Golden Rule (fiscal policy)

http://dbpedia.org/resource/Golden_Rule_(fiscal_policy) an entity of type: WikicatBudgets

De gulden financieringsregel is een begrotingsregel. Volgens deze regel behoren lopende uitgaven gedekt te worden door lopende ontvangsten (sluitende gewone dienst), maar mag er wel worden geleend voor investeringen die gedurende een aantal jaren nut hebben (zogeheten kapitaaluitgaven). De kapitaallasten (rentelasten en afschrijvingslasten van activa) worden volgens deze begrotingsregel tot de lopende uitgaven gerekend. Hoewel deze regel zowel in de micro- als in de macro-economie kan worden toegepast, wordt deze regel vooral gebruikt bij verwijzingen naar overheidsuitgaven. rdf:langString
The Golden Rule is a guideline for the operation of fiscal policy. The Golden Rule states that over the economic cycle, the Government will borrow only to invest and not to fund current spending. In layman's terms this means that on average over the ups and downs of an economic cycle the government should only borrow to pay for investment that benefits future generations. Day-to-day spending that benefits today's taxpayers should be paid for with today's taxes, not with leveraged investment. Therefore, over the cycle the (i.e., net of investment) must balance or be brought into surplus. rdf:langString
Złota reguła, Złota reguła finansów publicznych – zasada postępowania w ramach polityki fiskalnej rządu. Złota reguła postuluje aby finansować deficytem budżetowym jedynie wydatki majątkowe (inwestycyjne), czyli te o charakterze długookresowym np. wydatki na infrastrukturę. Natomiast bieżące wydatki państwa powinny być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe. Państwo powinno dążyć do utrzymania zrównoważonego budżetu. Jednym z celów wyznaczonych w Traktacie z Maastricht, opierającym się na powyższej regule, było ograniczenie deficytu budżetowego do poziomu 3% PKB. rdf:langString
rdf:langString Golden Rule (fiscal policy)
rdf:langString Gulden financieringsregel
rdf:langString Złota reguła (finanse publiczne)
xsd:integer 1739547
xsd:integer 1112482433
rdf:langString The Golden Rule is a guideline for the operation of fiscal policy. The Golden Rule states that over the economic cycle, the Government will borrow only to invest and not to fund current spending. In layman's terms this means that on average over the ups and downs of an economic cycle the government should only borrow to pay for investment that benefits future generations. Day-to-day spending that benefits today's taxpayers should be paid for with today's taxes, not with leveraged investment. Therefore, over the cycle the (i.e., net of investment) must balance or be brought into surplus. The core of the 'golden rule' framework is that, as a general rule, policy should be designed to maintain a stable allocation of public sector resources over the course of the business cycle. Stability is defined in terms of the following ratios: 1. * The ratio of public sector net worth to national income 2. * The ratio of public current expenditure to national income 3. * The ratio of public sector income to national income. If national income is growing, and net worth is positive this rule implies that, on average, there should be net surplus of income over expenditure. The justification for the Golden Rule derives from macroeconomic theory. Other things being equal, an increase in government borrowing raises the real interest rate consequently crowding out (reducing) investment because a higher rate of return is required for investment to be profitable. Unless the government uses the borrowed funds to invest in projects with a similar rate of return to private investment, capital accumulation falls, with negative consequences upon economic growth.
rdf:langString De gulden financieringsregel is een begrotingsregel. Volgens deze regel behoren lopende uitgaven gedekt te worden door lopende ontvangsten (sluitende gewone dienst), maar mag er wel worden geleend voor investeringen die gedurende een aantal jaren nut hebben (zogeheten kapitaaluitgaven). De kapitaallasten (rentelasten en afschrijvingslasten van activa) worden volgens deze begrotingsregel tot de lopende uitgaven gerekend. Hoewel deze regel zowel in de micro- als in de macro-economie kan worden toegepast, wordt deze regel vooral gebruikt bij verwijzingen naar overheidsuitgaven.
rdf:langString Złota reguła, Złota reguła finansów publicznych – zasada postępowania w ramach polityki fiskalnej rządu. Złota reguła postuluje aby finansować deficytem budżetowym jedynie wydatki majątkowe (inwestycyjne), czyli te o charakterze długookresowym np. wydatki na infrastrukturę. Natomiast bieżące wydatki państwa powinny być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe. Państwo powinno dążyć do utrzymania zrównoważonego budżetu. Zastosowanie reguły ma zapobiegać negatywnym skutkom zmian wydatków spowodowanych wahaniami PKB w cyklu koniunkturalnym. Dopuszczenie występowania deficytu pozwala na utrzymanie wydatków inwestycyjnych na odpowiednim poziomie, inaczej niż w restrykcyjnej regule zrównoważonego budżetu, prowadzącej do niedoinwestowania infrastruktury publicznej w okresie słabszej koniunktury. Podobnie w fazie ekspansji, gdy obserwowany jest szybki wzrost gospodarki, chęć zachowania równowagi budżetowej pociągałaby za sobą dodatkowe wydatki lub redukcję podatków. Zgodnie ze złotą regułą, deficyt budżetowy rządu powinien być zrównoważony w czasie trwania każdego cyklu. Zastosowanie złotej reguły może prowadzić do nadużyć władz fiskalnych usiłujących zaliczyć część wydatków konsumpcyjnych do kategorii wydatków inwestycyjnych. Aby zapobiec takiemu postępowaniu konieczne jest precyzyjne określenie kryteriów jakie muszą one spełniać. Jednym z celów wyznaczonych w Traktacie z Maastricht, opierającym się na powyższej regule, było ograniczenie deficytu budżetowego do poziomu 3% PKB.
xsd:nonNegativeInteger 6380

data from the linked data cloud