Generally recognized as safe

http://dbpedia.org/resource/Generally_recognized_as_safe an entity of type: Thing

المعترف به عمومًا بأنه آمن (GRAS) هو تصنيف من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بأن مادة كيميائية أو مادة مضافة إلى الطعام تعتبر آمنة من قبل الخبراء، وبذلك يتم إعفاؤها من متطلبات القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل. وتم وصف مفهوم المضافات الغذائية «المعترف بها عموما بأنها آمنة» لأول مرة في التعديل الإضافي للأغذية لعام 1958، وجميع الإضافات التي أدخلت بعد هذا الوقت لابد من تقييمها بمقاييس جديدة. rdf:langString
Generally Recognized As Safe (englisch für „allgemein als sicher anerkannt“, GRAS) ist in den Vereinigten Staaten eine Zulassungsbezeichnung der Food and Drug Administration (FDA), welche die Unbedenklichkeit eines Stoffes als Lebensmittelzusatzstoff kennzeichnet. Ein so zugelassener Stoff ist daher von den Beschränkungen einer täglichen Aufnahme nach dem Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA) befreit. rdf:langString
Generally recognized as safe (GRAS) is a United States Food and Drug Administration (FDA) designation that a chemical or substance added to food is considered safe by experts under the conditions of its intended use. An ingredient with a GRAS designation is exempted from the usual Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA) food additive tolerance requirements. The concept of food additives being "generally recognized as safe" was first described in the Food Additives Amendment of 1958, and all additives introduced after this time had to be evaluated by new standards. The FDA list of GRAS notices is updated approximately each month, as of 2021. rdf:langString
Umumnya diakui aman atau dalam bahasa Inggris disebut Generally recognized as safe (GRAS) adalah penetapan dari Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat bahwa bahan kimia atau zat yang ditambahkan ke makanan dianggap aman oleh para ahli, oleh karenanya dikecualikan dari persyaratan (FFDCA), dan dianggap sebagai bahan tambahan makanan yang dapat ditoleransi. Konsep bahan tambahan makanan yang "umumnya diakui aman", pertama kali dijelaskan dalam amendemen bahan tambahan pangan tahun 1958, dan semua bahan tambahan pangan yang diperkenalkan setelah 1958 harus dievaluasi oleh standar yang baru. rdf:langString
Le concept GRAS (en anglais : Generally Recognized As Safe, « généralement reconnu comme sans danger ») créé en 1958 par la Food and Drug Administration (FDA) permet la régulation de substances ou extraits ajoutés aux aliments et qui sont considérés comme sans danger par un panel d'expert. Ces composés sont exemptés de l’habituelle loi fédérale sur les additifs pour les aliments, médicaments et cosmétiques. rdf:langString
GRAS(Generally Recognized As Safe)는 미국 FDA에서 지정한 일반적으로 안전한 물질로 인정되는 화학적 물질의 목록이다. rdf:langString
GRAS(グラス)は、アメリカ食品医薬品局(FDA)より食品添加物に与えられる安全基準合格証。Generally Recognized As Safe(訳:一般に安全と認められる)の頭字語。 rdf:langString
Geralmente reconhecido como seguro (em inglês GRAS) é a designação da Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos. De que um produto químico ou substância adicionada ao alimento é considerado seguro por especialistas, e assim isento dos requisitos de tolerância de aditivos alimentares da Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos dos Estados Unidos (em inglês FFDCA). O conceito de aditivo alimentar ser "geralmente reconhecido como seguro" foi descrito pela primeira vez no , e todos os aditivos após este tempo tiveram que ser avaliados por "padrões novos". rdf:langString
В целом признано безопасным (англ. Generally recognized as safe, GRAS, также переводится как «общепризнанно безопасно», «общепризнанно как безопасно») — это обозначение, предложенное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), согласно которому химическое вещество, добавляемое в продукты питания, считается экспертами безопасным для здоровья при определённых условиях его использования. Ингредиент с обозначением GRAS освобождается от требований (FFDCA). Концепция к пищевым добавкам, «общепризнанным как безопасным», была впервые описана в , и все добавки, введённые после этого времени, должны были оцениваться по новым стандартам. Список веществ, признанных FDA как «общепризнанных безопасных» обновляется примерно каждый месяц, начиная с 2021 года. rdf:langString
GRAS(Generally recognized as safe)中文可稱為公認安全,是美国食品药品监督管理局(FDA)針對化學物質或是食品添加物的分類,GRAS是指專家認為這種化學物質或是食品添加物是安全的,因此可以不受《联邦食品、药品和化妆品法案》(FFDCA)中食品添加物殘留容許量的限制。食品添加物「公認安全」的概念最早是在《》,之後所有的添加物都需依新的標準進行評估。 rdf:langString
Všeobecně považovaný za bezpečný (Generally Recognized as Safe, GRAS) je označení používané v USA úřadem FDA pro takové chemické látky přidávané do potravin, které jsou experty považovány za bezpečné a jsou vyňaty z obvyklých požadavků zákona FFDCA (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) na aditiva do potravin. Nesplňuje-li použití látky podmínky výjimky GRAS, podléhá látka před uvedením na trh schvalování podle zákona FFDCA. V takových případech může FDA nařídit zastavení distribuce látky nebo potravin obsahujících tuto látku, na základě toho, že jde o nelegální přídatnou látku. rdf:langString
rdf:langString معترف عموما بأنه آمن
rdf:langString Všeobecně považovaný za bezpečný
rdf:langString Generally Recognized As Safe
rdf:langString Generally recognized as safe
rdf:langString Umumnya diakui aman
rdf:langString Generally recognized as safe
rdf:langString GRAS
rdf:langString GRAS
rdf:langString Geralmente reconhecido como seguro (GRAS)
rdf:langString В целом признано безопасным
rdf:langString 公认安全
xsd:integer 811905
xsd:integer 1093251017
rdf:langString المعترف به عمومًا بأنه آمن (GRAS) هو تصنيف من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بأن مادة كيميائية أو مادة مضافة إلى الطعام تعتبر آمنة من قبل الخبراء، وبذلك يتم إعفاؤها من متطلبات القانون الفيدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل. وتم وصف مفهوم المضافات الغذائية «المعترف بها عموما بأنها آمنة» لأول مرة في التعديل الإضافي للأغذية لعام 1958، وجميع الإضافات التي أدخلت بعد هذا الوقت لابد من تقييمها بمقاييس جديدة.
rdf:langString Všeobecně považovaný za bezpečný (Generally Recognized as Safe, GRAS) je označení používané v USA úřadem FDA pro takové chemické látky přidávané do potravin, které jsou experty považovány za bezpečné a jsou vyňaty z obvyklých požadavků zákona FFDCA (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) na aditiva do potravin. Označení se používá pro látky, které jsou experty vědecky kvalifikovanými a se zkušenostmi v oblasti kontroly bezpečnosti potravin, na základě dostatečných vědeckých důkazů (nebo, pokud se látka používala před 1. lednem 1958, buď na základě vědeckých procedur nebo zkušeností založených na běžném používání v potravinách), všeobecně označovány za bezpečné za podmínek jejich zamýšleného užití. Látka musí být "všeobecně považována" za bezpečnou za podmínek zamýšleného užití. Navrhovatel výjimky nese důkazní břemeno toho, že je použití látky "všeobecně považováno" za bezpečné. Aby mohlo dojít k takovému uznání, musí navrhovatel ukázat, že v názoru expertů ohledně bezpečnosti použití látky panuje shoda. Existence závažného rozporu mezi experty ohledně bezpečnosti látky vylučuje, aby tato látka byla "všeobecně považována" za bezpečnou. Nesplňuje-li použití látky podmínky výjimky GRAS, podléhá látka před uvedením na trh schvalování podle zákona FFDCA. V takových případech může FDA nařídit zastavení distribuce látky nebo potravin obsahujících tuto látku, na základě toho, že jde o nelegální přídatnou látku. Označení "všeobecně považovaný za bezpečný" má jednu z těchto tří forem: 1. * Self-affirmed. (vlastní potvrzení) – Výrobce látky provedl veškerý potřebný výzkum, včetně sestavení panelu expertů, pro kontrolu bezpečnostních rizik, a je připraven použít tyto nálezy na obranu označení produktu jako "všeobecně považovaného za bezpečný" (GRAS). 2. * FDA-pending. (čeká se na schválení FDA) – Výrobce zajistil výše zmíněné povinné náležitosti a odeslal je FDA ke schválení. 3. * No comment. (bez připomínek) – Ve FDA zkontrolovali oprávněnost označení výrobku a odpověděli výsledkem "bez připomínek", tzn. bez dalších požadavků ohledně označení výrobku.
rdf:langString Generally Recognized As Safe (englisch für „allgemein als sicher anerkannt“, GRAS) ist in den Vereinigten Staaten eine Zulassungsbezeichnung der Food and Drug Administration (FDA), welche die Unbedenklichkeit eines Stoffes als Lebensmittelzusatzstoff kennzeichnet. Ein so zugelassener Stoff ist daher von den Beschränkungen einer täglichen Aufnahme nach dem Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA) befreit.
rdf:langString Generally recognized as safe (GRAS) is a United States Food and Drug Administration (FDA) designation that a chemical or substance added to food is considered safe by experts under the conditions of its intended use. An ingredient with a GRAS designation is exempted from the usual Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA) food additive tolerance requirements. The concept of food additives being "generally recognized as safe" was first described in the Food Additives Amendment of 1958, and all additives introduced after this time had to be evaluated by new standards. The FDA list of GRAS notices is updated approximately each month, as of 2021.
rdf:langString Umumnya diakui aman atau dalam bahasa Inggris disebut Generally recognized as safe (GRAS) adalah penetapan dari Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat bahwa bahan kimia atau zat yang ditambahkan ke makanan dianggap aman oleh para ahli, oleh karenanya dikecualikan dari persyaratan (FFDCA), dan dianggap sebagai bahan tambahan makanan yang dapat ditoleransi. Konsep bahan tambahan makanan yang "umumnya diakui aman", pertama kali dijelaskan dalam amendemen bahan tambahan pangan tahun 1958, dan semua bahan tambahan pangan yang diperkenalkan setelah 1958 harus dievaluasi oleh standar yang baru.
rdf:langString Le concept GRAS (en anglais : Generally Recognized As Safe, « généralement reconnu comme sans danger ») créé en 1958 par la Food and Drug Administration (FDA) permet la régulation de substances ou extraits ajoutés aux aliments et qui sont considérés comme sans danger par un panel d'expert. Ces composés sont exemptés de l’habituelle loi fédérale sur les additifs pour les aliments, médicaments et cosmétiques.
rdf:langString GRAS(Generally Recognized As Safe)는 미국 FDA에서 지정한 일반적으로 안전한 물질로 인정되는 화학적 물질의 목록이다.
rdf:langString GRAS(グラス)は、アメリカ食品医薬品局(FDA)より食品添加物に与えられる安全基準合格証。Generally Recognized As Safe(訳:一般に安全と認められる)の頭字語。
rdf:langString Geralmente reconhecido como seguro (em inglês GRAS) é a designação da Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos. De que um produto químico ou substância adicionada ao alimento é considerado seguro por especialistas, e assim isento dos requisitos de tolerância de aditivos alimentares da Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos dos Estados Unidos (em inglês FFDCA). O conceito de aditivo alimentar ser "geralmente reconhecido como seguro" foi descrito pela primeira vez no , e todos os aditivos após este tempo tiveram que ser avaliados por "padrões novos".
rdf:langString В целом признано безопасным (англ. Generally recognized as safe, GRAS, также переводится как «общепризнанно безопасно», «общепризнанно как безопасно») — это обозначение, предложенное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), согласно которому химическое вещество, добавляемое в продукты питания, считается экспертами безопасным для здоровья при определённых условиях его использования. Ингредиент с обозначением GRAS освобождается от требований (FFDCA). Концепция к пищевым добавкам, «общепризнанным как безопасным», была впервые описана в , и все добавки, введённые после этого времени, должны были оцениваться по новым стандартам. Список веществ, признанных FDA как «общепризнанных безопасных» обновляется примерно каждый месяц, начиная с 2021 года.
rdf:langString GRAS(Generally recognized as safe)中文可稱為公認安全,是美国食品药品监督管理局(FDA)針對化學物質或是食品添加物的分類,GRAS是指專家認為這種化學物質或是食品添加物是安全的,因此可以不受《联邦食品、药品和化妆品法案》(FFDCA)中食品添加物殘留容許量的限制。食品添加物「公認安全」的概念最早是在《》,之後所有的添加物都需依新的標準進行評估。
xsd:nonNegativeInteger 9991

data from the linked data cloud