Institution

http://dbpedia.org/resource/Institution an entity of type: Thing

Instituce (z lat. instituce, ustanovit, zřídit) znamená v sociologii obecně praktikovaný, schvalovaný a předávaný způsob jednání a vztahů. Působí jednak jako mechanismus sociální kontroly a udržování sociálního řádu, jednak jako vzor jednání, který ulehčuje život a usnadňuje spolupráci. V jiných vědách a v běžné řeči se institucemi často míní také organizace, ústav, orgán to jest více méně trvalé a účelové společenské útvary s jasnou hranicí, členstvím, vnitřní dělbou činností a tak dále. rdf:langString
Institucio estas socia mekanismo kiu influas la konduton de homoj. Institucioj estas karakterizitaj per socia celo, daŭro ne limigita de la vivodaŭro de individua homo, kaj la estigo de reguloj de homa konduto. Por ke io estu institucio, ĝi devas esti agnoskita kiel tia de almenaŭ du homoj. rdf:langString
Erakundeak edo instituzioak erreproduzitu egiten diren egitura sozial iraunkorrak dira, hala nola eskolak, unibertsitateak, ospitaleak, enpresak eta ordenamendu juridikoak, arau, rol, jarrera eta balio egonkorrak dituztenak euren funtzionamenduari eta gizartean duten integrazioari buruz. rdf:langString
Une institution sociale est une structure sociale dotée d'une certaine stabilité et durabilité, dans le temps. Il s'agit d'un mode de régulation d'interactions sociales vouées à se reproduire; les interactions vouées à se reproduire tendent à faire émerger des institutions sociales telles que le mariage, chômage, l'école ou la famille, afin d'y réguler les interactions. Toute institution sociale se présente comme un ensemble de croyances, de normes, d'attitudes et de pratiques. rdf:langString
L'istituzione è una configurazione di sovrastrutture organizzate giuridicamente che ha come fine quello di garantire le relazioni sociali, la conservazione e l'attuazione di norme sociali e giuridiche stabilite tra l'individuo e la società o tra l'individuo e lo Stato sottratte all'arbitrio individuale e del potere in generale. rdf:langString
제도(制度)는 관습이나 도덕, 법률 따위의 규범이나 사회 구조의 체계이며, 제도 가운데 그 사회에서 실제로 받아들여지거나 지지를 받는 제도를 사회 제도라고 부른다. rdf:langString
制度(せいど、英語: system, institution)は、人間行動の定型化されたパターン。社会関係を円滑に営むために社会を構成する集団の構成者や、その社会の統治者によって定められた決まりごととして定式化され、公認されていることが多い。集団の構成者個々の意志は別として、集団の構成者全員が締結した契約として考え得るほど拘束力を強めることがある。制度の効力はそれを定めた各集団に限られるが、他の集団に対しても影響を与えている。社会全般に関わる制度をという。法治国家における制度は法によって定められている。 改革(かいかく)は既存の制度、機構、組織等を改めることである。 社会における制度は、構成者の持つ権益を守り、相互の利害を調整することを目的としている。この目的を達成するためには、構成者全員が納得する形で定める必要があるが、現在においても利害関係の衝突から定めることが困難な場合がある。 rdf:langString
Instytucja – termin socjologiczny wprowadzony przez Herberta Spencera, odnoszący się do bardzo trwałych elementów porządku społecznego (takich jak rodzina, własność, prawo), uregulowanych i usankcjonowanych form działalności (na przykład nauka, szkolnictwo, sądownictwo), uznanych sposobów rozwiązywania problemów współpracy i współżycia (na przykład małżeństwo, rozwód, kredyt, arbitraż) oraz niektórych organizacji formalnych pełniących w społeczeństwie określone funkcje (na przykład szpital, więzienie, fabryka, urząd). rdf:langString
المؤسسة هي استقرار وقيمة وانماط متكرره من السلوك كهياكل أو الات النظام الاجتماعي فهي تتحكم في سلوك مجموعة من الافراد داخل مجتمع معين" يتم تحديد المستويات التي لديها غرض اجتماعي والتي تتجاوز الأفراد والنوايا الي تتوسط القواعد الي تحكم سلوك حي. rdf:langString
Una institució és una plataforma per actuar conjuntament dotada d'un determinat poder i de mecanismes especialitzats. Les creen els actors que actuen autònomament (reactius, , ) en una situació de multidependència. Els actors que actuen conjuntament s'enfronten a situacions que han de superar. En els casos més complicats cal que estructuren les relacions entre ells per coordinar-se, aquesta és la raó de la institució. Necessiten crear unes normes, regles i en definitiva un règim de coordinació per regular les seues accions i actuar col·lectivament. rdf:langString
Institution (lateinisch institutum „Einrichtung“) ist ein in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften uneinheitlich definierter Begriff. Im Allgemeinen wird darunter ein Ordnungs- und Regelsystem verstanden, das soziales Verhalten und Handeln von Individuen, Gruppen und Gemeinschaften in einer Weise formt, stabilisiert und lenkt, dass es im Ergebnis für andere Interaktions­teilnehmer erwartbar wird. Häufig werden darunter feste gesellschaftliche Einrichtungen wie Behörden, Gerichte, Universitäten und Schulen verstanden (analog zum englischen Sprachgebrauch). Soziologisch wären derartige Gebilde jedoch genauer als institutionalisierte soziale Organisationen zu bezeichnen. rdf:langString
Ο όρος Θεσμός προέρχεται από το ρήμα τίθημι. Αυτό που έχει τεθεί, και ισχύει ως δίκαιο. Φέρεται με κύρια σημασία ως κανόνας Δικαίου, Νόμος. Επίσης φέρεται και ως σύστημα το οποίο δημιουργεί ηθική και νομική κατάσταση π.χ. ο θεσμός της οικογένειας. Στον πληθυντικό φέρεται ως σύνολο θεμελιωδών καταστάσεων νόμου π.χ. Οι πολιτικοί θεσμοί, τα κοινοβουλευτικά θέσμια, οι εκκλησιαστικοί θεσμοί.Οι θεσμοί είναι "σταθερά, αξιακά, επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς". Σαν δομές ή μηχανισμοί κοινωνικού ελέγχου καθορίζουν την κοινωνική συμπεριφορά ενός συνόλου ατόμων σε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Οι θεσμοί ταυτίζονται με έναν κοινωνικό σκοπό, υπερβαίνοντας τα άτομα και τις προθέσεις τους με το να καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν την συμπεριφορα τους. rdf:langString
Una institución es una organización establecida o fundada para desempeñar una función de interés público.​ Instituciones son tanto las principales agrupaciones que vertebran la vida social como cualquier otra organización o corporación pública o privada creada para desempeñar determinada labor económica, política, social, educativa, cultural, científica, etc. (familia, Estado, iglesia, escuela, partido político, club deportivo, sindicato, empresa, etc.) rdf:langString
Institutions are humanly devised structures of rules and norms that shape and constrain individual behavior. All definitions of institutions generally entail that there is a level of persistence and continuity. Laws, rules, social conventions and norms are all examples of institutions. Institutions vary in their level of formality and informality. rdf:langString
Pranata atau institusi adalah norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus.Norma/aturan dalam pranata berbentuk tertulis (undang-undang dasar, undang-undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku) dan tidak tertulis (hukum adat, kebiasaan yang berlaku, sanksinya ialah sanksi sosial/moral (misalkan dikucilkan)). Pranata bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan umur. Institusi dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu: rdf:langString
Instituições são estruturas ou de , que regulam o comportamento de um conjunto de indivíduos dentro de uma determinada comunidade. Instituições são identificadas com uma função social, que transcende os indivíduos e as intenções mediando as regras que governam o comportamento vivo. Na definição de Huntington, são "padrões de comportamento recorrentes, valorizados e estáveis.". rdf:langString
Een sociale institutie, of kortweg institutie als de context duidelijk is, is een formele of informele regel die het gedrag en de interactie binnen een groep beperkt. Een andere mogelijke definitie is een algemeen ingeslepen, collectief gedragspatroon, dat zich historisch heeft ontwikkeld, en dat het handelen van de mens modelleert [...]. Sociale instituties zijn noodzakelijk in de samenleving om mensen min of meer voorspelbaar met elkaar te laten omgaan. Instituties zorgen voor stabiliteit tussen mensen, maar zijn tegelijk ook beperkend, omdat de mens binnen een institutie vaste patronen moet volgen. Deze beperkingen vormen de sociale structuur door bepaald gedrag te verbieden of juist te vereisen. Het zijn de spelregels van een samenleving die de onzekerheden moeten verminderen die ontst rdf:langString
Ordet institution har ungefär samma innebörd i de olika kontexter det förekommer i. Det står för komplexa strukturer som består av människor, idéer, traditioner (eller andra byggnader och infrastrukturer). Dessa understödjer verksamheterna där de ingår. Institutioner som skapats av tidigare institutioner kan till synes te sig abstrakta, exempelvis olika lagar, idéer och kulturyttringar. Men de fungerar i praktiken väldigt handfast och styr delar av våra samhällen mycket effektivt: rdf:langString
Социальный, или общественный институт — это система взаимосвязанных норм, которые опираются на коллективно разделяемые ценности, свойственные тому или иному обществу или той или иной социальной группе, и обобщаются как способы действия, мышления и чувствования. Социальные институты выстраиваются на основе норм и социальных ожиданий, порождают практики социальной жизни. Представление о социальных институтах связано с понятием социальной структуры и социально организованной деятельностью людей. rdf:langString
Соціа́льна інститу́ція, також соціа́льний інститу́т як термін широко застосовується для опису регулярно повторюваних протягом тривалого часу соціальних практик, що санкціоновані та підтримуються з допомогою соціальних норм і мають важливе значення в структурі суспільства. rdf:langString
根據塞繆爾·P·亨廷頓 (Samuel P. Huntington) 的說法,制度(英語:Institution,或譯建制等)是“穩定的、(於所在社群被認定為)蘊含價值的、反覆出現的行為模式。” 制度可以指管理特定社群內一組個人行為的機制,並被確定為具有社會目的,透過調節支配生活行為的規則來超越個人和意圖。 根據 Geoffrey M. Hodgson 的說法,稱制度是一種行為形式,是一種誤導;相反,他指出,制度是“構建社會互動的綜合規則系統”。 “制度”一詞經常適用於非正式制度,如習俗或對社會很重要的行為模式,也適用於由法律和習俗創建的特定正式制度,並在管理社會行為方面具有獨特的永久性。初級或元機構是諸如家庭之類的機構,其範圍足以涵蓋其他機構。 制度塑造、穩定和指導個人、團體和社區的社會行為和行動,從而使互動中的其他參與者可以預期結果。它通常被理解為固定的社會機構,例如政府當局、法院和學校等。然而,在社會學上,這種結構可以更準確地描述為制度化的社會組織。 今天常用的制度定義之一來自道格拉斯·諾斯(Douglass North),他將其描述為一個社會遊戲的正​​式和非正式規則,它決定了政治、經濟和社會互動的激勵結構。 最終達成之協議和所做出之改變可能無法達成制度支持者期望之效果,甚至還可能產生其他意想不到之後果。 rdf:langString
rdf:langString Institution
rdf:langString مؤسسة
rdf:langString Institució
rdf:langString Instituce
rdf:langString Institution
rdf:langString Θεσμός
rdf:langString Institucio
rdf:langString Institución
rdf:langString Erakunde
rdf:langString Pranata
rdf:langString Institution sociale
rdf:langString Istituzione
rdf:langString 제도 (사회)
rdf:langString 制度
rdf:langString Instytucja (socjologia)
rdf:langString Sociale institutie
rdf:langString Instituição
rdf:langString Социальный институт
rdf:langString Institution
rdf:langString Соціальна інституція
rdf:langString 制度
xsd:integer 294833
xsd:integer 1123961446
rdf:langString Una institució és una plataforma per actuar conjuntament dotada d'un determinat poder i de mecanismes especialitzats. Les creen els actors que actuen autònomament (reactius, , ) en una situació de multidependència. Els actors que actuen conjuntament s'enfronten a situacions que han de superar. En els casos més complicats cal que estructuren les relacions entre ells per coordinar-se, aquesta és la raó de la institució. Necessiten crear unes normes, regles i en definitiva un règim de coordinació per regular les seues accions i actuar col·lectivament. Les institucions tenen una doble dimensió. Per una banda permeten participar en els individus i per altra els exclouen. També té una cara externa (manera de presentar-se al món) i una cara interna (manera de treballar internament). Les institucions fan que el Govern deixi de ser qui governa. Es creen sobre institucions ja existents, les societat no són taules rases, per tant ja existeixen taules de comportament. Si es parteix de la base de què les institucions són els mitjans pels quals actuen col·lectivament els exemples d'institucions podrien ser molts i de molt variada temàtica. Així, són institucions: * l'església * l'escola * l'exèrcit * el matrimoni * els hospitals * la presó És un dels principals objectes d'estudi de la política, sociologia i també de la història, ja que la seva evolució classifica els diferents períodes o sistemes així com les relacions i la forma d'actuar col·lectivament dels individus.
rdf:langString المؤسسة هي استقرار وقيمة وانماط متكرره من السلوك كهياكل أو الات النظام الاجتماعي فهي تتحكم في سلوك مجموعة من الافراد داخل مجتمع معين" يتم تحديد المستويات التي لديها غرض اجتماعي والتي تتجاوز الأفراد والنوايا الي تتوسط القواعد الي تحكم سلوك حي. فمصطلح «مؤسسة» ينطبق عادة على العرف أو السلوك نمط مهم في المجتمع وخاصة المنظمات الرسمية للحكومة والخدمات العامة كما هياكل واليات النظام الاجتماعي والمؤسسات هي الكائن الرئيسي لدراسة في العلوم الاجتماعية مثل العلوم السياسية وعلم الإنسان وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع (وهذا العلم الاخير الذي تم وصفه عن طريق اميل «دور كهايم باسم» هو علم المؤسسات وتكوينها وعملها) المؤسسات هي الشغل الشاغل للقانون والية رسمية لوضع القواعد السياسية والانفاذ.
rdf:langString Instituce (z lat. instituce, ustanovit, zřídit) znamená v sociologii obecně praktikovaný, schvalovaný a předávaný způsob jednání a vztahů. Působí jednak jako mechanismus sociální kontroly a udržování sociálního řádu, jednak jako vzor jednání, který ulehčuje život a usnadňuje spolupráci. V jiných vědách a v běžné řeči se institucemi často míní také organizace, ústav, orgán to jest více méně trvalé a účelové společenské útvary s jasnou hranicí, členstvím, vnitřní dělbou činností a tak dále.
rdf:langString Ο όρος Θεσμός προέρχεται από το ρήμα τίθημι. Αυτό που έχει τεθεί, και ισχύει ως δίκαιο. Φέρεται με κύρια σημασία ως κανόνας Δικαίου, Νόμος. Επίσης φέρεται και ως σύστημα το οποίο δημιουργεί ηθική και νομική κατάσταση π.χ. ο θεσμός της οικογένειας. Στον πληθυντικό φέρεται ως σύνολο θεμελιωδών καταστάσεων νόμου π.χ. Οι πολιτικοί θεσμοί, τα κοινοβουλευτικά θέσμια, οι εκκλησιαστικοί θεσμοί.Οι θεσμοί είναι "σταθερά, αξιακά, επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς". Σαν δομές ή μηχανισμοί κοινωνικού ελέγχου καθορίζουν την κοινωνική συμπεριφορά ενός συνόλου ατόμων σε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Οι θεσμοί ταυτίζονται με έναν κοινωνικό σκοπό, υπερβαίνοντας τα άτομα και τις προθέσεις τους με το να καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν την συμπεριφορα τους. Σε μια κοινωνία υπάρχουν τυπικοί και άτυποι θεσμοί, οι πρώτοι είναι το σύνολο των γραμμένων κανόνων, νόμων κτλ ενώ οι δεύτεροι είναι άγραφοι κανόνες συμπεριφοράς. Η αλληλεπίδραση των δύο είναι ένα σημαντικό ζήτημα στις κοινωνικές επιστήμες.
rdf:langString Institution (lateinisch institutum „Einrichtung“) ist ein in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften uneinheitlich definierter Begriff. Im Allgemeinen wird darunter ein Ordnungs- und Regelsystem verstanden, das soziales Verhalten und Handeln von Individuen, Gruppen und Gemeinschaften in einer Weise formt, stabilisiert und lenkt, dass es im Ergebnis für andere Interaktions­teilnehmer erwartbar wird. Häufig werden darunter feste gesellschaftliche Einrichtungen wie Behörden, Gerichte, Universitäten und Schulen verstanden (analog zum englischen Sprachgebrauch). Soziologisch wären derartige Gebilde jedoch genauer als institutionalisierte soziale Organisationen zu bezeichnen. Die heute am häufigsten verwendete Definition von Institutionen stammt von Douglass North, der sie als die formellen wie informellen Spielregeln einer Gesellschaft beschreibt, die die Anreizstrukturen für das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenspiel festlegen. Die Auswirkungen von Institutionen (Institution Building) bzw. deren Strukturen sind vielfältig und umfassend. Dazu wird beispielsweise in modernen Erklärungsmodellen zum Wachstum und Erfolg von Gemeinwesen und Staaten auf die Wichtigkeit von langandauernden kontinuierlichen institutionellen Rahmenbedingungen wie Rechtssicherheit (geringe Korruptionsrate, effektive Gerichte, Vertrags- und Registersicherheit) oder öffentliche Sicherheit hingewiesen.
rdf:langString Institucio estas socia mekanismo kiu influas la konduton de homoj. Institucioj estas karakterizitaj per socia celo, daŭro ne limigita de la vivodaŭro de individua homo, kaj la estigo de reguloj de homa konduto. Por ke io estu institucio, ĝi devas esti agnoskita kiel tia de almenaŭ du homoj.
rdf:langString Erakundeak edo instituzioak erreproduzitu egiten diren egitura sozial iraunkorrak dira, hala nola eskolak, unibertsitateak, ospitaleak, enpresak eta ordenamendu juridikoak, arau, rol, jarrera eta balio egonkorrak dituztenak euren funtzionamenduari eta gizartean duten integrazioari buruz.
rdf:langString Institutions are humanly devised structures of rules and norms that shape and constrain individual behavior. All definitions of institutions generally entail that there is a level of persistence and continuity. Laws, rules, social conventions and norms are all examples of institutions. Institutions vary in their level of formality and informality. Institutions are a principal object of study in social sciences such as political science, anthropology, economics, and sociology (the latter described by Émile Durkheim as the "science of institutions, their genesis and their functioning"). Primary or meta-institutions are institutions such as the family or money that are broad enough to encompass sets of related institutions. Institutions are also a central concern for law, the formal mechanism for political rule-making and enforcement. Historians study and document the founding, growth, decay and development of institutions as part of political, economic and cultural history.
rdf:langString Una institución es una organización establecida o fundada para desempeñar una función de interés público.​ Instituciones son tanto las principales agrupaciones que vertebran la vida social como cualquier otra organización o corporación pública o privada creada para desempeñar determinada labor económica, política, social, educativa, cultural, científica, etc. (familia, Estado, iglesia, escuela, partido político, club deportivo, sindicato, empresa, etc.) Las instituciones son sistemas de índole social y cooperativa creadas bajo imposiciones legales, que procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos (que puede ser de toda una sociedad). Las instituciones trascienden las voluntades individuales, al identificarse con la imposición de un propósito considerado como un bien social, es decir, que vendría siendo algo "normal" para ese grupo. Su mecanismo de funcionamiento varía ampliamente en cada caso, aunque se destaca la elaboración de numerosas reglas o normas que suelen ser poco flexibles y amoldables.​ Muchas instituciones son organizaciones formalmente establecidas, aunque otras no; ni siquiera tienen por qué corresponderse con un lugar físico, extendiéndose a una conducta y costumbres consideradas importantes para una sociedad, como las particulares organizaciones formales de gobierno y servicio público, o incluso a hechos sociales contingentes (como el conducir un automóvil por la derecha en unos países y por la izquierda en otros), o al aprecio que se siente por una persona digna, respeto y consideración (tal o cual artista o personaje popular es considerado una institución). Las instituciones, como los seres humanos, han ido evolucionando a través del tiempo, lo cual ha permitido generar un orden y una estabilidad social, en donde cada miembro del grupo debe apegarse a ciertas normas y reglas, dando origen a la división del trabajo y a la organización de tareas y de roles; pero para que las instituciones se conformen deben reunir ciertas características como se menciona en el artículo de Power, Van Schaik y Lehmann, «La formación de las instituciones requiere intencionalidad compartida, el lenguaje y otras habilidades cognitivas en gran medida ausentes en otros primates», publicado en en 2016.​ Douglas North menciona que las instituciones son las limitaciones ideadas porque estructuran la interacción política, económica y social. Se componen de dos restricciones informales por ejemplo, los tabúes, costumbres, tradiciones, etc. y las limitaciones formales por ejemplo, las leyes de derechos de propiedad. Finalidad de las instituciones: 1) Crear orden y reducir la incertidumbre. 2) Proporcionar la estructura de incentivos en una economía de costos de transacción son un elemento crítico de los resultados económicos, y las instituciones -junto con la eficacia de la aplicación y la tecnología- determinan los costos de transacción. Cada desarrollo económico consiste en aumentar la especialización, la división del trabajo y la tecnología de forma continua más productivo.​ Como estructuras y mecanismos de orden social, las instituciones son uno de los principales objetos de estudio en las ciencias sociales, como la antropología, la sociología, la ciencia política, la economía y la administración de empresas entre otras. Las instituciones son también un tema de estudio central para el derecho, el régimen formal para la elaboración e implantación de reglas.
rdf:langString Une institution sociale est une structure sociale dotée d'une certaine stabilité et durabilité, dans le temps. Il s'agit d'un mode de régulation d'interactions sociales vouées à se reproduire; les interactions vouées à se reproduire tendent à faire émerger des institutions sociales telles que le mariage, chômage, l'école ou la famille, afin d'y réguler les interactions. Toute institution sociale se présente comme un ensemble de croyances, de normes, d'attitudes et de pratiques.
rdf:langString Pranata atau institusi adalah norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus.Norma/aturan dalam pranata berbentuk tertulis (undang-undang dasar, undang-undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku) dan tidak tertulis (hukum adat, kebiasaan yang berlaku, sanksinya ialah sanksi sosial/moral (misalkan dikucilkan)). Pranata bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan umur. Institusi dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu: * Institusi formal adalah suatu institusi yang dibentuk oleh pemerintah atau oleh swasta yang mendapat pengukuhan secara resmi serta mempunyai aturan-aturan tertulis/ resmi. Institusi formal dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: * Institusi pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan yang karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan kebahagiaan kesejahteraan masyarakat. Institusi Pemerintah atau Lembaga Pemerintah dibedakan menjadi dua macam, yaitu: * Lembaga pemerintah yang dipimpin oleh seorang menteri. * Lembaga pemerintah yang tidak dipimpin oleh seorang menteri, dan bertanggung jawab langsung kepada presiden (disebut Lembaga Pemerintah Non-Departemen). Contoh: Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. * Institusi swasta adalah institusi yang dibentuk oleh swasta (organisasi swasta) karena adanya motivasi atau dorongan tertentu yang didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Institusi atau lembaga ini secara sadar dan ikhlas melakukan kegiatan untuk ikut serta memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang tertentu sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Contoh: , Lembaga Konsumen, Lembaga Bantuan Hukum, Partai Politik. * Institusi non-formal adalah suatu institusi yang tumbuh dimasyarakat karena masyarakat membutuhkannya sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka. Ciri-ciri institusi non-formal antara lain: 1. * Tumbuh di dalam masyarakat karena masyarakat membentuknya, sebagai wadah untuk menampung aspirasi mereka. 2. * Lingkup kerjanya, baik wilayah maupun kegiatannya sangat terbatas. 3. * Lebih bersifat sosial karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggota. 4. * Pada umumnya tidak mempunyai aturan-aturan formal (Tanpa anggaran dasar/Anggaran rumah tangga).
rdf:langString L'istituzione è una configurazione di sovrastrutture organizzate giuridicamente che ha come fine quello di garantire le relazioni sociali, la conservazione e l'attuazione di norme sociali e giuridiche stabilite tra l'individuo e la società o tra l'individuo e lo Stato sottratte all'arbitrio individuale e del potere in generale.
rdf:langString 제도(制度)는 관습이나 도덕, 법률 따위의 규범이나 사회 구조의 체계이며, 제도 가운데 그 사회에서 실제로 받아들여지거나 지지를 받는 제도를 사회 제도라고 부른다.
rdf:langString 制度(せいど、英語: system, institution)は、人間行動の定型化されたパターン。社会関係を円滑に営むために社会を構成する集団の構成者や、その社会の統治者によって定められた決まりごととして定式化され、公認されていることが多い。集団の構成者個々の意志は別として、集団の構成者全員が締結した契約として考え得るほど拘束力を強めることがある。制度の効力はそれを定めた各集団に限られるが、他の集団に対しても影響を与えている。社会全般に関わる制度をという。法治国家における制度は法によって定められている。 改革(かいかく)は既存の制度、機構、組織等を改めることである。 社会における制度は、構成者の持つ権益を守り、相互の利害を調整することを目的としている。この目的を達成するためには、構成者全員が納得する形で定める必要があるが、現在においても利害関係の衝突から定めることが困難な場合がある。
rdf:langString Een sociale institutie, of kortweg institutie als de context duidelijk is, is een formele of informele regel die het gedrag en de interactie binnen een groep beperkt. Een andere mogelijke definitie is een algemeen ingeslepen, collectief gedragspatroon, dat zich historisch heeft ontwikkeld, en dat het handelen van de mens modelleert [...]. Sociale instituties zijn noodzakelijk in de samenleving om mensen min of meer voorspelbaar met elkaar te laten omgaan. Instituties zorgen voor stabiliteit tussen mensen, maar zijn tegelijk ook beperkend, omdat de mens binnen een institutie vaste patronen moet volgen. Deze beperkingen vormen de sociale structuur door bepaald gedrag te verbieden of juist te vereisen. Het zijn de spelregels van een samenleving die de onzekerheden moeten verminderen die ontstaan bij interacties en uitwisseling. Hiermee brengen instituties stabiliteit in de samenleving, wat overigens niet betekent dat bestaande instituties de meest doeltreffende structuur bieden. Instituties bepalen samen met de omgevingsfactoren in belangrijke mate de mogelijkheden binnen een samenleving. Er zijn formele instituties als wetten, terwijl er ook informele instituties als gewoonten zijn. Vaak zijn formele en informele instituties met elkaar gecombineerd, zoals in de institutie huwelijk. Er bestaat allerlei wetgeving voor het huwelijk en de gehuwden, maar ook bestaan er allerlei gewoonten hoe getrouwde mensen met elkaar om horen te gaan. Sociale instituties hebben vaak een lange traditie. Ze kunnen echter wel veranderen; zo is het huwelijk – oorspronkelijk alleen toegestaan tussen een man en een vrouw – in veel landen veranderd zodat het een verbintenis is geworden tussen twee mensen, ongeacht hun geslacht. Instituties worden ervaren als voorgegeven feiten die door de samenleving aan individuen zijn opgelegd. Soms wordt er een morele autoriteit aan toegekend en wordt aantasting ervan als een heiligschennis gezien.
rdf:langString Instytucja – termin socjologiczny wprowadzony przez Herberta Spencera, odnoszący się do bardzo trwałych elementów porządku społecznego (takich jak rodzina, własność, prawo), uregulowanych i usankcjonowanych form działalności (na przykład nauka, szkolnictwo, sądownictwo), uznanych sposobów rozwiązywania problemów współpracy i współżycia (na przykład małżeństwo, rozwód, kredyt, arbitraż) oraz niektórych organizacji formalnych pełniących w społeczeństwie określone funkcje (na przykład szpital, więzienie, fabryka, urząd).
rdf:langString Instituições são estruturas ou de , que regulam o comportamento de um conjunto de indivíduos dentro de uma determinada comunidade. Instituições são identificadas com uma função social, que transcende os indivíduos e as intenções mediando as regras que governam o comportamento vivo. Na definição de Huntington, são "padrões de comportamento recorrentes, valorizados e estáveis.". Organizadas sob o escopo de regras e normas, visam à ordenação das interações entre os indivíduos e entre estes e suas respectivas formas organizacionais. Com outras palavras, as instituições sociais tem seu papel fundamental no processo de socialização, ou seja, tem como objetivo fazer um indivíduo tornar-se membro da sociedade. O termo "instituição" comumente se aplica tanto às instituições informais quanto como a padrões de comportamento ou costumes importantes para uma sociedade, e em particular às instituições formais criadas por entidades como os governos e serviços públicos - instituições como a família são suficientemente amplas para abranger outras instituições.
rdf:langString Социальный, или общественный институт — это система взаимосвязанных норм, которые опираются на коллективно разделяемые ценности, свойственные тому или иному обществу или той или иной социальной группе, и обобщаются как способы действия, мышления и чувствования. Социальные институты выстраиваются на основе норм и социальных ожиданий, порождают практики социальной жизни. Представление о социальных институтах связано с понятием социальной структуры и социально организованной деятельностью людей. Институтами являются, например, частная собственность, демократия, гражданство, брак, договор и т. д. Институты определяют социальные роли, изменения в социальных институтах рассматриваются как главный критерий социальных изменений. Существует мнение, что характер общественных институтов, существующих в той или иной стране, определяет успех или провал развития данной страны в долгосрочной перспективе (см. ниже ).
rdf:langString Ordet institution har ungefär samma innebörd i de olika kontexter det förekommer i. Det står för komplexa strukturer som består av människor, idéer, traditioner (eller andra byggnader och infrastrukturer). Dessa understödjer verksamheterna där de ingår. Institutioner som skapats av tidigare institutioner kan till synes te sig abstrakta, exempelvis olika lagar, idéer och kulturyttringar. Men de fungerar i praktiken väldigt handfast och styr delar av våra samhällen mycket effektivt: * en organisation, ordnandet av olika delar till inbördes samverkan, eller en större sammanslutning (till exempel bolag, facklig organisation, förening) * en organisatorisk enhet inom en högskola eller ett universitet, se institution (akademisk) * en (ibland nedsättande) benämning på till exempel behandlingshem eller boende för pensionärer * en , en stiftelse * inom samhällsvetenskapen en benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster (se samhällsinstitution) * inom historisk och historiskt inriktad samhällsvetenskap en benämning på bestående och återkommande tankemönster (till exempel Thorstein Veblens institutioner habits of thought och institutionalism) * inom Europeiska unionen (EU) finns sju institutioner, se Europeiska unionens institutioner.
rdf:langString 根據塞繆爾·P·亨廷頓 (Samuel P. Huntington) 的說法,制度(英語:Institution,或譯建制等)是“穩定的、(於所在社群被認定為)蘊含價值的、反覆出現的行為模式。” 制度可以指管理特定社群內一組個人行為的機制,並被確定為具有社會目的,透過調節支配生活行為的規則來超越個人和意圖。 根據 Geoffrey M. Hodgson 的說法,稱制度是一種行為形式,是一種誤導;相反,他指出,制度是“構建社會互動的綜合規則系統”。 “制度”一詞經常適用於非正式制度,如習俗或對社會很重要的行為模式,也適用於由法律和習俗創建的特定正式制度,並在管理社會行為方面具有獨特的永久性。初級或元機構是諸如家庭之類的機構,其範圍足以涵蓋其他機構。 制度塑造、穩定和指導個人、團體和社區的社會行為和行動,從而使互動中的其他參與者可以預期結果。它通常被理解為固定的社會機構,例如政府當局、法院和學校等。然而,在社會學上,這種結構可以更準確地描述為制度化的社會組織。 今天常用的制度定義之一來自道格拉斯·諾斯(Douglass North),他將其描述為一個社會遊戲的正​​式和非正式規則,它決定了政治、經濟和社會互動的激勵結構。 制度是社會科學的主要研究對象,例如政治學、人類學、經濟學和社會學(社會學被艾彌爾·涂爾幹(Émile Durkheim)描述為“研究制度及其起源和功能的科學”)。 制度也是法律的核心問題,是政治規則制定和執行的正式機制,也是歷史學者的議題之一。 制度、制度建設及其結構的影響是多樣而廣泛的。為此,如社區和國家發展和成功的現代解釋模型指出了長期、持續的制度框架條件的重要性,例如法律安全(低腐敗率、有效的法院、合同和登記安全)或公共安全等。 最終達成之協議和所做出之改變可能無法達成制度支持者期望之效果,甚至還可能產生其他意想不到之後果。
rdf:langString Соціа́льна інститу́ція, також соціа́льний інститу́т як термін широко застосовується для опису регулярно повторюваних протягом тривалого часу соціальних практик, що санкціоновані та підтримуються з допомогою соціальних норм і мають важливе значення в структурі суспільства. Поняття соціального інституту часто застосовують поряд із поняттями соціальної ролі та соціальної групи. Проте, поняття «соціальний інститут», так само позначаючи усталені зразки поведінки, є, порівняно з поняттям ролі, поняттям вищого порядку, яке включає багато ролей. Деякі науковці проводять межу між соціальним інститутом та соціальною групою лише у кількісному вимірі, оскільки соціальним групам також властиві певні групові моделі поведінки. Проте, група — це, в першу чергу, сукупність індивідів, що взаємодіють між собою, а інститут — система соціальних зв'язків та сукупність соціальних норм, що реалізуються на практиці.
xsd:nonNegativeInteger 41373

data from the linked data cloud