High Court (Hong Kong)

http://dbpedia.org/resource/High_Court_(Hong_Kong) an entity of type: Thing

The High Court of the Hong Kong Special Administrative Region is a part of the legal system of Hong Kong. It consists of the Court of Appeal and the Court of First Instance; it deals with criminal and civil cases which have risen beyond the lower courts. It is a superior court of record of unlimited civil and criminal jurisdiction. It was named the Supreme Court before 1997. Though previously named the Supreme Court, this Court has long been the local equivalent to the Senior Courts of England and Wales and has never been vested with the power of final adjudication. rdf:langString
Tá an Ard-Chúirt (Sínis traidisiúnta: 高等法院) i Hong Cong comhdhéanta de agus . Déileálann sí le cásanna coiriúla agus sibhialta a thagann ó na cúirteanna níos ísle. Ba í an Chúirt Uachtarach an t-ainm a bhí uirthi roimh 1997. rdf:langString
香港特別行政區高等法院(英語:The High Court of the Hong Kong Special Administrative Region),是香港司法機構的一個法院,由兩部份組成:原訟法庭和上訴法庭。 原訟法庭是香港最高級的原訟法院,有無限的司法管轄權,除有關中華人民共和國的國防和外交等國家行為,可聆訊香港任何的民事和刑事訴訟,還處理來自各區的裁判法院、勞資審裁處、小額錢債審裁處和淫褻物品審裁處的上訴案件。此外,如果被告在裁判法院案件中保釋被裁判官拒絕,被告可以向高等法院原訟法庭法官提出保釋申請,由法官去決定是否批准保釋申請。 上訴法庭是香港除終審法院外最高級的上訴法院,專門處理來自原訟法庭、區域法院和土地審裁處的上訴訴訟,還處理來自各級法院由律政司提出的刑期覆核申請,而上訴法庭的上訴案件則會轉至終審法院。 香港高等法院位於香港島金鐘金鐘道38號,與金鐘道政府合署為鄰。行政長官林鄭月娥於2017年的施政報告中提及,與司法機構達成共識,將高等法院重置於中環新海濱的五號用地,以解決法院的長遠需要。 rdf:langString
rdf:langString Ard-Chúirt (Hong Cong)
rdf:langString High Court (Hong Kong)
rdf:langString 香港高等法院
xsd:float 22.27833366394043
xsd:float 114.163330078125
xsd:integer 2305259
xsd:integer 1120473232
rdf:langString Hong Kong Basic Law and High Court Ordinance
xsd:integer 150
rdf:langString Hoeng1 gong2 dak6 bit6 hang4 zing3 koei1 gou1 dang2 faat3 jun2
xsd:integer 38
rdf:langString Xiānggǎng Tèbiéxíngzhèngqū Gāoděngfǎ​yuàn
rdf:langString 香港特别行政区高等法院
rdf:langString 香港特別行政區高等法院
rdf:langString Hēung góng dahk biht hàhng jing kēui gōu dáng faat yún
xsd:string 22.278333333333332 114.16333333333333
rdf:langString The High Court of the Hong Kong Special Administrative Region is a part of the legal system of Hong Kong. It consists of the Court of Appeal and the Court of First Instance; it deals with criminal and civil cases which have risen beyond the lower courts. It is a superior court of record of unlimited civil and criminal jurisdiction. It was named the Supreme Court before 1997. Though previously named the Supreme Court, this Court has long been the local equivalent to the Senior Courts of England and Wales and has never been vested with the power of final adjudication.
rdf:langString Tá an Ard-Chúirt (Sínis traidisiúnta: 高等法院) i Hong Cong comhdhéanta de agus . Déileálann sí le cásanna coiriúla agus sibhialta a thagann ó na cúirteanna níos ísle. Ba í an Chúirt Uachtarach an t-ainm a bhí uirthi roimh 1997.
rdf:langString 香港特別行政區高等法院(英語:The High Court of the Hong Kong Special Administrative Region),是香港司法機構的一個法院,由兩部份組成:原訟法庭和上訴法庭。 原訟法庭是香港最高級的原訟法院,有無限的司法管轄權,除有關中華人民共和國的國防和外交等國家行為,可聆訊香港任何的民事和刑事訴訟,還處理來自各區的裁判法院、勞資審裁處、小額錢債審裁處和淫褻物品審裁處的上訴案件。此外,如果被告在裁判法院案件中保釋被裁判官拒絕,被告可以向高等法院原訟法庭法官提出保釋申請,由法官去決定是否批准保釋申請。 上訴法庭是香港除終審法院外最高級的上訴法院,專門處理來自原訟法庭、區域法院和土地審裁處的上訴訴訟,還處理來自各級法院由律政司提出的刑期覆核申請,而上訴法庭的上訴案件則會轉至終審法院。 香港高等法院位於香港島金鐘金鐘道38號,與金鐘道政府合署為鄰。行政長官林鄭月娥於2017年的施政報告中提及,與司法機構達成共識,將高等法院重置於中環新海濱的五號用地,以解決法院的長遠需要。
rdf:langString The Honourable Mr Justice Jeremy Poon Shiu-chor, CJHC
rdf:langString Chief Judge of the High Court
rdf:langString High Court of the Hong Kong Special Administrative Region
rdf:langString 香港特別行政區高等法院
xsd:nonNegativeInteger 43379
<Geometry> POINT(114.16333007812 22.27833366394)

data from the linked data cloud