Accessibility

http://dbpedia.org/resource/Accessibility an entity of type: Thing

Barrierefreiheit bezeichnet eine Gestaltung der Umwelt, sodass sie auch von Menschen mit Beeinträchtigungen ohne zusätzliche Hilfen genutzt und wahrgenommen werden kann. rdf:langString
Irisgarritasun edo Irisgarritasun unibertsal edozein baliabide (weba, kutxazain automatikoa, etab.) pertsona guztientzat eskuragarri egotea ziurtatzeko bidea da, modu bateko edo besteko urritasunen bat eduki ala ez. Irisgarritasuna lehen mailako eskubide kontsideratzen da, urritasun fisikoren bat duten pertsonek aukera berdintasuna izan dezaten, eta mendekotasunik bateko bizitza egin ahal izateko. rdf:langString
Aksesibilitas (atau keteraksesan, ketercapaian) adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Dalam pengertian yang lain bahwa aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan umum lainnya. Aksesibilitas juga difokuskan pada kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan fasilitas seperti pengguna kursi roda harus bisa berjalan dengan mudah di trotoar ataupun naik keatas angkutan umum. rdf:langString
アクセシビリティ(英: accessibility、略称: A11Y)とは、障害者が他の人と同じように物理的環境、輸送機関、情報通信及びその他の施設・サービスを利用できることをいう。 上記の定義は障害者権利条約に基づく。その第9条は、英文では"Accessibility"であり、外務省が提供する日本語訳では「施設及びサービス等の利用の容易さ」となっている。欧州アクセシビリティ法の定義もほぼ等しい。 rdf:langString
Locaties of evenementen zijn toegankelijk als zij fysiek goed bereikbaar zijn en door veel mensen bezocht kunnen en mogen worden op grond van juridische toegankelijkheid. Ook in figuurlijke zin wordt het begrip gebruikt, in verband met bijvoorbeeld websites, informatie en dienstverlening. rdf:langString
Dostępność (ang. accessibility) – szerokie pojęcie używane do opisania stopnia, w jakim dany system może być używany przez możliwie dużą grupę ludzi. W przeciwieństwie do użyteczności jako „łatwości użycia” czy ergonomii użytkowania, dostępność oznacza „możliwość skorzystania” z funkcji lub właściwości danego systemu. Problematyka dostępności jest związana z barierami, jakie stoją przed osobami z niepełnosprawnościami lub starszymi. rdf:langString
無障礙環境(英語:Barrier Free Environment或Accessible Environment),或暢通易達(Accessibility),意思為一個可以讓人通行無阻,而且易於接近及到達的理想環境。 rdf:langString
الإتاحة، الموصلية، سهولة المنال، إمكانية الوصول، سهولة المنال، قرب، موصولية (بالإنجليزية: Accessibility)‏ سهولة الوصول أو الإعانة، هو مصطلحٌ حديث يٌستخدم عامة في تصنيف الأنظمة التقنية ويحدد مدى قدرة أكبر عدد ممكن من المستخدمين بغض النظر عن قدراتهم من الإستخدام. تمكين أكبر عدد من الناس من استعمال أنظمة البنية التحتية كالشوارع والعمارات والأجهزة. له علاقة بحقوق الإنسان الفردية وخاصة ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع وحقهم في استخدام الأجهزة والأنظمة التي يستعملها بقية الناس. وغالبا ما يقصد بها توفير أدوات كالكرسي المتحرك أو قارئ صفحات الويب الآلي وغيرها. الإتاحة هي مجال علمي يرتبط ارتباطا وثيقا بمجال التصميم الشامل وهذا النهج ينطوي على فكرة «الوصول المباشر». هذا هو ما يجعل الأمور في متناول جميع الناس (سواء كان لديهم إعاقة أو لا). ومع ذلك، فإن المنتجات المسوقة بأنها استفادت من عملية التصميم ال rdf:langString
L'accessibilitat és el grau en el qual les persones poden utilitzar un objecte, visitar un lloc o accedir a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques, psíquiques o físiques. Per tal d'augmentar la integració de persones i reduir l'exclusió social es poden prendre mesures per augmentar l'accessibilitat. Segons la discapacitat aquestes mesures poden ser arquitectòniques (suprimir llindars per a facilitar el passeig amb cadira de rodes, posar paviment amb relleu especial per guiar persones cegues, posar a disposició la informació simultàniament en més d'un canal (visual, auditiu, tàctil…), adaptar el lloc de treball, fins i tot utilitzar un llenguatge senzill, comprensible per un màxim de persones. En general, les mesures s'afanyen per augmentar l'autonomia de cadascú de ma rdf:langString
Bezbariérový přístup umožňuje tělesně postiženým osobám navštěvovat i místa, která by jim za běžných okolností byla nepřístupná. Jedná se např. o překonávání schodů, terénních nerovností a dalších překážek. Ze stavebního hlediska znamená bezbariérový přístup soubor opatření, které zajistí samostatný pohyb a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jsou to především osoby používající vozík pro invalidy nebo berle, a dále lidé s těžkým smyslovým postižením. rdf:langString
Accessibility is the design of products, devices, services, vehicles, or environments so as to be usable by people with disabilities. The concept of accessible design and practice of accessible development ensures both "direct access" (i.e. unassisted) and "indirect access" meaning compatibility with a person's assistive technology (for example, computer screen readers). rdf:langString
Η προσβασιμότητα με την έννοια που αναφέρεται εδώ αφορά το σχεδιασμό προϊόντων, συσκευών, υπηρεσιών ή περιβαλλόντων έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με ειδικές ανάγκες. Η έννοια του προσβάσιμου σχεδιασμού και της πρακτικής της προσβάσιμης ανάπτυξης εξασφαλίζει τόσο την «άμεση πρόσβαση» (δηλαδή χωρίς βοήθεια) όσο και την «έμμεση πρόσβαση» που σημαίνει συμβατότητα με την ενός ατόμου (για παράδειγμα, υπολογιστή). rdf:langString
La alireblo aŭ pli precize dirite universala alireblo estas la grado de deklivo kiu ebligas ke ajna persono aŭ akcesora objekto povu veni publike, viziti lokon aŭ atingi servon, sendepende de la teknikaj, kognaj aŭ fizikaj kapabloj de la persono. Por helpi la alireblon oni uzas diversajn ilojn en la helpo por trapasi barojn kaj malfacilaĵojn de la medio, kaj tiel atingi, ke ĉiaj personoj, inklude ajnatipajn diskapablulojn povus fari la saman agon kiu povus fari persono sen ajna tipo de malkapablo. Tiuj facilaĵoj estas nomataj "teknikaj helpiloj". Inter tiuj estas la alfabeto Braille, la signolingvo, la rulseĝoj, la aŭdsignaloj de semaforoj, ktp. rdf:langString
La accesibilidad o accesibilidad universal es el grado de pendiente el cual permite que cualquier objeto sea utilizado por todo el público, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar los obstáculos o si Existen algunos axiomas que deben ser aplicados en los diseños inclusivos de manera de lograr soluciones arquitectónicas universales:[cita requerida] rdf:langString
L’accessibilité est un terme initialement relatif au monde du handicap, des enfants ou des personnes âgées, puis étendu à l'ensemble des citoyens et utilisé pour désigner l'accès aux domaines suivants : L'obligation de l'État en matière d'accessibilité est couverte par l'article 9 de la CDPH, qui a été expliqué dans l'observation générale numéro 2 du Comité CDPH. rdf:langString
L'accessibilità è la caratteristica di un dispositivo, di un servizio, di una risorsa o di un ambiente d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi tipologia d'utente. Il concetto di design accessibile e la pratica dello sviluppo accessibile garantiscono sia l'"accesso diretto" (cioè senza assistenza) sia l'"accesso indiretto", cioè la compatibilità con le tecnologie assistive di una persona (per esempio, gli screen reader del computer). rdf:langString
접근성(接近性) 또는 액세서빌러티(영어: accessibility)는 산업 디자인, 사용자 인터페이스 디자인, 건축, 시스템 공학, 인간공학 등의 분야에서 쓰이는 용어로, 사용자의 신체적 특성이나, 지역, 나이, 지식 수준, 기술, 체험과 같은 제한 사항을 고려하여 가능한 많은 사용자가 불편 없이 이용할 수 있도록 제품, 서비스를 만들어 제공하고 이를 평가 할 때 쓰이는 말이다. 접근성이 높다는 것은 이러한 제한 사항을 가진 사용자도 불편 없이 사용할 수 있다는 것을 뜻하며 접근성이 낮다는 것은 어떠한 제한 때문에 사용하기 불편하거나 사용할 수 없을 때를 말한다. 마이크로소프트 윈도우 XP나 윈도우 비스타 이후의 운영 체제에서는 접근성을 "내게 필요한 옵션"으로 옮기기도 했다. 보조프로그램이나 제어판에서 이러한 항목을 사용할 수 있게 되어 있다. rdf:langString
Acessibilidade se refere à possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. rdf:langString
Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande. Det finns krav på nybyggen både av offentliga byggnader, lokaler dit allmänheten har tillträde (exempelvis butiker och restauranger) och hyresbostäder att de ska kunna nås och användas av personer med funktionsnedsättningar. Ett slags anpassning av utomhusmiljön för att synskadade lättare ska kunna ta sig fram är taktila ledstråk. rdf:langString
Досту́пность (англ. accessibility) — создание продуктов, устройств, сервисов или окружающей среды для людей с ограниченными возможностями. Концепция доступного дизайна и практика разработки доступных объектов призваны обеспечить как «прямой доступ» (то есть без сторонней помощи), так и «непрямой доступ», означающий совместимость с вспомогательными технологиями, используемыми человеком (например, скринридерами). rdf:langString
У проєктуванні під доступністю мається на увазі можливість для маломобільних груп населення та зокрема осіб з інвалідністю та іншими особливими потребами отримувати доступ до певних продуктів, пристроїв, послуг, чи якогось середовища. Концепція дизайну, яка передбачає доступність, і взагалі практика розробки продуктів з урахуванням потреб людей із фізичними обмеженнями, можуть забезпечувати як «прямий доступ» (тобто без сторонньої допомоги), так і «непрямий доступ», тобто сумісність зі спеціалізованими допоміжними технологіями, якими користується особа з особливими потребами (наприклад — із комп'ютерними зчитувачами екрана). rdf:langString
rdf:langString Accessibility
rdf:langString إتاحة
rdf:langString Accessibilitat
rdf:langString Bezbariérový přístup
rdf:langString Barrierefreiheit
rdf:langString Προσβασιμότητα
rdf:langString Alireblo
rdf:langString Accesibilidad
rdf:langString Irisgarritasun
rdf:langString Aksesibilitas
rdf:langString Accessibilità (design)
rdf:langString Accessibilité
rdf:langString 접근성
rdf:langString アクセシビリティ
rdf:langString Dostępność (projektowanie)
rdf:langString Toegankelijkheid
rdf:langString Acessibilidade
rdf:langString Доступность
rdf:langString Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
rdf:langString 無障礙環境
rdf:langString Доступність (проєктування)
xsd:integer 302109
xsd:integer 1124028549
rdf:langString November 2012
rdf:langString yes
rdf:langString L'accessibilitat és el grau en el qual les persones poden utilitzar un objecte, visitar un lloc o accedir a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques, psíquiques o físiques. Per tal d'augmentar la integració de persones i reduir l'exclusió social es poden prendre mesures per augmentar l'accessibilitat. Segons la discapacitat aquestes mesures poden ser arquitectòniques (suprimir llindars per a facilitar el passeig amb cadira de rodes, posar paviment amb relleu especial per guiar persones cegues, posar a disposició la informació simultàniament en més d'un canal (visual, auditiu, tàctil…), adaptar el lloc de treball, fins i tot utilitzar un llenguatge senzill, comprensible per un màxim de persones. En general, les mesures s'afanyen per augmentar l'autonomia de cadascú de manera de poder viure lliure, quan més possible accedir als llocs, la informació i serveis sense ajuda de tercers. Aquestes normes i mesures han de contribuir a augmentar l'autoestima i la qualitat de vida. En lloc d'aïllar com ho va ser el cas al segle passat, per exemple, un jove cec en una escola de cecs, es tendeix a adaptar l'escola pública, de forma que tal persona hi pugui estudiar integrada amb tota normalitat. Aquesta filosofia té l'avantatge que tothom aprèn conviure amb gent amb tota mena de capacitats i discapacitats diferents. Les primeres iniciatives, des de la fi del segle xx van ser la supressió de barreres arquitectòniques, com ho va ser un dels primers decrets de la jove Generalitat de Catalunya el 1984. A poc a poc, el concepte d'accessibilitat va evolucionar per tal d'incloure no només les persones caminant amb cadires de rodes a «persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental, gent gran o persones amb altres tipus de diversitat funcional que viuen situacions de desigualtat d'oportunitats, de discriminació i de dificultats per a la participació social i per a l'exercici de llurs drets, a causa de l'existència de barreres físiques, en la comunicació o d'actitud que els ho impedeixen», com s'explica al preàmbul de la nova llei del 2014 de la Generalitat de Catalunya. És una de les àrees més important per aconseguir l'efectivitat de la política d'integració de les persones amb discapacitats.
rdf:langString Bezbariérový přístup umožňuje tělesně postiženým osobám navštěvovat i místa, která by jim za běžných okolností byla nepřístupná. Jedná se např. o překonávání schodů, terénních nerovností a dalších překážek. Ze stavebního hlediska znamená bezbariérový přístup soubor opatření, které zajistí samostatný pohyb a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jsou to především osoby používající vozík pro invalidy nebo berle, a dále lidé s těžkým smyslovým postižením. V současnosti je bezbariérový přístup vyžadován do veřejné vybavenosti a většinou i do rekonstruovaných objektů. Tyto zásady je ale zejména u rekonstrukcí často problematické dodržovat, zde může být bezbariérový přístup zajištěn například pomocí nájezdových ramp či zvedacích plošin.
rdf:langString الإتاحة، الموصلية، سهولة المنال، إمكانية الوصول، سهولة المنال، قرب، موصولية (بالإنجليزية: Accessibility)‏ سهولة الوصول أو الإعانة، هو مصطلحٌ حديث يٌستخدم عامة في تصنيف الأنظمة التقنية ويحدد مدى قدرة أكبر عدد ممكن من المستخدمين بغض النظر عن قدراتهم من الإستخدام. تمكين أكبر عدد من الناس من استعمال أنظمة البنية التحتية كالشوارع والعمارات والأجهزة. له علاقة بحقوق الإنسان الفردية وخاصة ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع وحقهم في استخدام الأجهزة والأنظمة التي يستعملها بقية الناس. وغالبا ما يقصد بها توفير أدوات كالكرسي المتحرك أو قارئ صفحات الويب الآلي وغيرها. الإتاحة هي مجال علمي يرتبط ارتباطا وثيقا بمجال التصميم الشامل وهذا النهج ينطوي على فكرة «الوصول المباشر». هذا هو ما يجعل الأمور في متناول جميع الناس (سواء كان لديهم إعاقة أو لا). ومع ذلك، فإن المنتجات المسوقة بأنها استفادت من عملية التصميم الشاملة غالبا ما تكون في الواقع نفس الأجهزة المكيفة خصيصا للاستخدام من جانب المعوقين. البديل غير المحبب هو توفير «الوصول غير المباشر» عن طريق الحصول على دعم الشخص المعاق في تحقيق الوصول إلى التقنية عبر وسائل إضافية (مثلا قارئ صفحات الويب الآلي وغيره).
rdf:langString Η προσβασιμότητα με την έννοια που αναφέρεται εδώ αφορά το σχεδιασμό προϊόντων, συσκευών, υπηρεσιών ή περιβαλλόντων έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με ειδικές ανάγκες. Η έννοια του προσβάσιμου σχεδιασμού και της πρακτικής της προσβάσιμης ανάπτυξης εξασφαλίζει τόσο την «άμεση πρόσβαση» (δηλαδή χωρίς βοήθεια) όσο και την «έμμεση πρόσβαση» που σημαίνει συμβατότητα με την ενός ατόμου (για παράδειγμα, υπολογιστή). Η προσβασιμότητα μπορεί να θεωρηθεί ως «δυνατότητα πρόσβασης» και ωφέλεια από κάποιο σύστημα ή οντότητα. Η ιδέα επικεντρώνεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες ή ειδικών αναγκών ή στην πρόσβαση μέσω της χρήσης βοηθητικής τεχνολογίας. Ωστόσο, η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της προσβασιμότητας φέρνει οφέλη για όλους. Η προσβασιμότητα δεν πρέπει να συγχέεται με τη χρηστικότητα, η οποία είναι ο βαθμός στον οποίο ένα προϊόν (όπως συσκευή, υπηρεσία ή περιβάλλον) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες για την επίτευξη καθορισμένων στόχων με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης . Η προσβασιμότητα συνδέεται στενά με τον καθολικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι η διαδικασία δημιουργίας προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους με το ευρύτερο δυνατό φάσμα δυνατοτήτων, λειτουργώντας μέσα σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων. Πρόκειται για την δημιουργία πραγμάτων προσβάσιμων από όλους τους ανθρώπους (είτε έχουν αναπηρία είτε όχι).
rdf:langString Accessibility is the design of products, devices, services, vehicles, or environments so as to be usable by people with disabilities. The concept of accessible design and practice of accessible development ensures both "direct access" (i.e. unassisted) and "indirect access" meaning compatibility with a person's assistive technology (for example, computer screen readers). Accessibility can be viewed as the "ability to access" and benefit from some system or entity. The concept focuses on enabling access for people with disabilities, or enabling access through the use of assistive technology; however, research and development in accessibility brings benefits to everyone. Accessibility is not to be confused with usability, which is the extent to which a product (such as a device, service, or environment) can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, convenience, or satisfaction in a specified context of use. Accessibility is also strongly related to universal design, the process of creating products that are usable by the widest possible range of people, operating within the widest possible range of situations. Universal design typically provides a single general solution that can accommodate people with disabilities as well as the rest of the population. By contrast, accessible design is focused on ensuring that there are no barriers to accessibility for all people, including those with disabilities.
rdf:langString Barrierefreiheit bezeichnet eine Gestaltung der Umwelt, sodass sie auch von Menschen mit Beeinträchtigungen ohne zusätzliche Hilfen genutzt und wahrgenommen werden kann.
rdf:langString La alireblo aŭ pli precize dirite universala alireblo estas la grado de deklivo kiu ebligas ke ajna persono aŭ akcesora objekto povu veni publike, viziti lokon aŭ atingi servon, sendepende de la teknikaj, kognaj aŭ fizikaj kapabloj de la persono. Por helpi la alireblon oni uzas diversajn ilojn en la helpo por trapasi barojn kaj malfacilaĵojn de la medio, kaj tiel atingi, ke ĉiaj personoj, inklude ajnatipajn diskapablulojn povus fari la saman agon kiu povus fari persono sen ajna tipo de malkapablo. Tiuj facilaĵoj estas nomataj "teknikaj helpiloj". Inter tiuj estas la alfabeto Braille, la signolingvo, la rulseĝoj, la aŭdsignaloj de semaforoj, ktp. Konsiderante la enhavon de la Konvencio pri la rajtoj de handikapitoj, la alireblo estas rajto kiu postulas la realan eblon ke ajna persono povas eniri, transiri kaj resti en loko, sekure, komforte kaj aŭtonome. Tio siavice postulas, ke la fizikaj barieroj devas esti nuligitaj.
rdf:langString Irisgarritasun edo Irisgarritasun unibertsal edozein baliabide (weba, kutxazain automatikoa, etab.) pertsona guztientzat eskuragarri egotea ziurtatzeko bidea da, modu bateko edo besteko urritasunen bat eduki ala ez. Irisgarritasuna lehen mailako eskubide kontsideratzen da, urritasun fisikoren bat duten pertsonek aukera berdintasuna izan dezaten, eta mendekotasunik bateko bizitza egin ahal izateko.
rdf:langString La accesibilidad o accesibilidad universal es el grado de pendiente el cual permite que cualquier objeto sea utilizado por todo el público, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar los obstáculos o si del entorno, consiguiendo que estas personas realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo de discapacidad. Estas facilidades son llamadas ayudas técnicas. Entre éstas se encuentran el alfabeto Braille, la lengua de señas, las sillas de ruedas, las señales auditivas de los semáforos, etc. Considerando "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", la accesibilidad es un derecho que implica la real posibilidad de una persona de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera segura, confortable y autónoma. Ello implica que las barreras de entorno físico deben ser suprimidas. Existen algunos axiomas que deben ser aplicados en los diseños inclusivos de manera de lograr soluciones arquitectónicas universales:[cita requerida] * Axioma primero de la accesibilidad: una solución que no es segura, no es accesible. * Axioma segundo de la accesibilidad: un escalón es una barrera, una rampa debe tener la pendiente adecuada en ambos sentidos. * Axioma tercero de la accesibilidad: la puerta del baño adaptado siempre abre hacia afuera del local o es corredera. * Axioma cuarto de la accesibilidad: el herraje tipo pomo no es considerado accesible porque no puede girarse con facilidad (sin usar los dedos).
rdf:langString Aksesibilitas (atau keteraksesan, ketercapaian) adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Dalam pengertian yang lain bahwa aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan umum lainnya. Aksesibilitas juga difokuskan pada kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan fasilitas seperti pengguna kursi roda harus bisa berjalan dengan mudah di trotoar ataupun naik keatas angkutan umum.
rdf:langString L’accessibilité est un terme initialement relatif au monde du handicap, des enfants ou des personnes âgées, puis étendu à l'ensemble des citoyens et utilisé pour désigner l'accès aux domaines suivants : * physique, la liberté de déplacement dans l'espace ; * éducatif, le droit à une scolarisation ; * civique, le droit de vote ; * culturel, pouvoir développer sa culture ; * numérique, adaptation des systèmes numériques, dont les sites web, aux différents types de handicap, développement d'outils spécifiques tels loupe ou clavier visuel ; * travail, pouvoir travailler en milieu ordinaire ; * santé, avoir accès aux services de santé promotionnels, préventifs et curatifs. Pour les personnes en situation de handicap, l'objectif de l'accessibilité est de permettre une vie ordinaire. Ce terme est aussi utilisé dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) développée sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a pour but de garantir le respect des droits de ces personnes. Par ailleurs, le terme ne doit pas être confondu avec l’ergonomie et l’utilisabilité. Pour les personnes n'étant pas en situation de handicap, l'accessibilité reste une préoccupation dans diverses situations : femmes enceintes, incapacités temporaires consécutives à un accident du travail ou domestique, difficultés sensorielles liées à l'âge, sur-poids : des situations où l'individu est concerné sans être à proprement parler en situation de handicap. L'obligation de l'État en matière d'accessibilité est couverte par l'article 9 de la CDPH, qui a été expliqué dans l'observation générale numéro 2 du Comité CDPH.
rdf:langString アクセシビリティ(英: accessibility、略称: A11Y)とは、障害者が他の人と同じように物理的環境、輸送機関、情報通信及びその他の施設・サービスを利用できることをいう。 上記の定義は障害者権利条約に基づく。その第9条は、英文では"Accessibility"であり、外務省が提供する日本語訳では「施設及びサービス等の利用の容易さ」となっている。欧州アクセシビリティ法の定義もほぼ等しい。
rdf:langString 접근성(接近性) 또는 액세서빌러티(영어: accessibility)는 산업 디자인, 사용자 인터페이스 디자인, 건축, 시스템 공학, 인간공학 등의 분야에서 쓰이는 용어로, 사용자의 신체적 특성이나, 지역, 나이, 지식 수준, 기술, 체험과 같은 제한 사항을 고려하여 가능한 많은 사용자가 불편 없이 이용할 수 있도록 제품, 서비스를 만들어 제공하고 이를 평가 할 때 쓰이는 말이다. 접근성이 높다는 것은 이러한 제한 사항을 가진 사용자도 불편 없이 사용할 수 있다는 것을 뜻하며 접근성이 낮다는 것은 어떠한 제한 때문에 사용하기 불편하거나 사용할 수 없을 때를 말한다. 특히 웹 디자인 분야에서 월드 와이드 웹의 창시자인 팀 버너스 리는 "웹의 힘은 그 광범위함에 있다. 장애에 관계 없이 모든 사람이 접근할 수 있다는 것이 절대적인 장점이다."라고 말했다. 일부 사용자는 시각, 활동, 지각, 청각 등에 장애가 있으며 장애인들이 다른 사람들과 동등하게 웹 탐색을 하고 컴퓨터를 사용하여 여기서 얻을 수 있는 혜택을 고루 누릴 수 있도록 해야 한다. 그러기 위해서는 특수 마우스/키보드/스위치/조이스틱, 음성 인식, 눈동자 인식 등의 장치및 기술을 사용하기도 하며 글자 크기를 크게 하거나 명암 대비를 크게하는 등의 소프트웨어적 방법도 함께 사용한다. 마이크로소프트 윈도우 XP나 윈도우 비스타 이후의 운영 체제에서는 접근성을 "내게 필요한 옵션"으로 옮기기도 했다. 보조프로그램이나 제어판에서 이러한 항목을 사용할 수 있게 되어 있다.
rdf:langString L'accessibilità è la caratteristica di un dispositivo, di un servizio, di una risorsa o di un ambiente d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi tipologia d'utente. Il concetto di design accessibile e la pratica dello sviluppo accessibile garantiscono sia l'"accesso diretto" (cioè senza assistenza) sia l'"accesso indiretto", cioè la compatibilità con le tecnologie assistive di una persona (per esempio, gli screen reader del computer). Il termine è comunemente associato alla possibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità sensoriale, motoria o psichica, ossia affette da disabilità sia temporanea che stabile, di accedere e muoversi autonomamente in ambienti fisici (per cui si parla di accessibilità fisica), di fruire e accedere autonomamente a contenuti culturali (nel qual caso si parla di ) o di fruire dei sistemi informatici e delle risorse a disposizione tipicamente attraverso l'uso di tecnologie assistive o tramite il rispetto di requisiti di accessibilità dei prodotti. Il termine ha trovato largo uso anche nel Web col medesimo significato. In questo contesto, le soluzioni di accessibilità sono sviluppate al fine di favorire la riduzione o la eliminazione del cosiddetto Web Accessibility Divide, ovvero il divario tra coloro che possono accedere in maniera autonoma alle risorse web e coloro che non possono (in particolare le persone con disabilità visiva).
rdf:langString Locaties of evenementen zijn toegankelijk als zij fysiek goed bereikbaar zijn en door veel mensen bezocht kunnen en mogen worden op grond van juridische toegankelijkheid. Ook in figuurlijke zin wordt het begrip gebruikt, in verband met bijvoorbeeld websites, informatie en dienstverlening.
rdf:langString Досту́пность (англ. accessibility) — создание продуктов, устройств, сервисов или окружающей среды для людей с ограниченными возможностями. Концепция доступного дизайна и практика разработки доступных объектов призваны обеспечить как «прямой доступ» (то есть без сторонней помощи), так и «непрямой доступ», означающий совместимость с вспомогательными технологиями, используемыми человеком (например, скринридерами). Доступность может рассматриваться как «возможность доступа» и получения пользы от какой-либо системы или сущности. Концепция сосредотачивает усилия на предоставлении доступа для людей с ограниченными возможностями или предоставлении доступа через использование вспомогательных технологий, однако исследования и разработки в сфере доступности приносят пользу для всех. Доступность не следует путать с юзабилити. Доступность — принципиальная возможность пользоваться продуктом (услугой, средой, устройством) той или иной группе людей, юзабилити — уровень того, насколько продукт может использоваться эффективно, результативно и удовлетворительно в определённом контексте. Доступность сильно связана с универсальным дизайном, созданием продуктов, используемых людьми с наиболее широким уровнем возможностей и работающих в наиболее широком числе возможных ситуаций. Последняя концепция относится к обеспечению доступности для всех людей, независимо от их возможностей.
rdf:langString Dostępność (ang. accessibility) – szerokie pojęcie używane do opisania stopnia, w jakim dany system może być używany przez możliwie dużą grupę ludzi. W przeciwieństwie do użyteczności jako „łatwości użycia” czy ergonomii użytkowania, dostępność oznacza „możliwość skorzystania” z funkcji lub właściwości danego systemu. Problematyka dostępności jest związana z barierami, jakie stoją przed osobami z niepełnosprawnościami lub starszymi.
rdf:langString Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande. Det finns krav på nybyggen både av offentliga byggnader, lokaler dit allmänheten har tillträde (exempelvis butiker och restauranger) och hyresbostäder att de ska kunna nås och användas av personer med funktionsnedsättningar. Tillgänglighet på webben betecknar hur väl en webbplats fungerar för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis använder personer med lässvårigheter, grava synskador eller som är blinda textbrowsers med uppläsningsfunktion. För att dessa ska kunna ta del av en bild måste den ha en beskrivande text, en så kallad ALT-text. Tillgänglighet på webben standardiseras i riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), som har tagits fram av WAI (Web Accessibility Initiative) inom W3C (World Wide Web Consortium). I Sverige har WCAG först tolkats av myndigheten Verva i Vägledningen för 24-timmarswebben. Denna reglerade hur statliga myndigheter ska arbeta med tillgänglighet och fungerar också om rekommendation för hur alla offentliga webbplatser ska se ut och fungera. Vägledningen har sedan ersatts av webbriktlinjer.se (webbriktlinjer för offentliga sektorn), ursprungligen framtagna av e-delegationen. Sedan 1 januari 2019 lagstadgas dessa av Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service, som utgör den svenska implementation av webbtillgänglighetsdirektivet inom EU. Ansvarig för webbriktlinjer.se, och tillsynsmyndighet för lagen, är DIGG. Dessa svenska riktlinjer och lagar hänvisar till standarden WCAG nivå AA. Marschen för tillgänglighet är en organisation som verkar för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Ett slags anpassning av utomhusmiljön för att synskadade lättare ska kunna ta sig fram är taktila ledstråk.
rdf:langString Acessibilidade se refere à possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. No principio o termo referia-se apenas ao acesso as estruturas físicas, afinal as pessoas com deficiência e os parentes sentiam como se as cidades fossem locais hostis que demandavam muita cautela. porém em 1981 a ONU decretou que seria o Ano Internacional das Pessoas Deficientes o que mudou a visão do mundo referente a "acessibilidade", Desde então, gradualmente o termo ganhou força e abrangência deixando de referir-se apenas as arquiteturas e englobando acesso a educação, trabalho, lazer, cultura, esportes, informação e internet.
rdf:langString 無障礙環境(英語:Barrier Free Environment或Accessible Environment),或暢通易達(Accessibility),意思為一個可以讓人通行無阻,而且易於接近及到達的理想環境。
rdf:langString У проєктуванні під доступністю мається на увазі можливість для маломобільних груп населення та зокрема осіб з інвалідністю та іншими особливими потребами отримувати доступ до певних продуктів, пристроїв, послуг, чи якогось середовища. Концепція дизайну, яка передбачає доступність, і взагалі практика розробки продуктів з урахуванням потреб людей із фізичними обмеженнями, можуть забезпечувати як «прямий доступ» (тобто без сторонньої допомоги), так і «непрямий доступ», тобто сумісність зі спеціалізованими допоміжними технологіями, якими користується особа з особливими потребами (наприклад — із комп'ютерними зчитувачами екрана). Маломобільні групи населення — широка категорія користувачів, до якої належать: * люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, орієнтуванні, отриманні послуг та інформації, * зокрема особи з інвалідністю, * з тимчасовою втратою здоров'я, * особи похилого віку, * вагітні жінки, * батьки з дитячими візочками. Прикладами застосування принципу доступності в проєктуванні є пандуси, поруччя, туалетні кабінки та душові з поруччями та іншими необхідними елементами, тактильні елементи, яскраве маркування елементів простору та шляхів пересування, засоби безпеки, двері та ліфти достатнього розміру для користувачів на візках, елементи управління кнопками, вимикачами, кранами, важелями, віконними і дверними ручками; адаптовані автомобілі, програмне забезпечення для незрячих (наприклад, розпізнавання мовлення), віртуальні клавіатури тощо. Конвенція про права осіб з інвалідністю передбачає два шляхи забезпечення доступності:1) "універсальний дизайн", що передбачає такі конструкції і властивості предметів, будівель, інфраструктури, програм та послуг, які б робили їх максимально придатними для використання для всіх людей без необхідності адаптації чи спеціального дизайну (наприклад пологі входи/виходи замість сходів, однаково доступні і для звичайних пішоходів, і для осіб на візках; ширина дверей і туалетних кабінок, важільні ручки дверей замість круглих); 2) "розумне пристосування", що означає внесення, коли це потрібно в конкретному випадку, необхідних модифікацій і коректив для забезпечення реалізації або здійснення особами з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод.
xsd:nonNegativeInteger 63314

data from the linked data cloud