1970 United Kingdom general election

http://dbpedia.org/resource/1970_United_Kingdom_general_election an entity of type: Thing

الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 1970 هي انتخابات عامة عقدت في المملكة المتحدة عام 1970 في يوم الخميس بتاريخ 18 يونيو 1970. وأسفر ذلك عن فوز مفاجئ لحزب المحافظين البريطاني بقيادة إدوارد هيث، الذي هزم حزب العمال الحاكم بقيادة هارولد ويلسون، وفي الانتخابات فقد الحزب الليبرالي بقيادة زعيمه الجديد جيرمي ثورب نصف مقاعده. فيما حصل المحافظون بما في ذلك حزب ألستر الوحدوي (UUP)، على أغلبية 31 مقعدًا. وكانت الانتخابات أول انتخابات يمكن التصويت فيها من سن 18 عامًا، بعد تمرير في العام السابق. rdf:langString
Les eleccions al Parlament del Regne Unit de 1970 es van celebrar el 18 de juny de 1970. Per a sorpresa de tothom, van guanyar els Conservadors d'Edward Heath. Els liberals van perdre la meitat dels escons. rdf:langString
Die britische Unterhauswahl 1970 fand am 18. Juni 1970 statt. Bei der Wahl wurden die Abgeordneten für das Unterhaus (House of Commons) neu bestimmt. rdf:langString
Las elecciones generales del Reino Unido de 1970 se celebraron el jueves 18 de junio de 1970. Para sorpresa general, vencieron los conservadores de Edward Heath. Los liberales perdieron la mitad de sus escaños. rdf:langString
Les élections générales britanniques de 1970 se sont déroulées le 18 juin. Elles se soldent par une défaite inattendue du Premier ministre sortant, le travailliste Harold Wilson, face aux conservateurs d'Edward Heath. À la suite du (en), qui abaisse l'âge minimal pour voter de 21 à 18 ans, c'est la première fois que les citoyens du Royaume-Uni âgés de 18 à 20 ans peuvent participer à un scrutin national. rdf:langString
1970年イギリス総選挙(1970ねんイギリスそうせんきょ)は、英国議会(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国議会)の議員を選出するために1970年6月に行われた英国における選挙である。 rdf:langString
1970년 영국 총선 %5040302010046.4%43.1%7.5%1.1%보수당노동당자유당스코틀랜드 국민당득실표율1966년 선거와 정당별 득실율 비교 % 6 4 2 0 -2 -4 -6+4.5%−4.9%−1.0%+0.6% 보수당노동당자유당스코틀랜드 국민당 1970년 영국 총선은 1970년 6월 18일에 영국 하원의 의원 630명을 선출하기 위해 실시되었다. 1969년 선거법 개정으로 선거연령이 18세로 낮춰진 뒤 처음 치러진 선거였으며, 노동당이 10%이상 앞설 것이라는 여론조사와 다르게 보수당의 승리로 정권이 교체되었다. rdf:langString
Le elezioni generali nel Regno Unito del 1970 si tennero il 18 giugno e videro la vittoria del Partito Conservatore di Edward Heath, che divenne Primo Ministro. rdf:langString
1970年英國大選於1970年6月18日舉行,在此選舉中保守黨在愛德華·希思的領導下擊敗工黨和自由黨,保守黨及阿爾斯特統一黨以31席之差取得下議院大部分議席。此選舉是英國投票年齡降至18歲後首場選舉。 截至2017年,在現時下議院中,持續擔任議員最長的祁淦禮及丹尼士·斯金納均在這次選舉中首次成為議員。 大部分在這次選舉前進行的民意調查都指工黨會取得大部分議席,比保守黨多12.4百分點。但是在選舉日有部分選民轉投保守黨,使他們以3.4百分點領先,並結束了六年工黨執政。哈羅德·韋爾遜在此選舉後留任工黨黨魁。 由於在本選舉取得選民支持,愛德華·希思在成為首相後開始與歐洲各共同體談判,使英國在1973年1月1日成為其會員國。 前工黨黨魁及時任藝術部長珍妮·李在本場選舉被擊敗,離開下議院。 在此選舉後,要至2017年英國大選,工黨及保守黨才會同時取得40百分點以上的選票,以及第三大黨取得10百分點以下的選票。 1970年選舉是最後一場非北愛爾蘭政黨在北愛爾蘭取得議席的選舉。阿爾斯特統一黨在西敏宮跟隨保守黨黨鞭指示投票,基本上成為了保守黨在北愛爾蘭的分支。但1972年由於在北愛爾蘭議會休會問題的分歧,阿爾斯特統一黨取消與保守黨的聯盟。 rdf:langString
The 1970 United Kingdom general election was held on Thursday 18 June 1970. It resulted in a surprise victory for the Conservative Party under leader Edward Heath, which defeated the governing Labour Party under Harold Wilson. The Liberal Party, under its new leader Jeremy Thorpe, lost half its seats. The Conservatives, including the Ulster Unionist Party (UUP), secured a majority of 30 seats. This general election was the first in which people could vote from the age of 18, after passage of the Representation of the People Act the previous year, and the first UK election where party, and not just candidate names were allowed to be put on the ballots. rdf:langString
Парламентські вибори у Великій Британії 1970 року проходили в четвер 18 червня 1970 року. В результаті перемогу несподівано здобула консервативна партія під керівництвом Едварда Гіта, яка обійшла правлячу Лейбористську партію Гарольда Вільсона. Ліберальна партія під керівництвом нового лідера Джеремі Торпа, втратили половину своїх місць. Консерватори разом із Юніоністською партією Ольстера (UUP), забезпечили собі більшість з тридцяти одного депутата. Ці парламентські вибори були першими, на яких люди могли голосувати з 18-річного віку, після прийняття закону 1969 року за попередній рік. rdf:langString
Парламентские выборы в Великобритании 1970 года — демократические выборы, прошедшие 18 июня 1970 года. На выборах возглавляемые Эдвардом Хитом консерваторы победили лейбористов под руководством действующего премьер-министра Гарольда Вильсона. Лейбористам не удалось решить проблемы стагнации британской экономики, что отразилось на результатах выборов. rdf:langString
rdf:langString 1970 United Kingdom general election
rdf:langString الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 1970
rdf:langString Eleccions al Parlament del Regne Unit de 1970
rdf:langString Britische Unterhauswahl 1970
rdf:langString Elecciones generales del Reino Unido de 1970
rdf:langString Élections générales britanniques de 1970
rdf:langString Elezioni generali nel Regno Unito del 1970
rdf:langString 1970년 영국 총선
rdf:langString 1970年イギリス総選挙
rdf:langString Парламентские выборы в Великобритании (1970)
rdf:langString Парламентські вибори у Великій Британії 1970
rdf:langString 1970年英國大選
xsd:integer 159614
xsd:integer 1111610887
xsd:integer 360
rdf:langString List of MPs elected in the United Kingdom general election, 1970
rdf:langString List of MPs elected in the United Kingdom general election, 1970
xsd:integer 0 1 2 80
xsd:date 1963-02-14
xsd:date 1965-07-28
xsd:date 1967-01-18
xsd:integer 0 3 6 77
xsd:integer 316
rdf:langString Composition of the House of Commons after the election
xsd:integer 0
rdf:langString +1
rdf:langString +2
rdf:langString +77
rdf:langString −6
rdf:langString −76
rdf:langString List of MPs elected in the United Kingdom general election, 1966
xsd:integer 0
rdf:langString N/A
rdf:langString −0.1
rdf:langString −1.0
rdf:langString +0.1
rdf:langString +0.4
rdf:langString +0.6
rdf:langString +4.5
rdf:langString −4.9
xsd:integer 2117035 12208758 13145123
xsd:double 0.2 0.3 1 45.7 52.4
<perCent> 1.0 4.5 4.9
rdf:langString #ddd
xsd:integer 72
xsd:integer 0 0.1 0.5 0.6 1.1 7.5 43.1 46.4
rdf:langString Conservative Party
rdf:langString Labour Party
xsd:integer 1 2 3 4 5 8 10 36 40 58 65 332 625 628
rdf:langString United Kingdom
xsd:date 2008-02-23
xsd:date 1970-06-18
xsd:integer 1970
rdf:langString yes
xsd:integer 100 160
xsd:integer 12 253 364
rdf:langString N/A
rdf:langString David Brown
rdf:langString Gilbert Young
rdf:langString Len Truran
rdf:langString R. W. Cawdell
rdf:langString Colours denote the winning party—as shown in
rdf:langString UK General Election, 1970.svg
xsd:integer 200
rdf:langString February 1974 United Kingdom general election
rdf:langString Feb 1974
rdf:langString no
rdf:langString Communist Party of Great Britain
rdf:langString Conservative Party
rdf:langString Democratic Party
rdf:langString Independent Labour Party
rdf:langString Labour Party
rdf:langString Liberal Party
rdf:langString Plaid Cymru
rdf:langString Scottish National Party
rdf:langString Socialist Party of Great Britain
rdf:langString Independent
rdf:langString Independent Conservative
rdf:langString Independent Labour
rdf:langString Independent Liberal
rdf:langString National Democratic Party
rdf:langString Unity
rdf:langString National Front
rdf:langString Republican Labour Party
rdf:langString Protestant Unionist Party
rdf:langString British Movement
rdf:langString Mebyon Kernow
rdf:langString Vectis National Party
<perCent> 43.1 46.4 7.5
rdf:langString Prime Minister after election
xsd:integer 1966
xsd:integer 1966
xsd:integer 6 75 77
xsd:integer 0 1 2 6 288 330
rdf:langString All 630 seats in the House of Commons
rdf:langString Parliamentary seats
rdf:langString Popular vote
rdf:langString parliamentary
xsd:integer 117 142 376 658 704 847 960 1016 1456 1607 10349 11449 14276 15292 24014 24685 30649 35303 37970 39264 140930 175016 306802 2117035 12208758 13145123
xsd:integer 600
rdf:langString الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 1970 هي انتخابات عامة عقدت في المملكة المتحدة عام 1970 في يوم الخميس بتاريخ 18 يونيو 1970. وأسفر ذلك عن فوز مفاجئ لحزب المحافظين البريطاني بقيادة إدوارد هيث، الذي هزم حزب العمال الحاكم بقيادة هارولد ويلسون، وفي الانتخابات فقد الحزب الليبرالي بقيادة زعيمه الجديد جيرمي ثورب نصف مقاعده. فيما حصل المحافظون بما في ذلك حزب ألستر الوحدوي (UUP)، على أغلبية 31 مقعدًا. وكانت الانتخابات أول انتخابات يمكن التصويت فيها من سن 18 عامًا، بعد تمرير في العام السابق.
rdf:langString Les eleccions al Parlament del Regne Unit de 1970 es van celebrar el 18 de juny de 1970. Per a sorpresa de tothom, van guanyar els Conservadors d'Edward Heath. Els liberals van perdre la meitat dels escons.
rdf:langString Die britische Unterhauswahl 1970 fand am 18. Juni 1970 statt. Bei der Wahl wurden die Abgeordneten für das Unterhaus (House of Commons) neu bestimmt.
rdf:langString The 1970 United Kingdom general election was held on Thursday 18 June 1970. It resulted in a surprise victory for the Conservative Party under leader Edward Heath, which defeated the governing Labour Party under Harold Wilson. The Liberal Party, under its new leader Jeremy Thorpe, lost half its seats. The Conservatives, including the Ulster Unionist Party (UUP), secured a majority of 30 seats. This general election was the first in which people could vote from the age of 18, after passage of the Representation of the People Act the previous year, and the first UK election where party, and not just candidate names were allowed to be put on the ballots. Most opinion polls prior to the election indicated a comfortable Labour victory, and put Labour up to 12.4% ahead of the Conservatives. On election day, however, a late swing gave the Conservatives a 3.4% lead and ended almost six years of Labour government, although Wilson remained leader of the Labour Party in opposition. Writing in the aftermath of the election, the political scientist Richard Rose described the Conservative victory as "surprising" and noted a significant shift in votes between the two main parties. The Times journalist George Clark wrote that the election would be "remembered as the occasion when the people of the United Kingdom hurled the findings of the opinion polls back into the faces of the pollsters". The result would provide the mandate for Heath as Prime Minister to begin formal negotiations for the United Kingdom to become a member state of the European Communities (EC)—or the "Common Market" as it was more widely known at the time, before it later became the European Union; the UK officially joined the EC on 1 January 1973, along with the Republic of Ireland and Denmark. Frontbench Labour politicians George Brown and Jennie Lee were voted out at this election. This marked the end of a series of elections where both main parties won over 40% of the vote. This would not occur again for the Conservatives for nine years; Labour would wait 27. This was also the most recent election at which a House of Commons majority for one party immediately before election day was replaced by a Commons majority for a different party on election day. The result was cast as a two-party politics outcome, with no third party reaching 10% of the (total) vote. Such an outcome would not happen again until the 2017 election. The election was the last in which a nationwide UK party gained seats in Northern Ireland. The UUP sat with the Conservative Party at Westminster, traditionally taking the Conservative parliamentary whip. To all intents and purposes the UUP functioned as the Northern Ireland branch of the Conservative Party. However, hardline unionist Ian Paisley unseated the UUP incumbent in North Antrim, a clear sign that the UUP's complete dominance over unionist politics in Northern Ireland was already starting to weaken. In 1972, in protest over the permanent prorogation of the Parliament of Northern Ireland, Westminster UUP MPs withdrew from the alliance.
rdf:langString Las elecciones generales del Reino Unido de 1970 se celebraron el jueves 18 de junio de 1970. Para sorpresa general, vencieron los conservadores de Edward Heath. Los liberales perdieron la mitad de sus escaños.
rdf:langString Les élections générales britanniques de 1970 se sont déroulées le 18 juin. Elles se soldent par une défaite inattendue du Premier ministre sortant, le travailliste Harold Wilson, face aux conservateurs d'Edward Heath. À la suite du (en), qui abaisse l'âge minimal pour voter de 21 à 18 ans, c'est la première fois que les citoyens du Royaume-Uni âgés de 18 à 20 ans peuvent participer à un scrutin national.
rdf:langString 1970年イギリス総選挙(1970ねんイギリスそうせんきょ)は、英国議会(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国議会)の議員を選出するために1970年6月に行われた英国における選挙である。
rdf:langString 1970년 영국 총선 %5040302010046.4%43.1%7.5%1.1%보수당노동당자유당스코틀랜드 국민당득실표율1966년 선거와 정당별 득실율 비교 % 6 4 2 0 -2 -4 -6+4.5%−4.9%−1.0%+0.6% 보수당노동당자유당스코틀랜드 국민당 1970년 영국 총선은 1970년 6월 18일에 영국 하원의 의원 630명을 선출하기 위해 실시되었다. 1969년 선거법 개정으로 선거연령이 18세로 낮춰진 뒤 처음 치러진 선거였으며, 노동당이 10%이상 앞설 것이라는 여론조사와 다르게 보수당의 승리로 정권이 교체되었다.
rdf:langString Le elezioni generali nel Regno Unito del 1970 si tennero il 18 giugno e videro la vittoria del Partito Conservatore di Edward Heath, che divenne Primo Ministro.
rdf:langString Парламентские выборы в Великобритании 1970 года — демократические выборы, прошедшие 18 июня 1970 года. На выборах возглавляемые Эдвардом Хитом консерваторы победили лейбористов под руководством действующего премьер-министра Гарольда Вильсона. Лейбористам не удалось решить проблемы стагнации британской экономики, что отразилось на результатах выборов. Значительного успеха добились национальные партии. За Шотландскую национальную партию и Партию Уэльса было подано более чем вдвое голосов больше, чем на предыдущих выборах. Шотландской национальной партии впервые удалось провести своего депутата в Палату общин. Им стал Дональд Стюарт от округа Западные острова. Два места получила североирландская партия «Единство». По одному депутату было также избрано от Протестантской юнионистской партии и от независимых лейбористов, а Республиканская лейбористская партия сохранила единственный мандат своего представителя в Палате общин.
rdf:langString Парламентські вибори у Великій Британії 1970 року проходили в четвер 18 червня 1970 року. В результаті перемогу несподівано здобула консервативна партія під керівництвом Едварда Гіта, яка обійшла правлячу Лейбористську партію Гарольда Вільсона. Ліберальна партія під керівництвом нового лідера Джеремі Торпа, втратили половину своїх місць. Консерватори разом із Юніоністською партією Ольстера (UUP), забезпечили собі більшість з тридцяти одного депутата. Ці парламентські вибори були першими, на яких люди могли голосувати з 18-річного віку, після прийняття закону 1969 року за попередній рік. На 2017 рік ці вибори є першими виборами в яких вперше брали участь члени палати громад, які мають показник безперервної роботи: консерватор Кеннет Кларк і лейборист Денніс Скіннер. Кларк є найстарішим депутатом після смерті 86-річного сера Джеральда Кауфмана 26 лютого 2017 року. Більшість опитувань громадської думки перед виборами вказували не перемогу лейбористів, які на 12,4 % випереджали консерваторів. У день виборів, британці дали на 3,4 % більше голосів за консерваторів. Так закінчилася майже шестирічне керівництво державою лейбористів. Хоча Вілсон залишився лідером Лейбористської партії в опозиції. Результат також надихнув нового главу уряду Едварда Гіта, щоб почати офіційні перемовини від імені Сполученого Королівства щодо членства у Європейському співтоваристві (ЄС) або «Спільному ринку», так як він був широко відомий у той час, перш ніж він згодом став Європейським Союзом. Велика Британії офіційно вступила в ЄС 1 січня 1973 року, разом з Ірландією і Данією. Джордж Браун і Дженні Лі залишили парламент у результаті виборів. Парламентські вибори 1970 року стали останніми виборами до виборів 2017 року, де дві головні партії отримали більше 40 % голосів виборців. А також це останні дострокові вибори, де третя за величиною партія (в даному випадку ліберали) отримали менше 10 % голосів. Вибори загальнонаціональних партій у Великій Британії також залежали від отриманих місць у Північній Ірландії. Так UUP об'єднався з консервативною партією у парламенті, традиційно беручи консерваторів за парламентських лідерів. Для всіх цих намірів і цілей UUP створила у Північній Ірландії відділення консервативної партії. У 1972 році на знак протесту проти затвердження парламентом Північній Ірландії, у парламенті Юніоністська партія Ольстера вийшла з цього союзу.
rdf:langString 1970年英國大選於1970年6月18日舉行,在此選舉中保守黨在愛德華·希思的領導下擊敗工黨和自由黨,保守黨及阿爾斯特統一黨以31席之差取得下議院大部分議席。此選舉是英國投票年齡降至18歲後首場選舉。 截至2017年,在現時下議院中,持續擔任議員最長的祁淦禮及丹尼士·斯金納均在這次選舉中首次成為議員。 大部分在這次選舉前進行的民意調查都指工黨會取得大部分議席,比保守黨多12.4百分點。但是在選舉日有部分選民轉投保守黨,使他們以3.4百分點領先,並結束了六年工黨執政。哈羅德·韋爾遜在此選舉後留任工黨黨魁。 由於在本選舉取得選民支持,愛德華·希思在成為首相後開始與歐洲各共同體談判,使英國在1973年1月1日成為其會員國。 前工黨黨魁及時任藝術部長珍妮·李在本場選舉被擊敗,離開下議院。 在此選舉後,要至2017年英國大選,工黨及保守黨才會同時取得40百分點以上的選票,以及第三大黨取得10百分點以下的選票。 1970年選舉是最後一場非北愛爾蘭政黨在北愛爾蘭取得議席的選舉。阿爾斯特統一黨在西敏宮跟隨保守黨黨鞭指示投票,基本上成為了保守黨在北愛爾蘭的分支。但1972年由於在北愛爾蘭議會休會問題的分歧,阿爾斯特統一黨取消與保守黨的聯盟。
xsd:nonNegativeInteger 44587
xsd:date 1970-06-18
rdf:langString 1970 United Kingdom general election

data from the linked data cloud