Classical liberalism

http://dbpedia.org/resource/Classical_liberalism an entity of type: Abstraction100002137

الليبرالية الكلاسيكية (بالإنجليزية: Classical liberalism)‏ هي فلسفة سياسية مُتفرِّعة عن الليبرالية تؤيد الحريات المدنية بموجب حكم القانون مع التشديد على الحرية الاقتصادية. وهي متشابهةً بصورة كبيرة مع الليبرالية الاقتصادية، ظهرت الليبرالية الكلاسيكية في مطلع القرن التاسع عشر، مبنيةً على أفكار من القرن الماضي استجابةً إلى التمدن والثورة الصناعية في كل من أوروبا والولايات المتحدة. ومن الأشخاص البارزين الذين ساهموا في الليبرالية الكلاسيكية جون لوك، وجان بابتست ساي، وتوماس روبرت مالتوس، وديفيد ريكاردو. واُستمِدت على الأفكار الاقتصادية الكلاسيكية التي تبَّناها آدم سميث في كتابه الأول "ثروة الأمم"، وعلى إيمانٍ بالقانون الطبيعي، والمدرسة النَّفعيَّة، ومبدأ التقدم. وتم استخدام مصطلح الليبرالية الكلاسيكية لتمييزه عن الليبرالية الاجتماعية التي ظهرت فيما بعد. rdf:langString
Als Klassischer Liberalismus werden unterschiedliche frühe Formen des Liberalismus bezeichnet: zum einen die Lehren der philosophischen Theoretiker John Locke und Immanuel Kant, die den Liberalismus als politische Ideologie systematisch begründeten, zum anderen hat sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts „klassischer Liberalismus“ auch als Bezeichnung für die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der bedeutendsten Vertreter der klassischen Nationalökonomie und Freihandelslehre eingebürgert. rdf:langString
Le libéralisme classique est un courant de pensée politique de l'époque moderne qui apparait au XVIe siècle et se développe progressivement jusqu'au XXIe siècle. Pour ses partisans, ce n'est pas une idéologie politique, mais une doctrine juridique, puisqu'il s'agit de promouvoir un développement pacifique de la société, de la nation et des individus qui la composent, basé sur un équilibre des différents acteurs en présence avec le minimum d'intervention de l'État pour garantir le respect des règles minimales pour le fonctionnement de cette liberté. Il s'oppose donc à tous les étatismes. Il évolue au fur et à mesure de la confrontation de la théorie à la pratique ou à la réalité historique (par opposition à une idéologie). rdf:langString
고전적 자유주의(古典的自由主義, 영어: Classical Liberalism)는 경제적 자유에 중점을 두고 법치주의 아래에서 시민자유를 옹호하는 정치 이데올로기이자 자유주의의 분파이다. 경제적 자유주의와 밀접하게 관련되어 있으며, 19세기 초 도시화와 산업 혁명에 대응하여 이전 세기의 아이디어를 바탕으로 만들어졌다. 고전적 자유주의에 기여한 사상가는 존 로크, 장바티스트 세, 토머스 로버트 맬서스, 데이비드 리카도 등이 있다. 고전적 자유주의는 국부론 1권에서 애덤 스미스가 옹호한 경제 사상과 자연법, 공리주의, 사회 진보에 대한 믿음을 바탕으로 정립되었다. ‘고전적 자유주의’라는 용어는 19세기 초에 발생한 사회자유주의와 구별하기 위해 사용되기 시작했다. 루트비히 폰 미제스는 신자유주의라는 개념은 사회주의와의 타협으로 규정하여 고전적 자유주의를 변형할 필요에 대해 부정적이었다. 하지만 신자유주의자들은 19세기에 고전적 자유주의의 실패 즉, 대기업의 카르텔의 독점과, 가난의 문제에 대해 대답을 주지 못함을 강조하여 누진세나, 기업의 규제방안을 내 놓았다. rdf:langString
Il liberalismo classico è stato una filosofia politica e la prima forma di pensiero liberale, che sosteneva il libero mercato, le libertà civili, il consenso del governato, lo stato di diritto e il governo limitato. Il liberalismo classico è l'insieme delle idee dei whigs e dei radicals, e rappresenta anche le posizioni politiche iniziali del Partito Liberale (evoluzione del Partito Whig). rdf:langString
Liberalizm klasyczny – doktryna polityczno-gospodarcza, podkreślająca wolność jednostek, biorąca za podstawę zasadę, iż funkcjonowanie aparatu państwa powinno być ograniczone jedynie do minimum. rdf:langString
Klassisk liberalism (även kallad libertarianism eller laissez-faire-liberalism) är en politisk filosofi som siktar på att begränsa staten och skydda individens privategendom. Läran växte fram i slutet av 1700-talet som en följd av upplysningen och exemplifieras av tänkare såsom Adam Smith, Benjamin Constant, Anders Chydenius, David Ricardo, Frédéric Bastiat, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek och Milton Friedman. Det som idag kallas för "klassisk" liberalism var dock inte den dominerande ideologiska föreställningen bland liberaler under 1800-talet. Faktum är att begreppet då inte förekom alls, och att den minoritet liberaler som förespråkade laissez faire kritiserades starkt av andra liberaler. rdf:langString
El liberalisme clàssic és una filosofia política i una ideologia que pertany al liberalisme en què es posa l'èmfasi en assegurar la llibertat de l'individu, tot limitant el poder del govern. La filosofia va sorgir com una resposta a la Revolució Industrial i la urbanització al segle xix a Europa i els Estats Units. Defensa les llibertats civils amb un sota l'imperi de la llei, els drets de propietat privada, i la creença en el laissez-faire del liberalisme econòmic. El liberalisme clàssic es basa en idees que ja havien sorgit a finals del segle xviii, incloent idees d'Adam Smith, John Locke, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus, i David Ricardo. Es va basar en una comprensió psicològica de la llibertat individual, el dret natural, l'utilitarisme, i la creença en el progrés. rdf:langString
Klasický liberalismus je první moderní liberální filosofický směr, který klade důraz na osobní svobodu jednotlivce zajištěnou především minimálními státními zásahy. K jeho největšímu rozvoji dochází v průběhu 19. století ve Velké Británii, kde na filosofické práce Johna Lockeho a ekonomické práce zakladatele ekonomie Adama Smitha navázali David Ricardo, Jean-Baptiste Say či John Stuart Mill, a ve Francii, ve které patřil mezi hlavní představitele tohoto směru Frédéric Bastiat. Heslem klasického liberalismu se stalo francouzské „laissez faire“, což v překladu znamená „nechte konat“. rdf:langString
Ο κλασικός φιλελευθερισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία και ιδεολογία που εντάσσεται στο φιλελευθερισμό, με κύρια έμφαση στην προάσπιση της ελευθερίας του ατόμου μέσω του περιορισμού της ισχύος του κράτους. Η φιλοσοφία αυτή εμφανίστηκε ως απάντηση στη βιομηχανική επανάσταση και την αστικοποίηση του 19ου αιώνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Προάγει τα ατομικά δικαιώματα με περιορισμένη κρατική εξουσία υπό κράτος δικαίου, την ατομική περιουσία και την πίστη στην οικονομική πολιτική του laissez-faire. Ο κλασικός φιλελευθερισμός έχει κτιστεί πάνω σε ιδέες που αναδύθηκαν ήδη από το τέλος του 18ου αιώνα, όπως αυτές των Άνταμ Σμιθ, Τζων Λοκ, Ζαν-Μπατίστ Σε, Τόμας Ρόμπερτ Μάλθους και Ντέηβιντ Ρικάρντο. Συνετέλεσε στην ψυχολογική κατανόηση της ατομικής ελευθερίας, των αντικρουόμενων θεωριών του Φυσικού Δ rdf:langString
Classical liberalism is a political tradition and a branch of liberalism that advocates free market and laissez-faire economics; civil liberties under the rule of law with especial emphasis on individual autonomy, limited government, economic freedom, political freedom and freedom of speech. It gained full flowering in the early 18th century, building on ideas stemming at least as far back as the 13th century within the Iberian, Anglo-Saxon, and central European contexts and was foundational to the American Revolution and "American Project" more broadly. rdf:langString
El liberalismo clásico es un concepto amplio usado para englobar las ideas políticas que suceden durante los siglos XVII y XVIII, contrarias al poder absoluto o intervención del monarca o el Estado en asuntos civiles, y opuestas a los privilegios legales que detentaban los aristócratas, el clero oficial y los gremios, con el objetivo de que el individuo pueda desarrollar sus capacidades individuales y su libertad en el ámbito político, religioso y económico. Es una corriente originaria del liberalismo que aboga por las libertades civiles bajo el imperio de la ley y por una economía de mercado. Las ideas, clasificadas como liberalismo clásico, de John Locke y de Montesquieu influyeron significativamente tanto en la Revolución Gloriosa como en la Independencia de los Estados Unidos de Améric rdf:langString
Liberalismo klasikoa kontzeptu zabala da, XVII. eta XVIII. mendeetan gertatzen diren ideia politikoak biltzeko erabiltzen dena, gai zibiletan monarkaren edo Estatuaren botere absolutuaren edo esku-hartzearen aurkakoak, eta esparru politikoan, erlijiosoan eta ekonomikoan aristokratek, klero ofizialak eta gremioek zituzten lege-pribilegioen aurkakoak, gizabanakoak bere gaitasun indibidualak eta askatasuna garatu ahal izan ditzan. Liberalismoaren jatorrizko korrontea da, eta askatasun zibilen alde egiten du, legearen agindupean eta merkatu-ekonomiaren alde. Liberalismo klasikotzat sailkatutako John Locke eta Montesquieuren ideiek eragin nabarmena izan zuten bai Iraultza Loriatsuan, bai Amerikako Estatu Batuen Independentzian eta Frantziako Iraultzaren hasieran. rdf:langString
Liberalisme klasik adalah ideologi politik, cabang liberalisme yang mendukung kebebasan sipil dan kebebasan politik dengan berdasarkan dan mengutamakan . Liberalisme klasik berkembang pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Meski liberalisme klasik dibangun di atas pemikiran yang sudah berkembang pada akhir abad ke-19, liberalisme klasik mendukung terciptanya masyarakat, pemerintahan, dan kebijakan umum jenis lain sebagai tanggapan terhadap Revolusi Industri dan urbanisasi. Tokoh ternama yang pemikirannya digunakan dalam liberalisme klasik meliputi John Locke, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus, dan David Ricardo. Liberalisme klasik bergantung pada teori ekonomi Adam Smith, hukum kodrat, utilitarianisme, dan kemajuan. rdf:langString
古典的自由主義(こてんてきじゆうしゅぎ、(英: classical liberalism)は、個人の自由と小さな政府を強調する思想であり、伝統的自由主義、レッセフェール自由主義、市場自由主義、また英語ではリバタリアニズム、英米以外では単に自由主義(リベラリズム)と呼ばれることもある。 人間の合理性、個人の財産権、自然権、自由権の保障、個人の拘束からの自由、政府に対する憲法的制約、自由市場、そして政府に財政面の制約を課すための金本位制を重視する。これらの価値は、ジョン・ロック、アダム・スミス、デイヴィッド・ヒューム、デヴィッド・リカード、ヴォルテール、モンテスキューらの書物で挙げられているものである。このことから分かるように、古典的自由主義は、18世紀末から19世紀にかけての経済学的自由主義と政治的自由主義が融合したものである。古典的自由主義の規範の中心となるのは、レッセ・フェール(自由放任)の経済によって、内在的秩序、すなわち見えざる手が働き、社会全体の利益となるという考えである。ただし、国家が一定の基本的な公共財(公共財となる物は、非常に限定的に考えられているが)を提供することには必ずしも反対しない。 rdf:langString
Klassiek liberalisme is een verwijzing naar het oorspronkelijkeeconomisch liberalisme, ter aanduiding van diverse stromingen binnen het liberalisme, die individualisme, eigendom en marktvrijheid als kernwaarden hanteren. Met de term klassiek liberalisme worden stromingen in de oorspronkelijke traditie onderscheiden van nieuwere vormen van economisch liberalisme, speciaal van het ordoliberalisme dat zich sinds 1950 ontwikkelde. Friedrich Hayek en verwanten hanteerden de term om hun eerdere zelfbenaming als neoliberalen af te schudden. rdf:langString
O liberalismo clássico, também referido como liberalismo tradicional, liberalismo laissez-faire ou liberalismo de mercado, é uma filosofia política e uma doutrina econômica cuja principal característica é a defesa da liberdade individual, com limitação do poder do Estado pelo império da lei (ou pela rule of law anglo-saxã), a igualdade de todos perante a lei, o direito de propriedade, e, em política econômica, prega a livre iniciativa. rdf:langString
Класичний лібералізм — політична ідеологія, що зародилась в XIX столітті у Великій Британії, Західній Європі та США, і проголошує ідеалами та особисту свободу, включаючи свободу віросповідання, слова, , зібрань та вільний ринок. Істотний вплив на розвиток класичного лібералізму справили, зокрема: , Томас Мальтус та Давид Рікардо. Інтерес до класичного лібералізму в XX столітті відродили Людвіг фон Мізес та Фрідріх фон Гаєк, та інші економісти. rdf:langString
Класси́ческий либерали́зм — политическая идеология, ветвь либерализма, которая утверждает права и свободы человека. Классический либерализм особо подчёркивает необходимость экономической свободы. Классический либерализм был разработан в XIX веке в Европе и США. Несмотря на то что классический либерализм был построен на идеях, известных ещё в XVIII веке, он ориентирован на новый тип общества, государства, власти, правительства и публичных отношений, которые появились в ответ на индустриальную революцию и урбанизацию. Среди людей, чьи идеи повлияли на классический либерализм, присутствуют Джон Локк, Жан-Батист Сэй, Томас Мальтус, и Давид Рикардо. Их идеи потянули за собой экономику Адама Смита и веру в естественное право, утилитаризм, и прогресс. rdf:langString
古典自由主义可以指: * 早期的自由主義,從啟蒙時代開始直到约翰·斯图尔特·密尔為止的自由主義,中文因为共产与社会主义学说对它的批评,采用了强调“古典”的名称,这个译法让中文界普遍把经典或是直称自由主义的学说,与下面的另一种自由主义混为一谈。 * 在20世紀復甦的相同政治哲學,追溯上述的早期自由主義,亦即自由意志主義,英文为了区分其在经济与道德观上同共产主义当时已经反对的自由主义(严格说,译为经典自由主义更加接近),自称为"自由(意志)者的"(英文Liberation按语言直译如此),当然,它的中文如前,较另一个自由主义在译名贴近原文。。 本條目所述及的即是第一種早期的自由主義。 古典自由主義(英語:classical liberalism)是一種支持個人先於國家存在的政治哲學,強調個人的權利、私有財產,並主張自由放任的經濟政策,認為政府存在的目的僅在於保護每個個體的自由。古典自由主義發源於17世紀和18世紀,通常被視為由於工業革命和隨後的資本主義體制而產生的一種意識形態。言論自由、信仰自由、思想自由、自我負責,和自由市場等概念最先也是由古典自由主義所提出,後來才陸續被其他政治意識形態所採納。古典自由主義反對當時絕大多數較早期的政治學說,例如君權神授說、世襲制度和國教制度,強調個人的自由、理性、正義和寬容。美國革命和法国大革命都受到古典自由主義的影響。 rdf:langString
rdf:langString Classical liberalism
rdf:langString ليبرالية كلاسيكية
rdf:langString Liberalisme clàssic
rdf:langString Klasický liberalismus
rdf:langString Klassischer Liberalismus
rdf:langString Κλασικός φιλελευθερισμός
rdf:langString Liberalismo clásico
rdf:langString Liberalismo klasiko
rdf:langString Libéralisme classique
rdf:langString Liberalisme klasik
rdf:langString Liberalismo classico
rdf:langString 고전적 자유주의
rdf:langString 古典的自由主義
rdf:langString Klassiek liberalisme
rdf:langString Liberalizm klasyczny
rdf:langString Liberalismo clássico
rdf:langString Klassisk liberalism
rdf:langString Классический либерализм
rdf:langString 古典自由主义
rdf:langString Класичний лібералізм
xsd:integer 6677
xsd:integer 1122976064
rdf:langString الليبرالية الكلاسيكية (بالإنجليزية: Classical liberalism)‏ هي فلسفة سياسية مُتفرِّعة عن الليبرالية تؤيد الحريات المدنية بموجب حكم القانون مع التشديد على الحرية الاقتصادية. وهي متشابهةً بصورة كبيرة مع الليبرالية الاقتصادية، ظهرت الليبرالية الكلاسيكية في مطلع القرن التاسع عشر، مبنيةً على أفكار من القرن الماضي استجابةً إلى التمدن والثورة الصناعية في كل من أوروبا والولايات المتحدة. ومن الأشخاص البارزين الذين ساهموا في الليبرالية الكلاسيكية جون لوك، وجان بابتست ساي، وتوماس روبرت مالتوس، وديفيد ريكاردو. واُستمِدت على الأفكار الاقتصادية الكلاسيكية التي تبَّناها آدم سميث في كتابه الأول "ثروة الأمم"، وعلى إيمانٍ بالقانون الطبيعي، والمدرسة النَّفعيَّة، ومبدأ التقدم. وتم استخدام مصطلح الليبرالية الكلاسيكية لتمييزه عن الليبرالية الاجتماعية التي ظهرت فيما بعد.
rdf:langString El liberalisme clàssic és una filosofia política i una ideologia que pertany al liberalisme en què es posa l'èmfasi en assegurar la llibertat de l'individu, tot limitant el poder del govern. La filosofia va sorgir com una resposta a la Revolució Industrial i la urbanització al segle xix a Europa i els Estats Units. Defensa les llibertats civils amb un sota l'imperi de la llei, els drets de propietat privada, i la creença en el laissez-faire del liberalisme econòmic. El liberalisme clàssic es basa en idees que ja havien sorgit a finals del segle xviii, incloent idees d'Adam Smith, John Locke, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus, i David Ricardo. Es va basar en una comprensió psicològica de la llibertat individual, el dret natural, l'utilitarisme, i la creença en el progrés. Al segle xx, els liberals es van dividir en diversos temes, i en els Estats Units en particular, va créixer una distinció entre els liberals clàssics i liberals socials.
rdf:langString Klasický liberalismus je první moderní liberální filosofický směr, který klade důraz na osobní svobodu jednotlivce zajištěnou především minimálními státními zásahy. K jeho největšímu rozvoji dochází v průběhu 19. století ve Velké Británii, kde na filosofické práce Johna Lockeho a ekonomické práce zakladatele ekonomie Adama Smitha navázali David Ricardo, Jean-Baptiste Say či John Stuart Mill, a ve Francii, ve které patřil mezi hlavní představitele tohoto směru Frédéric Bastiat. Heslem klasického liberalismu se stalo francouzské „laissez faire“, což v překladu znamená „nechte konat“. Nejdůležitějším znakem klasického liberalismu je víra v negativně vymezenou svobodu, která tvrdí, že jedinec je natolik svobodný, nakolik ostatní nezasahují do jeho života. Klasický liberalismus hovoří o potřebě minimálního státu, ve kterém je úloha státu omezena pouze na ochranu jedince před ostatními. Všechny ostatní činnosti, které státy vykonávají, mají náležet do rukou každého jedince. Klasický liberalismus charakterizuje citát Johna Locka: „Svoboda tvé pěsti končí na špičce mého nosu“.
rdf:langString Als Klassischer Liberalismus werden unterschiedliche frühe Formen des Liberalismus bezeichnet: zum einen die Lehren der philosophischen Theoretiker John Locke und Immanuel Kant, die den Liberalismus als politische Ideologie systematisch begründeten, zum anderen hat sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts „klassischer Liberalismus“ auch als Bezeichnung für die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der bedeutendsten Vertreter der klassischen Nationalökonomie und Freihandelslehre eingebürgert.
rdf:langString Ο κλασικός φιλελευθερισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία και ιδεολογία που εντάσσεται στο φιλελευθερισμό, με κύρια έμφαση στην προάσπιση της ελευθερίας του ατόμου μέσω του περιορισμού της ισχύος του κράτους. Η φιλοσοφία αυτή εμφανίστηκε ως απάντηση στη βιομηχανική επανάσταση και την αστικοποίηση του 19ου αιώνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Προάγει τα ατομικά δικαιώματα με περιορισμένη κρατική εξουσία υπό κράτος δικαίου, την ατομική περιουσία και την πίστη στην οικονομική πολιτική του laissez-faire. Ο κλασικός φιλελευθερισμός έχει κτιστεί πάνω σε ιδέες που αναδύθηκαν ήδη από το τέλος του 18ου αιώνα, όπως αυτές των Άνταμ Σμιθ, Τζων Λοκ, Ζαν-Μπατίστ Σε, Τόμας Ρόμπερτ Μάλθους και Ντέηβιντ Ρικάρντο. Συνετέλεσε στην ψυχολογική κατανόηση της ατομικής ελευθερίας, των αντικρουόμενων θεωριών του Φυσικού Δικαίου και του Ωφελιμισμού και στην πίστη στην πρόοδο. Τόσο ο σύγχρονος αμερικάνικος συντηρητισμός και ο κοινωνικός φιλελευθερισμός αποσπάστηκαν από τον κλασικό φιλελευθερισμό στις αρχές του 20ού αιώνα. Εκείνη την εποχή οι συντηρητικοί υιοθέτησαν τα πιστεύω του κλασικού φιλελευθερισμού αναφορικά με την προστασία των οικονομικών αστικών ελευθεριών. Αντιστρόφως, οι κοινωνικά φιλελεύθεροι (ή σοσιαλφιλελεύθεροι) υιοθέτησαν την πίστη του κλασικού φιλελευθερισμού στην υπεράσπιση των κοινωνικών αστικών ελευθεριών. Καμία ιδεολογία δεν υιοθέτησε αμιγή την πίστη του κλασικού φιλελευθερισμού ότι η κυβέρνηση υπάρχει για να προστατεύει και τις κοινωνικές και τις οικονομικές αστικές ελευθερίες. Ο συντηρητισμός μοιράζεται την ιδεολογική συμφωνία επί του περιορισμού της κυβερνητικής παρέμβασης στην ικανότητα των πολιτών να πωλούν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή την εργασία τους σε οποιονδήποτε επιλέγουν χωρίς κανένα περιορισμό, εκτός των σπάνιων περιπτώσεων στις οποίες διακυβεύεται η γενική κοινωνική ευημερία. Ένα παράδειγμα σχετικά με τις πεποιθήσεις του κοινωνικού φιλελευθερισμού στο θέμα του ρόλου της κυβέρνησης βρίσκεται στη θεωρία του Τόμας Χομπς ότι η κυβέρνηση δημιουργήθηκε από τα άτομα, προκειμένου αυτή να προστατεύει το ένα από το άλλο.
rdf:langString Classical liberalism is a political tradition and a branch of liberalism that advocates free market and laissez-faire economics; civil liberties under the rule of law with especial emphasis on individual autonomy, limited government, economic freedom, political freedom and freedom of speech. It gained full flowering in the early 18th century, building on ideas stemming at least as far back as the 13th century within the Iberian, Anglo-Saxon, and central European contexts and was foundational to the American Revolution and "American Project" more broadly. Notable liberal individuals whose ideas contributed to classical liberalism include John Locke, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus, and David Ricardo. It drew on classical economics, especially the economic ideas as espoused by Adam Smith in Book One of The Wealth of Nations and on a belief in natural law, progress, and utilitarianism. In contemporary times, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises, Thomas Sowell, George Stigler and Larry Arnhart are seen as the most prominent advocates of classical liberalism. Classical liberalism, contrary to liberal branches like social liberalism, looks more negatively on social policies, taxation and the state involvement in the lives of individuals, and it advocates deregulation. Until the Great Depression and the rise of social liberalism, it was used under the name of economic liberalism. As a term, classical liberalism was applied in retronym to distinguish earlier 19th-century liberalism from social liberalism. By modern standards, in the United States, simple liberalism often means social liberalism, but in Europe and Australia, simple liberalism often means classical liberalism. In the United States, classical liberalism may be described as "fiscally conservative" and "socially liberal". Despite this context, classical liberalism rejects conservatism's higher tolerance for protectionism and social liberalism's inclination for collective group rights, due to classical liberalism's central principle of individualism. Classical liberalism is also considered closely tied with right-libertarianism in the United States. In Europe, liberalism, whether social (especially radical) or conservative, is classical liberalism in itself, so the term classical liberalism mainly refers to centre-right economic liberalism.
rdf:langString Liberalismo klasikoa kontzeptu zabala da, XVII. eta XVIII. mendeetan gertatzen diren ideia politikoak biltzeko erabiltzen dena, gai zibiletan monarkaren edo Estatuaren botere absolutuaren edo esku-hartzearen aurkakoak, eta esparru politikoan, erlijiosoan eta ekonomikoan aristokratek, klero ofizialak eta gremioek zituzten lege-pribilegioen aurkakoak, gizabanakoak bere gaitasun indibidualak eta askatasuna garatu ahal izan ditzan. Liberalismoaren jatorrizko korrontea da, eta askatasun zibilen alde egiten du, legearen agindupean eta merkatu-ekonomiaren alde. Liberalismo klasikotzat sailkatutako John Locke eta Montesquieuren ideiek eragin nabarmena izan zuten bai Iraultza Loriatsuan, bai Amerikako Estatu Batuen Independentzian eta Frantziako Iraultzaren hasieran. XIX. mendean liberalismo klasikoak gizabanakoaren askatasuna bermatzean jarri zuen arreta nagusia, Estatuaren boterea mugatuz eta merkatu kapitalistako indarren boterea maximizatuz, XIX. mendean Europan eta Estatu Batuetan izandako Industria Iraultzari eta urbanizazioari emandako erantzun gisa. Askatasun zibilen alde egiten du, gobernu mugatu batekin, legearen agindupean eta laissez-faire politika ekonomikoan oinarrituta. XIX. mendeko liberalismo klasikoa XVIII. mendean sortu ziren ideietan oinarritzen da, hala nola Adam Smith, John Locke, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus eta David Ricardoren ideia hautatuetan, merkatu librean eta zuzenbide naturalean, utilitarismoan eta aurrerapenean zuen sinesmena azpimarratuz. Liberal klasikoak kontserbadoreak baino mesfidatiagoak ziren gobernuaren rolean, gutxienekoa ez bazen behintzat, eta batzuek Thomas Hobbesen gobernu-teoria hartu zutenean, Estatua gizabanakoek elkarrengandik babesteko sortu zutela uste zuten. Liberalismo klasikoaren belaunaldi honetako erreferente bat Herbert Spencer soziologo eta pentsalari ingelesa da, hurbildu zena.
rdf:langString El liberalismo clásico es un concepto amplio usado para englobar las ideas políticas que suceden durante los siglos XVII y XVIII, contrarias al poder absoluto o intervención del monarca o el Estado en asuntos civiles, y opuestas a los privilegios legales que detentaban los aristócratas, el clero oficial y los gremios, con el objetivo de que el individuo pueda desarrollar sus capacidades individuales y su libertad en el ámbito político, religioso y económico. Es una corriente originaria del liberalismo que aboga por las libertades civiles bajo el imperio de la ley y por una economía de mercado. Las ideas, clasificadas como liberalismo clásico, de John Locke y de Montesquieu influyeron significativamente tanto en la Revolución Gloriosa como en la Independencia de los Estados Unidos de América y en el inicio de la Revolución francesa.​​ En el siglo XIX el liberalismo clásico pone el énfasis principal en garantizar la libertad del individuo al limitar el poder del Estado y maximizar el poder de las fuerzas del mercado capitalista, como una respuesta a la Revolución industrial y la urbanización en el siglo XIX en Europa y los Estados Unidos.​ Aboga por las libertades civiles con un gobierno limitado bajo el imperio de la ley y la creencia en la política económica del laissez-faire.​​​ El liberalismo clásico del siglo XIX se basa en ideas que ya surgieron a en el siglo XVIII, como ideas seleccionadas de Adam Smith, John Locke, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus y David Ricardo, subrayando su creencia en el libre mercado y el derecho natural,​ el utilitarismo​ y el progreso. Los liberales clásicos eran más desconfiados que los conservadores del rol del gobierno a menos que fuese mínimo​ y al algunos adoptar la teoría de gobierno de Thomas Hobbes, creían que el Estado había sido creado por los individuos para protegerse unos de otros. Un referente de esta generación del liberalismo clásico es el sociólogo y pensador inglés Herbert Spencer, quien se aproximó a un anarquismo filosófico.
rdf:langString Liberalisme klasik adalah ideologi politik, cabang liberalisme yang mendukung kebebasan sipil dan kebebasan politik dengan berdasarkan dan mengutamakan . Liberalisme klasik berkembang pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Meski liberalisme klasik dibangun di atas pemikiran yang sudah berkembang pada akhir abad ke-19, liberalisme klasik mendukung terciptanya masyarakat, pemerintahan, dan kebijakan umum jenis lain sebagai tanggapan terhadap Revolusi Industri dan urbanisasi. Tokoh ternama yang pemikirannya digunakan dalam liberalisme klasik meliputi John Locke, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus, dan David Ricardo. Liberalisme klasik bergantung pada teori ekonomi Adam Smith, hukum kodrat, utilitarianisme, dan kemajuan. Pada akhir abad ke-19, liberalisme klasik berkembang menjadi liberalisme neoklasik. Liberalisme neoklasik percaya bahwa pemerintahan harus disusutkan sekecil-kecilnya agar bisa berjalan. Dalam bentuk ekstremnya, liberalisme neoklasik mengusung konsep Darwinisme sosial. Libertarianisme adalah bentuk modern dari liberalisme neoklasik.
rdf:langString Le libéralisme classique est un courant de pensée politique de l'époque moderne qui apparait au XVIe siècle et se développe progressivement jusqu'au XXIe siècle. Pour ses partisans, ce n'est pas une idéologie politique, mais une doctrine juridique, puisqu'il s'agit de promouvoir un développement pacifique de la société, de la nation et des individus qui la composent, basé sur un équilibre des différents acteurs en présence avec le minimum d'intervention de l'État pour garantir le respect des règles minimales pour le fonctionnement de cette liberté. Il s'oppose donc à tous les étatismes. Il évolue au fur et à mesure de la confrontation de la théorie à la pratique ou à la réalité historique (par opposition à une idéologie).
rdf:langString 고전적 자유주의(古典的自由主義, 영어: Classical Liberalism)는 경제적 자유에 중점을 두고 법치주의 아래에서 시민자유를 옹호하는 정치 이데올로기이자 자유주의의 분파이다. 경제적 자유주의와 밀접하게 관련되어 있으며, 19세기 초 도시화와 산업 혁명에 대응하여 이전 세기의 아이디어를 바탕으로 만들어졌다. 고전적 자유주의에 기여한 사상가는 존 로크, 장바티스트 세, 토머스 로버트 맬서스, 데이비드 리카도 등이 있다. 고전적 자유주의는 국부론 1권에서 애덤 스미스가 옹호한 경제 사상과 자연법, 공리주의, 사회 진보에 대한 믿음을 바탕으로 정립되었다. ‘고전적 자유주의’라는 용어는 19세기 초에 발생한 사회자유주의와 구별하기 위해 사용되기 시작했다. 루트비히 폰 미제스는 신자유주의라는 개념은 사회주의와의 타협으로 규정하여 고전적 자유주의를 변형할 필요에 대해 부정적이었다. 하지만 신자유주의자들은 19세기에 고전적 자유주의의 실패 즉, 대기업의 카르텔의 독점과, 가난의 문제에 대해 대답을 주지 못함을 강조하여 누진세나, 기업의 규제방안을 내 놓았다.
rdf:langString Klassiek liberalisme is een verwijzing naar het oorspronkelijkeeconomisch liberalisme, ter aanduiding van diverse stromingen binnen het liberalisme, die individualisme, eigendom en marktvrijheid als kernwaarden hanteren. Met de term klassiek liberalisme worden stromingen in de oorspronkelijke traditie onderscheiden van nieuwere vormen van economisch liberalisme, speciaal van het ordoliberalisme dat zich sinds 1950 ontwikkelde. Friedrich Hayek en verwanten hanteerden de term om hun eerdere zelfbenaming als neoliberalen af te schudden. De kwalificatie klassiek is echter grotendeels een gevolg van de verandering van de term liberalism in de Verenigde Staten. Terwijl liberalisme in Europa van oudsher de pro-marktpositie in economische politiek aanduidde, is de betekenis van liberalisme door toedoen van onder meer Roosevelts New Deal verschoven en duidt het een progressieve positie aan. De neoliberalen, die zich niet in deze sociaaldemocratische politiek konden schikken, en daarnaast ook niet het conservatisme wilden omarmen, namen de benaming 'klassiek liberalen' aan. Ook libertariërs hebben de zelfbenoeming "klassiek liberaal" omarmd, ondanks de verschillen in vrijheidsopvatting tussen hen en de vroege liberalen.
rdf:langString 古典的自由主義(こてんてきじゆうしゅぎ、(英: classical liberalism)は、個人の自由と小さな政府を強調する思想であり、伝統的自由主義、レッセフェール自由主義、市場自由主義、また英語ではリバタリアニズム、英米以外では単に自由主義(リベラリズム)と呼ばれることもある。 人間の合理性、個人の財産権、自然権、自由権の保障、個人の拘束からの自由、政府に対する憲法的制約、自由市場、そして政府に財政面の制約を課すための金本位制を重視する。これらの価値は、ジョン・ロック、アダム・スミス、デイヴィッド・ヒューム、デヴィッド・リカード、ヴォルテール、モンテスキューらの書物で挙げられているものである。このことから分かるように、古典的自由主義は、18世紀末から19世紀にかけての経済学的自由主義と政治的自由主義が融合したものである。古典的自由主義の規範の中心となるのは、レッセ・フェール(自由放任)の経済によって、内在的秩序、すなわち見えざる手が働き、社会全体の利益となるという考えである。ただし、国家が一定の基本的な公共財(公共財となる物は、非常に限定的に考えられているが)を提供することには必ずしも反対しない。 「古典的」という形容は、より新しい、20世紀の自由主義(リベラリズム)や、それに関連した社会自由主義のような動きと区別するために、後から付けられたものである。この新しい自由主義(以下、この意味では「リベラリズム」という訳語を用いる)は、経済的問題について国家が介入者としてのより強い役割を担うことを促すものである。一方、古典的自由主義者らは、最小の政府の枠を超えることに懐疑的であり、福祉国家論に反対の立場をとる。 古典的自由主義は、19世紀末から20世紀にかけていったん廃れたが、20世紀に古典的自由主義の復活に寄与したと目されるのが、ルートヴィヒ・フォン・ミーゼス、フリードリヒ・ハイエク、ミルトン・フリードマンの3人である。経済学的局面において、この復活は、主にその反対者から、新自由主義(ネオリベラリズム)と呼ばれることがある。なお、ドイツの「オードリベラリズム (ordoliberalism)」は、これとは全く意味が異なる。(Alexander Rüstow)や(Wilhelm Röpke)は、レッセ・フェール自由主義者と異なり、より国家による介入を指向しているからである。古典的自由主義は、現代のリバタリアニズムと共通する面が多く、この二つの用語は、小さな政府を主張する人によってほぼ互換的に用いられている。
rdf:langString Il liberalismo classico è stato una filosofia politica e la prima forma di pensiero liberale, che sosteneva il libero mercato, le libertà civili, il consenso del governato, lo stato di diritto e il governo limitato. Il liberalismo classico è l'insieme delle idee dei whigs e dei radicals, e rappresenta anche le posizioni politiche iniziali del Partito Liberale (evoluzione del Partito Whig).
rdf:langString O liberalismo clássico, também referido como liberalismo tradicional, liberalismo laissez-faire ou liberalismo de mercado, é uma filosofia política e uma doutrina econômica cuja principal característica é a defesa da liberdade individual, com limitação do poder do Estado pelo império da lei (ou pela rule of law anglo-saxã), a igualdade de todos perante a lei, o direito de propriedade, e, em política econômica, prega a livre iniciativa. Como filosofia, emerge no século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, no contexto da Revolução Industrial e do incremento da urbanização.Tem como fontes algumas ideias correntes no final do século XVIII — sobretudo de Adam Smith, John Locke, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus, David Ricardo, Voltaire, Montesquieu e Frédéric Bastiat—, destacando-se a crença no livre mercado, no jusnaturalismo, no utilitarismo, e no progresso. Assim sendo, é a fusão do liberalismo econômico com liberalismo político do final do século XVIII e início do século XIX. O "núcleo normativo" do liberalismo clássico é a ideia de que a livre iniciativa conseguiria criar uma ordem espontânea, ou seja, apesar da inexistência de uma entidade coordenadora do interesse comum (como formas de governos ou estados), a interação dos indivíduos obedeceria a uma determinada ordem, como se houvesse uma "mão invisível" — expressão usada por Adam Smith em "A Riqueza das Nações" —, orientando a economia e beneficiando a sociedade. Historicamente, portanto, os liberais clássicos têm sido mais desconfiados do que os conservadores em relação ao governo e ao Estado — por mínimo que seja — sendo que a teoria hobbesiana (de que o papel do Estado seja basicamente o de proteger os homens uns dos outros) gera uma ampla concordância entre os liberais.
rdf:langString Liberalizm klasyczny – doktryna polityczno-gospodarcza, podkreślająca wolność jednostek, biorąca za podstawę zasadę, iż funkcjonowanie aparatu państwa powinno być ograniczone jedynie do minimum.
rdf:langString Класси́ческий либерали́зм — политическая идеология, ветвь либерализма, которая утверждает права и свободы человека. Классический либерализм особо подчёркивает необходимость экономической свободы. Классический либерализм был разработан в XIX веке в Европе и США. Несмотря на то что классический либерализм был построен на идеях, известных ещё в XVIII веке, он ориентирован на новый тип общества, государства, власти, правительства и публичных отношений, которые появились в ответ на индустриальную революцию и урбанизацию. Среди людей, чьи идеи повлияли на классический либерализм, присутствуют Джон Локк, Жан-Батист Сэй, Томас Мальтус, и Давид Рикардо. Их идеи потянули за собой экономику Адама Смита и веру в естественное право, утилитаризм, и прогресс. В XX веке произошло возрождение интереса к классическому либерализму, возглавляемое экономистами Фридрихом Хайеком и Милтоном Фридманом. Некоторые называют современное развитие классического либерализма «неоклассическим либерализмом», который особо отмечает необходимость минимализации роли государства и сосредоточения его на вопросах обороны, безопасности и правосудия.
rdf:langString Класичний лібералізм — політична ідеологія, що зародилась в XIX столітті у Великій Британії, Західній Європі та США, і проголошує ідеалами та особисту свободу, включаючи свободу віросповідання, слова, , зібрань та вільний ринок. Істотний вплив на розвиток класичного лібералізму справили, зокрема: , Томас Мальтус та Давид Рікардо. Інтерес до класичного лібералізму в XX столітті відродили Людвіг фон Мізес та Фрідріх фон Гаєк, та інші економісти. Інколи класичним лібералізмом називають всі види лібералізму, які існували до XX століття. Починаючи з 1970-х, цей термін використовують лібертаріанці для позначення віри в економічну свободу та мінімальну державу. Тому інколи буває важко точно з'ясувати значення терміну в літературі.
rdf:langString Klassisk liberalism (även kallad libertarianism eller laissez-faire-liberalism) är en politisk filosofi som siktar på att begränsa staten och skydda individens privategendom. Läran växte fram i slutet av 1700-talet som en följd av upplysningen och exemplifieras av tänkare såsom Adam Smith, Benjamin Constant, Anders Chydenius, David Ricardo, Frédéric Bastiat, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek och Milton Friedman. Det som idag kallas för "klassisk" liberalism var dock inte den dominerande ideologiska föreställningen bland liberaler under 1800-talet. Faktum är att begreppet då inte förekom alls, och att den minoritet liberaler som förespråkade laissez faire kritiserades starkt av andra liberaler.
rdf:langString 古典自由主义可以指: * 早期的自由主義,從啟蒙時代開始直到约翰·斯图尔特·密尔為止的自由主義,中文因为共产与社会主义学说对它的批评,采用了强调“古典”的名称,这个译法让中文界普遍把经典或是直称自由主义的学说,与下面的另一种自由主义混为一谈。 * 在20世紀復甦的相同政治哲學,追溯上述的早期自由主義,亦即自由意志主義,英文为了区分其在经济与道德观上同共产主义当时已经反对的自由主义(严格说,译为经典自由主义更加接近),自称为"自由(意志)者的"(英文Liberation按语言直译如此),当然,它的中文如前,较另一个自由主义在译名贴近原文。。 本條目所述及的即是第一種早期的自由主義。 古典自由主義(英語:classical liberalism)是一種支持個人先於國家存在的政治哲學,強調個人的權利、私有財產,並主張自由放任的經濟政策,認為政府存在的目的僅在於保護每個個體的自由。古典自由主義發源於17世紀和18世紀,通常被視為由於工業革命和隨後的資本主義體制而產生的一種意識形態。言論自由、信仰自由、思想自由、自我負責,和自由市場等概念最先也是由古典自由主義所提出,後來才陸續被其他政治意識形態所採納。古典自由主義反對當時絕大多數較早期的政治學說,例如君權神授說、世襲制度和國教制度,強調個人的自由、理性、正義和寬容。美國革命和法国大革命都受到古典自由主義的影響。 古典自由主義认为一国的真正财富不是金银总量的增加,而是其国民创造的商品服务的数量。政府的干预经常是阻碍了经济的增长,因此主张将政府排除出经济领域,让经济生活自行其事,让追求自身利益的无数的个体理性的计算来引导经济生活的调整,即“社會應當盡量從政府干預中擺脫出来,盡量的自由”,“管得最少的政府是最好的政府”。
xsd:nonNegativeInteger 72741

data from the linked data cloud