative to articulate them. This initiative, in turn, depends on the availability and the relevance of legal schema to people confronting problems." This is because laws exist as part of a larger organizational ecosystem in which the interests of the organization as well as those of the actors become inextricably linked to the ways in which they are enacted. Distinct from the education of students in law school seeking a degree in law (which is often simply called "legal education") and the continuing professional education of lawyers and judges (which is sometimes called "continuing legal education"), public legal education is principally aimed at people who are not lawyers, judges, or degree-seeking law students. The term "public legal education" (PLE) is related to, and may encompass, several similar terms. The terms "public legal information" and "public legal education and information" (PLEI) emphasize a difference between educating and providing information. The term "community legal education" is common in Australia and the United States, where it often refers to community-based public legal education activities led by legal aid organizations. The term "law-related education" (LRE) usually refers to public legal education in primary and secondary schools (and sometimes in higher education), as opposed to PLE for adults and outside of school.
rdf:langString La sensibilisation juridique, parfois appelée éducation juridique publique ou littératie juridique, est la responsabilisation des individus concernant les questions impliquant la loi. La sensibilisation juridique aide à promouvoir la conscience de la culture juridique, la participation à l'élaboration des lois et l' état de droit. L'éducation juridique publique, parfois appelée éducation civique, comprend une gamme d'activités visant à développer la sensibilisation du public et les compétences liées au droit et au système de justice. Ce terme désigne également les champs de pratique et d' études concernés par ces activités, ainsi qu'un mouvement social et professionnel qui prône un plus grand engagement sociétal dans l' éducation au droit. Anna-Marie Marshall explique que "pour faire valoir leurs droits, les gens doivent prendre l'initiative de les articuler. Cette initiative, à son tour, dépend de la disponibilité et de la pertinence du schéma juridique pour les personnes confrontées à des problèmes." En effet, les lois existent dans le cadre d'un écosystème organisationnel plus large dans lequel les intérêts de l'organisation ainsi que ceux des acteurs deviennent inextricablement liés à la manière dont ils sont promulgués. Distincte de la formation des étudiants en faculté de droit en quête d'une licence en droit (que l'on appelle souvent simplement « formation juridique ») et de la formation professionnelle continue des avocats et des magistrats (que l'on appelle parfois « formation juridique continue »), la formation juridique publique est principalement destinée aux personnes qui ne sont pas des avocats, des juges ou des étudiants en droit à la recherche d'un diplôme. Le terme « éducation juridique publique » (PLE) est lié à, et peut englober, plusieurs termes similaires. Les termes « information juridique publique » et « éducation et information juridiques publiques » (VIJ) soulignent une différence entre éduquer et fournir de l'information. Le terme « éducation juridique communautaire » est courant en Australie et aux États-Unis, où il fait souvent référence à des activités communautaires d'éducation juridique publiques menées par des organisations d' aide juridique. Le terme « enseignement lié au droit » (LRE) désigne généralement l'enseignement juridique public dans les écoles primaires et secondaires (et parfois dans l'enseignement supérieur), par opposition à la PLE pour les adultes et en dehors de l'école.
rdf:langString Świadomość prawna - wiedza, oceny, postawy i postulaty na temat prawa. Badania nad świadomością prawną są prowadzone przez socjologię prawa Świadomość prawna, została wprowadzona do polskiej socjologii prawa pod wpływem teorii Leona Petrażyckiego. Miała ona pozwolić w empiryczny sposób badać obecność zjawisk prawnych w psychice jednostek i to w jaki sposób prawo funkcjonuje w społeczeństwie. Badania świadomości prawnej rozwinięto pod wpływem marksizmu, przez który była traktowana jako element świadomości społecznej. Pomimo używania marksistowskiej frazeologii, empiryczne badania świadomości prawnej w Polsce wykraczały poza założenia marksizmu, w którym prawo jest jedynie prostą emanacją polityki. Świadomość prawna miała zastąpić używane wcześniej pojęcie , oznaczające intuicyjne poznanie porządku prawnego. Poczucie prawne było terminem używanym w niektórych teoriach prawa (np. w historycznej szkole prawa), jednak późniejsi badacze empiryczni odrzucali je ze względu na nienaukowość. Głównymi badaczami tego okresu byli Maria Borucka-Arctowa i Adam Podgórecki. Poza Polską, badania świadomości prawnej wiązały się z badaniami KOL (Knowledge and Opinions about Law), których celem było zbadanie publicznej wiedzy o prawie. Studia KOL miały przyczynić się do lepszego rozumienia społecznej percepcji prawa, poznania uwarunkowań jego skuteczności. Badano społeczną znajomość prawa, postawy wobec niego, oceny funkcjonowania i oczekiwania, a także uwarunkowania . Świadomość prawna jest częścią kultury prawnej. W zależności od przyjętych ram teoretycznych, świadomość prawna może być rozpatrywana bardziej indywidualistycznie lub strukturalnie (świadomość prawna jako konsekwencja istniejących struktur społecznych). Możliwe są również stanowiska łączące oba podejścia.
rdf:langString Правосознание — это одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права, то есть, это субъективное восприятие правовых явлений людьми. В психологии и педагогике под правосознанием понимается система психических свойств, реализующихся в когнитивной и чувственно-эмоциональной сфере и детерминирующих субъективное отражение правовой действительности, а также социально-правовое поведение человека.Правосознание - это одна из приоритетных составляющих известной теоретической конструкции (теоретическое тело) более сложных форм правовых сознаний (например, национального "российского правового сознания", "белорусского правового сознания" др).
rdf:langString Правосвідомість — форма суспільної свідомості, що містить в собі поглядів, почуттів, емоцій, ідей, теорій та концепцій, а також уявлень і настанов, які характеризують відношення особи, суспільної групи і суспільства в цілому до чинного чи бажаного права, а також до всього, що охоплюється правовим регулюванням. Правосвідомість є однією з пріоритетних складових теоретичної конструкції ("теоретичним тілом") більш складних форм правових свідомостей (наприклад, національної "української правової свідомості".
xsd:nonNegativeInteger 36112

data from the linked data cloud